Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

STRAŻ POŻARNA - OCHOTNICZA - HISTORIA - DZIEJE

64.JPG
PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
DZIEJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
64A.JPG64B.JPG64C.JPG64D.JPG64E.JPG64F.JPG64G.JPG64H.JPG64I.JPG64J.JPG64K.JPG64L.JPG64M.JPG64N.JPG64O.JPG64P.JPG
AUTOR -
JÓZEF RYSZARD SZAFLIK

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA, WARSZAWA 1985
WYDANIE - 1
NAKŁAD - 10000 + 330 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY + JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, PRZYBRUDZONA OBWOLUTA) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA + OBWOLUTA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 330 + ILUSTRACJE
WYMIARY - 20,5 x 14,5 x 2,5 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,528 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA 120 ILUSTRACJI


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

Józef Ryszard
Szaflik
DZIEJE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Warszawa 1985 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Opracowanie graficzne: Władysław Kopeć
Fotografie pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Pożarnictwa w Alwernii, Kolbuszowej i Przeworsku.
Muzeum Warszawskiej Straży Ogniowej, Komendy Głównej OSP i ochotniczych straży pożarnych w
Kielcach, Krakowie, Lidzbarku Warmińskim, Rzeszowie, Skierniewicach, Wadowicach. Straży
pożarnej oo. Franciszkanów w Niepokalanowie. Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NK
ZSL.
Oraz ze zbiorów prywatnych
Zbigniewa Gęsikowskiego, Teresy Iwanowskiej, Augustyna Jaworskiego, rodziny Aleksandra Niedbalskiego, Zdzisława Radwańskiego, Kazimierza Sędzikowskiego.
Reprodukcje wykonał Jerzy Maliszewski

PRZEDMOWA

Ochotnicze straże pożarne w Polsce należą do najstarszych, a zarazem do najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Rola, jaką one odgrywały, wynikała nie tylko stąd, że skutecznie walczyły z mszczącą kraj plagą pożarów, ale również dlatego, że powstając i rozwijając się w okresie zaborów spełniały wielorakie funkcje w życiu społeczeństwa, wykraczające daleko poza cełe, do których pełnienia były powoływane. Będąc często jedyną organizacją społeczną w danym mieście, miasteczku czy wsi odgrywały straże pożarne rolę czynnika inspirującego i organizującego środowisko w zakresie działalności politycznej, społecznej, kulturalno-oświatowej, a nierzadko nawet i gospodarczej.
Walka z ogniem prowadzona była przez ludzi już w zamierzchłych czasach, ale miała ona charakter dorywczy i niezorganizowany. Doraźny wysiłek ludzi w walce z tak potężnym i niszczycielskim żywiołem, jakim był ogień, mimo ofiarności najczęściej nie przynosił większych korzyści, ograniczając w najlepszym przypadku tylko rozmiary klęski. W Polsce z zorganizowanym ratownictwem przed ogniem spotykamy ńę już we wczesnym średniowieczu, przede wszystkim na terenie większych miast. Nie morzono jednak wówczas organizacji wyłącznie do tego celu, lecz obowiązek pełnienia funkcji ratowniczych na wypadek pożaru nakładano na rady miejskie oraz organizacje rzemieślnicze i kupieckie. Dopiero w XIX wieku zaczęto sobie coraz bardziej uzmysławiać konieczność tworzenia specjalnych organizacji do gaszenia pożarów, odpowiedniego w tym celu szkolenia ludzi oraz przygotowywania narzędzi ratowniczych.
Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od lat sześćdziesiątych XIX wieku. Ochotnicze straże pożarne powstawały i rozwijały się jednak nierównomiernie. Wynikało to z odmiennych warunków politycznych, w jakich żyło społeczeństwo polskie w poszczególnych zaborach, chociaż potrzeby w zakresie organizowania obrony przed pożarami były tak samo duże w Galicji, jak i w Królestwie Polskim czy zaborze pruskim. W tym ostatnim jednakże germaniza-cyjna polityka rządów utrudniała, a nierzadko nawet wręcz uniemożliwiała społeczeństwu polskiemu zrzeszanie się nawet w tak użytecznych dla społeczeństwa organizacjach, jakimi były straże pożarne. Coraz bardziej rozpowszechniająca się
plaga pożarów, grożące często ruiną materialną społeczeństwa i gospodarczą państwa, wpływała stopniowo na nieco elastyczniejszy kurs zaborców wobec podejmowanych samorzutnie przez społeczeństwo wysiłków zmierzających do organizowania straży pożarnych.
Podstawowym obowiązkiem statutowym straży pożarnych była walka z żywiołem. Już w okresie zaborów, a więc w początkowym okresie działalności, mimo wielorakich trudności, straże pożarne poszczycić się mogły wieloma osiągnięciami, szczególnie zaś w zakresie prewencji pożarniczej. Jednocześnie straże pożarne spełniały w swych środowiskach wiele innych niezwykłe ważnych i pożytecznych funkcji pozapożarniczych. Organizowały amatorskie zespoły teatralne, chóry i orkiestry, urządzały obchody rocznic narodowych. Organizacje strażackie odegrały wielką rolę w rozwoju życia społeczno-kulturalnego, zwłaszcza środowisk małomiasteczkowych i wiejskich. W okresie zaborów straże pożarne kultywowały język polski i obyczaje polskie, wnosiły duży wkład w kształtowanie i rozwój świadomości politycznej i narodowej społeczeństwa polskiego. Będąc niekiedy jedyną organizacją społeczną w danej miejscowości, straż pożarna integrowała wokół siebie społeczność małomiasteczkową lub wiejską, była dobrą szkołą życia społecznego, z której wyrastali późniejsi działacze spółdzielczy, oświatowi, a nierzadko nawet znani potem politycy.
Straże pożarne były placówkami najlepiej pojętej służby publicznej. W ich szeregach rozwijano i kultywowano poczucie bezinteresownej troski o dobro innych, wyrabiano poczucie konieczności poświęcenia się dla ogółu. Panująca w strażach pożarnych atmosfera przesiąknięta była duchem demokratycznym. W tym wszystkim tkwiła wielka siła moralna polskiego strażactwa. Nic więc dziwnego, że wokół straży pożarnych grupowany się najlepsze jednostki, a strażacy cieszyli się z reguły dużym autorytetem i sympatią społeczeństwa.
Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku było niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego narodu polskiego. Przyjęte ono zostało z entuzjazmem przez całe społeczeństwo, które z faktem posiadania własnego państwa wiązało wielkie nadzieje. Od samego początku niepodległości strażactwo polskie włączyło się aktywnie w nurt najważniejszych wydarzeń. Problemów i spraw oczekujących na szybkie rozstrzygnięcie i załatwienie było wiele, ale najważniejsze było utrwalenie granic państwa polskiego. I tak, jak w dniach listopadowych strażacy brali udział w rozbrajaniu wojsk zaborczych, tak teraz wzięli aktywny udział w ugruntowaniu granic państwowych. Uczestniczyłi w powstaniu wielkopolskim i w powstaniach śląskich, brali udział w plebiscytach na Górnym Śląsku oraz Warmii, Mazurach i Powiślu. Czynnie włączali się w nurt życia politycznego odradzającego
się państwa polskiego.
Dorobek straży pożarnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego był olbrzymi. We wszystkich województwach i powiatach istniały zorganizowane oddziały Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zatrudniające
wykwalifikowanych instruktorów pożarnictwa. Przed II wojną światową w szeregach związku zrzeszonych było około pół miliona ludzi. Oddziały ochotniczych straży pożarnych organizowano w szkołach, przy drużynach harcerskich, powstawały także drużyny samarytańskie rekrutujące młodzież żeńską. Nastąpił znaczny rozwój straży przemysłowych, kolejowych i wojskowych. Bardzo wyraźne zmiany wystąpiły w zakresie wyposażenia straży w sprzęt przeciwpożarowy. Znacznie rozwinęła się technika przeciwpożarowa. Jednocześnie straże pożarne odgrywały w dalszym ciągu wiodącą rolę w życiu społeczno-kułturalnym małych miast i wsi. Remizy i strażnice były często jedynymi ośrodkami działalności społeczno-kulturalnej w środowisku.
Bogata działalność straży pożarnych, które zaliczyć wypada do najpotężniejszych i najbardziej aktywnych organizacji społecznych w Połsce, nie była dotychczas przedmiotem zainteresowań badaczy. Poza okolicznościowymi publikacjami o dziejach poszczególnych straży, pisanych najczęściej przez historyków-amatorów, nie ma dotychczas opracowania, które by oparte na rzetelnej analizie źródeł historycznych starało ńę przedstawić dzieje pożarnictwa na ziemiach polskich. Wypełnienie choć w części tak poważnej luki jest celem tej książki.


SPIS TREŚCI

Przedmowa .......................... 5
Część 1
Bezpieczeństwo pożarowe i walka z pożarami w dawnych wiekach........ 8
Część 2
Powstawanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych w okresie zaborów...... 43
1. Straże pożarne w Galicji .................... 43
Budownictwo i materiały budowlane ................ 43
Pożary .......................... 49
Przepisy i ochrona przeciwpożarowa ................ 58
Ubezpieczenie od ognia .................... 68
Powstanie pierwszych ochotniczych straży pożarnych. Powołanie do życia Krajowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych............... 76
Rozwój organizacyjny związku .................. 84
Związki okręgowe ...................... 100
Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych ,............ 113
Działalność szkoleniowa, prasa, wydawnictwa............. 116
Umundurowanie i odznaczenia oraz symbolika strażacka ......... 121
Kultura i spoleczno-polityczna działalność straży 129
2. Straże pożarne w Królestwie................... 132
Budownictwo........................ 132
Pożary .......................... 140
Ubezpieczenia od ognia .............(....... 148
Pierwsze organizacje strażackie w KP................ 152
Rozwój ochotniczych straży pożarnych ............... 170
Funkcje społeczne straży . ~................... 182
Powstanie Związku Floriańskiego ................. 191
3. Pod zaborem pruskim ...................^ . 193
4. W walce o odzyskanie niepodległości................ 197
Część 3. Rozwój ochotniczych straży pożarnych w Polsce niepodległej ...... 213
Pożary .......................... 213
Zjednoczenie ruchu strażackiego ................. 218
Struktura i działalność organizacyjna związku 225
Żeńska Służba Samarytarisko-Pożarnicza............... 238
Harcerskie drużyny pożarne................... 245
Kolejowe straże pożarne .................... 246
Wojskowe straże pożarne.................... 247
Ochotnicza Straż Pożarna w Nic po kalano wie............ . . 248
Struktura społeczna i zawodowa członków OSP ............ 249
Wyposażenie i uzbrojenie ochotniczych straży pożarnych ......... 255
Szkolenie pożarnicze ..................... 265
Budownictwo strażackie .................... 272
Podstawy materialne działalności straży ............... 274
Walka o wpływy polityczne w strażach ............... 284
Działalność kulturalna straży i ich rola w życiu miejscowej społeczności .... 304
Indeks osobowy ....................... 308
Indeks miejscowości i nazw geograficznych.............. 318

Indeks osobowy

Adamiec Szymon 200 Adamski Jan 138 140 Albin Janusz 73 Altheim F. 107 Anna, ks. mazowiecka 13 Ansztadt K. 155 Antoniewicz A. 231 Apuchiin Aleksander 184 Arczyrfski Stanisław 192 224 228 Asnyk Adam 132 Augustynowicz M. 203 Augustowski H. 230 Aurbach 155 Awinowicki I. 231 Aziński M. 229
Bahr Antoni 103 119 229 Badeni Stanisław 63 Baker Emil 188 191-193 Baliiiski Michał 19 26 Baranowicz J. 231 Baranów ski 157 Baranowski Adam 162 Baranowski F. 229 Baranowski S. 230 Baranowski Teodor 69 Barariski H. 203 Barański P. 203 Barącz Ludwik 78 Barthe Karol 159
Bartyś Julian 138 151
Barylski H. 228
Bayger Witold 119
Bernardyni 17
BetherH. 154
Biały Władysław 205
Biaiynia-Cholodecki Józef 15 16
Biega L. 106
Biederman 152
Biegański J. 231
Biekański Władysław 77
Bielajew Konstanty 156
Bielinski Franciszek 33
Bielski Marcin 12 20
Biesiadecki Władysław 69 Biłiński Leon 103 Blumberg Robert 156 Btaszczyk Stanisław 230 Boduszyilski Stanisław 159 Bodniak S. 21 Boguszewski Józef 248 249 Boguszewski Józef 228 280 Bohuszewicz Michał 164 Bójko Jakub 74 75 Bojnowski I. 163 Bolesław IV 28 Bolesław, ks. mazowiecki 13 Borkiewicz A. 154 Borkowski Jan 296 Borowski Michał 78
Boss Eugeniusz 38 39
Bożym W. 203
Braszliriski Ignacy 202
Braun 157
Braun M. 154
Bredefeld T. 229
Bredel J. 156
Brodawka S. 211
Brodowski 207
Brodowski I. 163
Brody Jan 15
Brodzki F. 107
Brożanowicz A. 203
Bruchała 201
Bryła Jan 205
Brzeziński Ludwik 162
Brzozowski Tadeusz 192 228 231 280
Budzianowska B. 229
Budzanowski Józef 205
Bugajski Teodor 156
Bujak Franciszek 46 57
Bukowski J. 223 228
Buryche R. 154
Butkiewicz B. 163
Buynowski 75
Cennere Roman 160
Chajmowicz B. 231
Chalimoniuk S. 211
Chądzyriski Jan Nepomucen 19
Chełmiński W. 228
Chęciński Z. 211
Chmiel Adam 37
Chodakowski K. 230
Chodyński Stanisław 32
Cholewiriski Z. 228
Chomicz Bolesław 136 172 179 182 191-193
219 220 222-224 230 284 Choromański Zygmunt 224 228 Chros^cieiewski Franciszek 160 Chrzanowski 198 Chwalibiriski M. 107 Chylewski 116 Ciborowski A. 203 Cichocki R. 200 Ciekot Szczepan 190 Ciesielski Czesław 209 Ciżnewski L. 229 Cytron E. 231 Czabania 229 Czajewski Wiktor 13
Czarniecki J. 201 Czeluścińska S. 229 Czermiński J. 229 Czernyk K. 154 Czopek 211 Czosnowski 207 Czyżewski 152
Ćwiklicer Ludwik 77 79 81 103 107 111 119 ( " 121
Damy 116
Demel Juliusz 13
Deptuła Stanisław 177
Dębicki Franciszek 158
Diet! Józef 76
Długosz Władysław 72
Dniestrzański J. 229
Dobrowolski J. 107
Doerman Antoni 53
Dołęga-Eminowicz Wincenty 62 77 79 80 109
119
Dolęgowski 231 Domagalski E. 208 Domaszewski Erazm 17 Dominikanie 12 Dratwiński 202 Drozdowicz S. 228 Drozdowski J. 107 Drzewiecki Józef 193 228 231 Dulęba Bronisław 96 Dungas E. 154 Dunin A. 161
Dunin-Wąsowicz Krzysztof 72 111 Dunin Wolski H. 204 Dworecki M. 231 Dworski J. 230 Dyniewski J. 200 Dytrych Aleksander 202 Dziadyk A. 203 229 Dzieduszycki Aleksander 69 Dzieduszycki Włodzimierz 69 229 Dzwonkowski Edward 69
Ehm 152
Ehrlich Gustaw 102 Einfeld Oswald 215 Ekiert F. 107
Eminowicz Wincenty zob. Dołega-Eminowicz Wincenty
Fabjan 229
Falewicz J. 230
Felburg Józef 304
Fem Wilhelm 79
Fiaikowicz L. 229
Fibich A. 154
Figwer Adam 103
Fijaikowski A. 156
Filipowicz 211
Friedmann I. 156
Fusch 153
Furmankiewiczówna Kazimiera 128
Gadowski F. 106
Galewicz 153
Gampf Józef 159
Gamski Ferdynand 103
Garliński Stanisław 162
Gasik E. 231
Gawroński J. 229
Gaydzicz Teodor 77
Gąsowski B. 211
Gąsowski J. 211
Gellera R. 230
Gendziński J. 107
Giedroyć Franciszek 14 28 29 37 38
Giełda M. 229
Gigiel J. 107
Ginwil Piotrowski Aleksander 112 116 119 120
121
Gloger Zygmunt 9 10 Goldin A. 231 Golus 229
Golaszewski Leon 69 Goluchowski Agenor 76 Goluchowski Artur 69 Gorał A. 201211 Gorączko I. 230 Gorzuchowski Stanisław 12 Gostomski Anzelm 24 25 Górka K. 107 Gómiak Karol 229 Górniszewski Józef 78 Grabowski B. 230 Grabowski E. 192 Grabski W. 134 140 Grocholski Kazimierz 69 Grocholski Zdzisław 264 Grohman Alfred 191 193 203 228 231 Gronczewski Roman 275 Gross Piotr 69
Grotkowski Mieczysław 201 Grzędzielski Leon 223 Gubrynowicz Władysław 78 Gudeli J. 230
Gurnicz Antoni 97
Halicki A. 230
Haller Cezar 69
Halpern Dawid 159
Harasewicz Jan 188
Heine B. 107
Hibner R. 154
Hoffmanowa Klementyna z Tańskich 10
Hoheiłsel K. 230
Horn Maurycy 20 21 27
Hryniewicz Brunon Feliks 79 81 103 112
Hyjkowski Franciszek 190
Ibiański C. 163 Inglot Stefan 24 Iwanowski Aleksy 153
Jabłonowski Ignacy 237 266-268
Jabłoński 157
Jadź Błażej 140
Jagiellonowie 19
Jakimczyk S. 230
Jakobi Ferdynand 156
Jamrowicz Mikołaj 106 119
Jan, ks. mazowiecki 13
Janiak 302
Janica Jan 119
Janiszewski K. 230
Jańca J. 106
Jarecki S. 230
Jaroszyriski M. 228
Jasieński W. 156
Jasiński B. 211
Jaszewski Czesław 200
Jas-kiewicz 207
Jess J. 200
Jędrkiewicz Edwin 21
Jędrzejowicz Jan 69
Josse H. 122
Józefowicz J. 153
Jura Albin 286
Jurkiewicz R. 229
Kaczkowski Ignacy 163 Kaczorowski Franciszek 209 Kaiser K. 228
Kakowski Aleksander 223
Kaliciecki H. 265
Kalinowski Biedroń A. 230
Kański Jordan 159
Karakiewicz Albert 79
Karakiewicz K. 107
Karasuiski Franciszek 106 119
Karny W. 231
Karsch E. 201
Karsch Teodor 160
Karsznicki 231
Kasprowicz 207
Kaszewski Leon 229
Kausch Jan Józef 9
Kawalerski S. 107
Kawecki J. 150 211
Kazań F. 203
Kazikowski A. 203
Kazimierowicz Tomasz 190 191
Kazimierz Wielki 14
Kęskiewicz S. 107
Kiedacz J. 229
Kiedrzyński Jan 162
Kielak Jan 177
Kieniewicz Stefan III
Kierzkowski Józef 205
Kieszkowski Henryk 69
Kirsztein 229
Kirtzer 157
Kisiel J. 203
Kisielewski B. 161
Kisieliński A. 201
Kisieliński Michał 161
Klabun B. 229
Klabun S. 228
Klamer J. 230
Klucz S. 107
Kłoczewski M. 228
Kłoda P. 230
Knebel E. 229
Knoch I. 156
Koblariski Aleksander 81 103 107 119
Kobylarz Jan 73 75
Koczara Piotr 177
Kohn Fabian 159
Kokowski W. 228
Kolbe Maksymilian 248
Kolinka Edward 103
Komar Henryk 69
Komas 211
Kominko W. 211
Komorkiewicz I. 106
Kon Jakub 172 192 193 228
Konopacki I. 192
Konrad Mazowiecki 12
Kopeć S. 230
Korpanty J. 203
Korpanty S. 203
Kosewski Kazimierz 247
Kosiński S. 231 ,
Kossowski W. 156
Kostecki Mieczysław 237 273
Kostrzewski Walenty 107 164
Kotarski Zygmunt 199
Kotaszczyński Marian 161
Kotzebue Paweł 167
Kowal Józef 296
Kowalczyk Bolesław 229
Kowalczyk Józef 263 265
Kowalewski Józef 185 196 197 280
Kowalski Józef 209
Kowalski Karol 112 121
Kowalski Stanisław 204
Kozima Florian 249
Kozłowski Adam 163 230
Koztowski Bolesław 224 228
Kozłowski C 211
Kóhler Marian 102 119
Kraft Ludwik 165
Krajewski 280
Krajewski S. 230
Krajewski W, 230
Kramarczyk Franciszek 74
Krasowski J. 229
Krasowski L. 200
Krasuski Zbigniew Jerzy 282
Kraszewski Józef Ignacy 132
Krauss Ignacy 103
Krawczyk S. 231
Krempa Franciszek 74
Kreppe Arno 159
Krotoski KazimWz 18
Królik J. 211
Krupiak 207
Krupiński W. 106
Kruszewski Ignacy 69
Krymowicz M. 106
Krynicki A. 230
Kryszyn S. 231
Krzeczkowski Konstanty 39 41 140 142 148
Krzeczunowicz Walerian 69
Krzemiński Jan 204
Krzysztoforski E. 106
Krzysztoforski Krzysztof 102
Kubicki J. 192 228
Kubina Teodor 241 242
Kuc Jan 224 228 230
Kucharski K. 106
Kuczewski E. 231
Kuczmaniecki J. 107
Kuczyński Józef 223
Kulas W. 228 229
Kulasiiiski Stefan 140 Kuriczak F. 106 Kupczyk Władysław 209 Kupiecki W. 229 Kurdybacha Łukasz 21 Kurzyriski W. 229 Kuźniewicz W. 229 Kwasieborski Jerzy 299 300 301 Kwaskowski Feliks 264 Kwaśniewski 207 Kwaśniewski F. 107 Kwiatkowski L. 230
Lachnit T. 203
Lachowicz Władysław 103
Lajchner J. 230
Lankosz Jan 119
Lasocki I. 204
Lasocki Zygmunt 64 65
Lato Stanisław 296
Latoszyriski M. 229
Leichter M. 163
Lenartowicz Teofil 132
Lesieoko S. 163
Leszek Czarny 12
Lewandowski Jan 302
Lewandowski K. 208
Lewy Gustaw 159
Liberski B. 106
Lichtenstein Jakub 199
Ligęza Spytek Mikołaj 28
Ligman Feliks 162
Linser W. 154
Lipski A. 156
Lisowski Józef 228 231
Lisowski M. 231
Lisowski S. 208
Liszewski Stanisław 302
Locher Augustyn 81 102 112 119
Lorenz J. 107 Lubomirski A. 228 229 Lubomirski Stanisław 37 Luniewski S. 161
Łabno Kazimierz 229
Lada R. 231
Łagodziriski 153
Łapiński Ludwik 78
Lapiński S. 204
Lazarski Franciszek 78
Lęgowski S. 199
Łokuciejewski J. 230 Łomnowski Włodzimierz 165 Łoskowski 231 Łoskowski J. 228 Łoi August 78 Luczyński Jan 230 Łukaszewicz Józef 19 Łukaszewicz K. 107 Łukaszewicz M. 230 Luniewski H. 163 Łuszczewski Bronisław 162
Maciatowicz H. 156
Maciejewski August 156
Maciejewski I. 229
Macicjewski W. 229
Madejczyk Jan 44 45 58
Maiss Ferdynand 119
Majewski Ludwik 159
Majewski Tadeusz 72
Makara Jakub 27
Maksymilian, arcyksiąże 13
Malinowski Lucjan 162
Malinowski Maksymilian 177
Maliński Antoni 205
Maliszewski J. 161 Małczyński J. 229 Małecki A. 107 Małecki Stanisław 304 Małecki W. 229 Małkiewicz J. 200 Małowieski Józef 161 Mańkowski A. 107 Mańkut S. 229 Marchewka 302 Marecki S. 228 229 Maresz Ferdynand 119 Markiewicz A. 211
Markus I. 231 Matejko Jan 132 Matter A. 230
Matusiak Klemens 223 224 228 230 Matzauke 157
Mayerhof Karol Adolf 154 155 Mąkosza Edward 307 . Melaniak211 Melcher Paweł 159 Mencel A. 228 Mencei (bracia) 263 Mendelski L. 206 Meresz F. 107 Merunowicz Teofil 74 Mcciriski Jan 69 Mglej J. 107 Miaskowski M. 153 Michalak W. 211 Michalik2U Mickiewicz Adam 132 Miczyński Zygmunt 119 Mieczkowski Ludwik 204 Mierzanowska Z. 229 Mierzanowski Wacław 228 Mietka 211 Migórski J. 230 Mikoiajczyk Salezy 248 249 Mikula Józef 230 Milewski Józef 266 267 Milterat Józef 78 Mirski S. 230 Mitura J. 201 Mniszech Michał 37 Modrzewski Andrzej Frycz 21-24 Modzelewski Jan 160 Moraczewski Maciej 137 Morawski Szczęsny 19 Morgenstern 155 Moskalewski S. 228 230 Moszumański Wawrzyniec 130 Moszyriski Piotr 69 Mroczek S. 203 Mrozowski Adam 224 228 Muczkowski Józef 12 13 Miihln Władysław 81 103 112 119
Nazimek A. 230 Neumann J. 223 229 Niedzielski Erazm 69 Noniewicz T. 231
Nowacki 157 Nowak Jakub 218 Nowakowski Mieczysław 205
Nowicki Emil 107 119 211 Nowicki F. 161 Nowiński Bronisław 103 Nowodworski Michał 129
Obidowicz J. 230
Oczykowski Romuald 161
Ohryzki J. 28
Ojdana Antoni 229 299 300
Okoń K. 107
Olejnik Tadeusz 188
Olkuski Stanisław 192 193 224 228
Olszewski A. 200
Omasta A. 106
Orlowski Ryszard 18
Orlowski W. 211
Orzechowski A. 107
Orzelski Antoni 103
Osiński M. 107
Ostaszewski Antoni 157
Ostaszewski Leon 192 220 222
Osterman Bruno 159
Ostrogska Anna 27
Ostrowski Antoni Kazimierz 33
Pachetski Bolesław 223 224 227 228 232
Pałka Aleksander 205
Pandler E. 107
Panieński M. 229
Parafinowicz M. 231
Paraliniuk W. 211
Partowicz Aleksander 156
Paszkowski Franciszek 69
Paszkowski Marian 162
Patuszyński E. 230
Pauli A.^107
Pawiński Adolf 18
Pawlikowski Mieczysław 69
Pawłowski, instruktor straż. 297
Pawlowski, naczelnik OSP w Wyszkowie
209 Pągowski Stanisław 191 192 220 223 228 229
244 246 279 285 299 303 Perlitz Wacław 223 229 Perzyriski M. 203 Petersheim 116 Pcdich Jan 206
Piasecki Władysław 162 Piątkowski Wiesław 173 Piekarski J. 211 Piekarski W. 156 Pikliekliewicz Tomasz 38 Piekosiriski Franciszek 27
Pierzchlewski K. 170
Piesch Moritz 159
Pietrusiiiski Zygmunt 162
Pietruszewski B. 106
Piętka Ludwik 222 228 264
Pilsudski Józef 223 295 296 298 300 303
Piotrowski 211
Piotrowsfci Aleksander 81 164
Piotrowski M. 107
Piotrowski Stanisław 103
Piwowarczyk J. 275
Piwowarczyk M. 77 230
Placha Romuald 102
Płoski Aleksander 264
Podciechowski A. 163
Podgajny S. 211
Podgórski K. 107
Podolski J. 203
Pogorzelski Walery 27
Pokropek Marian 43
Polanowski Stanisław 64 81
Polczyriski Józef 153
Poniatowski P. 230
Popkiewicz M. 107
Popowski Jakub 159
Porębski Antoni 159
Porwit M. 106
Potocki Adam 69 76
Potocki Andrzej 77
Praun Paweł 119
Preisner M. 229
Profeta Stefan 209
Promiriski Stanisław 103
Prószyński Konrad (Promyk) 137
Prószyriski Piotr 201
Pruszkowski G. 230
Prządka 211
Przezdomski 230
Przyborowski Watery 14
Przybylski M. 229
Przybył 207
Przybysz Józef 205
Przyjalkowski Zdzisław 193 220 228
Przyluski Stanisław 160
Przyrembel Bronisław 161 Ptaś"nik Jan 11 26 Pusch Karol 152 Pusz F. 230 Pus2karski J. 211 Puszkarski N. 211
Raciborski Franciszek 206
Racinowski Konstanty 299 300
Rackiewicz Oktawian 228 230 233 235
Raczkiewicz Władysław 223 228 230
Radwan Michał 194 248
Radziwiłł A. 231
Raffell. 154
Rakowski A. 161
Redel Z. 161
Reinecke Gotfryd 161
Rembiszewska Maria 241
Rembowski M. 231
Rewakowicz Henryk 78 79 81 111
Robak S. 107
Robinzon J. 229
Robosz Jan 38
Rogala 211
Rogawski Karol 69
Rolle K. 230
Romankiewicz A. 206
Romanowicz Tadeusz 62 63 74
Rosiriski J. 208
Rosiński Lucjan 218
Rothe J. 228
Rozmarynowski Władysław 159
Rożen 116
Rudowski 231
Rusiecki Eugeniusz 231
Rusocki Bolesław 163
Ruszkowski J. 206
Ruziczka K. 229
Rybicki Stanisław 162
Rybka Stefan 201
Rybka Teofil 17
Rychlicki 153
Ryź M. 107
Rzepecki Karol 223 224 228 229 298 299
Sabatowicz August 103
Saks W. 154
Salmonowicz 230
Sapieha Adam 69 79 80 81 109-111
Sapiński Michał 229
Sawicki L. 40 Schunke Emil 102 Schwartz 157 Seidler 76 Siciński Adam 302 Siedlanowski J. 211 Siemiaszko Z. 231 Siengalewkz S. 107 Sikora M. 107 Silnicki Władysław 160 Simon W. 230 Skaczkowski J. 228 Skarbek Fryderyk 40 140 Skarzyński Mieczysław 69 Skladkowski Felicjan 199 Skopczyński S. 201 Skorupski Michał 38 Skrzyński Ignacy 69 Skrzyiiski Stanisław 78 Skumniewski 203 Skurczyński E. 154
Słomiriski Z. 230
Słomka Jan 43 44 64 65
Słomka K. 107
Slonecki W. 211
Shibiecki Władysław 209
Smoczyński A. 229
Smoroński J. 106
Sobczyk Franciszek 228 231
Sobiepan Jan 200
Sobieszczański Franciszek Maksymilian 28
Soból R. 107
Socha Janusz 293 294
Sokoliriski 154
Sołecki S. 107
Sołtykiewicz J. 106
Sommer F. 155
Stanisław, ks. mazowiecki 13
Stanistawski A. 200
Stankiewicz Witold 296
Stanula S. 106
Stapiriski Jan 71-73
Staszyński W. 231
Steinike 157
Siender von Rudolf 155
Stęprzyński Daniel 199
Stilkr A. 230 Stojałowski S. 106 Stryczek J. 230 Strynger Antoni 206
Strzelecki J. 107
Strzyżewski J. 230
Strzyżowski 159
Suchoń W. 230
Sudnik Wacław 254 255
Sujak J. 229
Sulej Stanisław 165 211
Sulikowski A. 163
Surowiec M. 231
Szaflik Józef Ryszard 73 77 79 184 196 285 287
296
Szaniawski K. T. 32 Szatkowski K. 229 Szczechura Roman 173 Szczechura Tomasz 173 Szczerbowski Antoni 96 97 112 119 120 Szczygieł Ryszard 275 Szeredzicki J. 229 Szerner A. 154 Szkopowski Marcin 191 193 Szner R. 154 Szotowski Gustaw 264 Szotkiewicz S. 191 193 Sztajer Władysław 229 Sztark S. 228 280 Sztromajer Jan 228 230 Sztyler E. 231 Szul W. 203 Szumski 207 Szwarc B. 231 Szydłowiecki Krzysztof 16 Szyller Emil Karol 171 Szymariski Lucjan 160 Szymański Wiktor 161 Szyszkowski Marcin 17
Ścieżka J. 230 Śmiarowski J. 161 Śmiarowski Marian 161 Średnicki Julian 206 Świderski Michał 205 Świetlik R. 230 Świnarski Władysław 275 Świtalski 207
Taaffe Edward 74 Tabaczyński Tadeusz 162 Taczanowski K. 208 Tarczyński Władysław 161 Tarnowski Jan 69
Thugutt Augustyn 155
Tobiazalli 231
Tock Ludwik 161
Toht D. 229
Tomczyriski Stefan 228 229
Towarnicki Karol 103
Trams F. 200
Trawińska Maria 43
Trawiński Pawcl 161
Trąmpczyński Wojciech 223
Troskiewicz P. 107
Truchliiiski Antoni 229
Trylowski 98
Trzaska-Nartowski 106
Trzecieski Tytus 69
Tuliszkowski Józef 139 171 172 191-193 220
222-224 228 247 248 262 266 280 Turczynowicz J. 230 Turecki S. 231 Turski Władysław 103 Twardo Stanisław 305 306 Tydelski Roman 162 Tyrna J. 230 Tyszko Wincenty 231
Ussakowski Eustachiusz 156 Uzarowicz K. 248
Wagner Edward 155 192 193 228 231
Walawender Antoni 20
Waligóra Marian 228 230
Waligórski Stanisław 222 223 228
Walman G. 155
Wanatowicz L. 229
Wanatowicz S. 203
Warze szkiewicz Jan 103
Wawrzyniewicz 229
Ważeński Franciszek 81 102 119
Weinrauch Z. 153
Weloriski Erazm 69
Wenke 116
Werner 157
Werschler J. 107
Weryński J. 203
Werynski L. 203
Wężyk Leonard 69
Widaliriski J. 156
Wielgolawski Ignacy 164
Wieliczko W. 211
Wierzbicki J. 201
Wierzbowski Teodor 16 Wierzejski J. 211 Więzikowa Alicja 296
Wiktor Jakub 69
Wilczyńska Maria 239 240 244 245
Wiśniewski Stanisław 275
Wiśniewski W. 230
Witek Franciszek 205
Witek S. 229
Witkowski K. 155
Witos Wincenty 223 286 295
Witoslawski Antoni 78
Witosławski Teofil 81
Władysław IV 28
Wlodarski Jan 39
Wochtman E. 229
Wodnicki A. 163
Wodzicki Henryk 69
Wojciechowski Bolesław 209
Wojciechów ski L. 208
Wojciechowski S. 206
Wojcieszko Jan 229
Wojtek P. 230
Wolański Alaciej 153
Woldenberg S. 156
Wolf K. 155
Wolf H. 155
Woliński F. 230
Wolowski Tomasz 164
Worek J. 230
Wosiński 231
Woźniak T. 203
Wójcik 302
Wójcikiewicz Bolesław 85 110 121 123 128 183
219 220 224 228 229 Wróblewski Józef 199 Wycech Czesław 286 Wysocki S. 156 Wysznacki Konstanty 25 135 146 147 165 216
228 252 257 258 276 277 280 281 306 Wyszyński Hipolit 161 Wyżykowski K. 107
ZabieJio Ignacy 160
Zagrodzki Ludwik 148 180 191 192 193
Zajączek Edward 230
Zalewski J. 208
Zalewski W. 192
Zaluski Jan 69
Zaporowski 207
Zawadzki Leon 156
Zawisza A. 153
Zbirowski W. 231
Zduniak 302
Zgórski Alfred 80 81 95 96 100 111 121 219
Zieliński Ludwik 263
Zieliński Władysław Kornel 20
Zimorowicz Józef B. 16
Zowczak 211
Zubik E. 211
Zubrzycki Dionizy 15
Zybłer J. 163
Zygmunt I 14 29 Zygmunt III 17 Zygmunt August 16 Zygmunt Stary 16 17 Zykubek 211
Żelazko P. 203
Żenczykowski T. 200 Żółtek J. 203 Żuk F. 107 Żuliński A. 107 Żurkowski Stanisław 280

Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Aleksandrów Kujawski 176 198
Andrychów 92
Augustdorf 90
Augustów 246
- woj. 10
Austria 50 94 114 198
austriacki zabór 94 219 265
Austria Niższa, kraina hist. 50 95
Austria Wyższa, kraina hist. 50 95
Austro-Węgry 49 56 75 76 94 95 113 137
Babice 90 93 Baligród 92 103 105 Baranów 92 105 Barysz 91 Bawaria 233 Bełz 94 103 Bereźnica 93 Besko 91 105 Bestwina 90 104 Będzin 165 229
- pow. 288
Biała 46 74 91 115 116
- pow. 88 90 93 104 230 Biała Podlaska 198 211
- pow. 294 Biatobuźnica 90 Biały Kamień 94 Białystok 272 280
- woj. 234 235 237 240 243 273 279 295 304 Biecz 26 91 102 104
Bielany 90 104 Bielsk 265 Bierzanów 91 104 Bilcze 93 Biłgoraj 135
- pow. 147 294 297 298 Bircza 91 103 105
Biskupie (obecnie w Krakowie) 13
Blachownia 272
Błażowa 92 103 105
Błonie 280
Bobowa 91 104
Bochnia 46 74 77 87 92 102 104 112
- pow. 87 88 90-92 104 Bocianisze 198 Bohorodczany 91
- pow. 88 91 106 Bolechów 92 93 Boleszowce 92 103 105 Borek Fatęcki 198 Borowa 91 105 Borszczów 87 91 103
- pow. 87 88 90 91 93 105 Boryslaw 90 93
Bóbrka 91 103 105
- pow. 88 90 91 92 104 Braclaw, pow. 230 235 Branno 301
Bratne 178
Brody 46 77 78 91 103 105
- pow. 88 90-93 105
Brwinów 176 280 Brzesko 91 102 105
- pow. 88 90 91 93 105 Brześć Kujawski 300 301 Brześć n. Bugiem 280 Brzeziny 91 280 Brzeźno 276
Brzeżany 46 91 103 105 107
- pow. 88 90 91 105 Brzostek 92 102 105 Brzozdowce 93 Brzozowa 210 272 Brzozów 87 92 103 105
- pow. 87 88 91-93 105 Buczacz 46 91 103 106
- pow. 88 90 91 106 Buczkowice 90 104 Budzanów 77 92 103 105 Bukaczowce 94 Bukowina 50 95 Bukowsko 92 103 105 Bursztyn 92 105
Busk 92 103 105 107 Busko 198 292 Bydgoszcz 195 252 Bytom 204
Ceranów 140 Chalin 199 Chełm 271 272 Chęciny 19 Chmielin 140 Chmielnik 292 Chocimierz 94 Chodecz 198 Chodów 91 Chołojów 92 105 Chomęcice 218 Chrostków 91 105 Choroszcza 199 Chorzele 199 Chorzelów 91 Chrzanów 77 91 102 104
- pow. 87 88 90 91 93 104 Chwaliszewo 19 Chynów 92 105 Chyżyny 202
Ciechanów 199 229 272 276 Ciechocinek 176 280 Cienin-Kos^ian 301 Cieszanów 91 103 105
- pow. 88 91 105 Cieszyn, pow. 230 Ciężkowice 91 102 104 Czaniec 90 104 Czarny Dunajec 91 Czarny Las 289 Czchów 91
Czechy, wieś w pow. Brody 90 Czechy, kraina hist. 49 56 94 95 100 233 Czeladź 199 Czerlany 103 Czermin 91 Czernelica 91 Czernichów 90 102
Częstochowa 153 174 176 192 258 276 280 307
- pow. 201 216 289 Czortków 91 103 105 107
- pow. 88 90 91 93 105 Czudec 92
Czuryły 190 Cyranka 91
Dalmacja 50 Dankowice 90 104 Dąbie 280 Dąbkówice 176 Dąbrowa 91 105
- pow. 88 91 105 Delatyn 93 Dębica 92 102 105 Dęblin 210 211 Dębowiec 91 105 Długie Kaminskie 138 140 Dobczyce 90
Dobra 104
Dobromił 79 81 91 103 105 Ul 117
- pow. 88 90 91 93 105 Dobrotwór 92 Dobrzechów 92 105 Dobrzyń 189 199 Dolany 301
Dolina 91 93 103 106
- pow. 88 91-93 106 Dolna Wieś 104 Domanice 17 Dorohusk 200 Drążgów 210
Drohobycz 26 46 74 87 92 105 221 280
- pow. 87 88 90 92 105 Drzewica 200
Dubiecfco 92 105 Dubienka 200 Dublany 91 93 105 Dukla 92 103 105 Dunajów 94 Dunilowice, pow. 230 Dwikozy 200 Dynów 91 103 Dziekanowice 91 104 Dzików 43 44 Dzisna, pow. 230 235 Dźwinogród 93
Falenica 280 Felsztyn 92 Firlejów 94 Fredropol 93 Frysziak 92 102 105
Galicja, kraina hisi. 5 43 46 48-51 53-56 65-68 70-79 81 82 84 86 87 93-95 97-99 102 104 110-115 118-120 123 131 132 136 265
Galicja Wschodnia 98
Galicja Zachodnia 36
Garbary (obecnie w Krakowie) 13
Garwolin 135 147 148 165 188 210 272 280 294
- pow. 210 Gąbin 200 Gdów 91 104 Gliniany 94 Głębokie 280 Głogów 92 103 Glowno 176 Gniezno 195
- pow. 218 Gnojno 215 Godzieszyce 138 Gologóry 90 93 Gorlice 46 77 91 102 104
- pow. 87 88 90 91 104 Górzyce 91 105 Gostynin 200 272 280 Gostyń 176
Góra Kalwaria 200
Górna Wieś 91
Górny Śląsk zob. Śląsk Górny
Grębów 91
Grodno 280
Grodzisk 165 176
Grodzisk Mazowiecki 280
Gródek 13 46 77 87 93 94 103 105
- pow. 87 88 91 93 105 Grójec 165 175 188 272 Grybów 91
- pow. 88 91 104 Grzymalów 92 103 Gwoździec 92
Halicz 90 93 103 106 Halenów 90 Hecznarowice 90 104 Hofaenbacb 91 105 Horodenka 87 93 103 106
- pow. 87 88 91 93 106 Horożanka 91 Hrubieszów 134 298
- pow. 294 298 Huczko 90 105 Humniska 93 Husiatyn 91 93 103 105
- pow. 88 91 93 105 Hussaków 92
Huta Stara 216
Iłża 289
- pow. 205 Inowrocław 202
Izbica Kujawska 254
Jablonów 92 Jaćmierz 92 Jagielnica 91 93 105 Janów, pow. Gródek 91 105 Janów, pow. Trembowla 92 103 Janów Lubelski 209
- pow. 294 298
Jarosław 21 27 46 67 74 87 93 105 107 120 280
- pow. 87 88 90 91 93 105 Jaroszewice 301 Jaryczów 93
Jasienica 91 93
Jasio 46 91 93 96 102 103
- pow. 44 75 88 90 91 93 Jaślany 91
Jas-liska 92
Jawornik 91 92 104 105
Jaworów 77 92 103 105 117
- pow. 88 92 105 Jaztowiec 91 103 Jezierna 90
Jezierzany 91 103 105
Jezupole 57 94 130 Jędrzejów 135 271 289
- pow. 289 290 Jodłowa 92
Jordanów 92 102 104 200 Josetsdorf 91
Kacice 177
Kalembina 90 105
Kalisz 19 40 135 152 201 202 207 272 280
- gub. 134 145 151 152 163 174 179-181
- pow. 138 207 208 Kalwaria Zebrzydowska 90 93 Katusz 77 90 103 106 280
- pow. 88 90 106 Kamienica Polska 201 Kamionka Strumiłowa 92 105
- pow. 88 90 92 93 105 Kamionki Wielkie 92 Kamyk 289 Kańczuga 92 103 105 Karyntia, kraina hist. 50 95 Katowice 252 265
Kazimierz (obecnie w Krakowie) 12 13 27 Kęty 91 102 104 106 Kidałowice 90
Kielce 10 39 135 165 201253 258 271272 276 280 288
- gub. 134 145 151 179 180
- pow. 290
- woj. 234 236 237 239-241 243 261 262 270 273 274 279 280 293 294 304-306
Kleparz (obecnie w Krakowie) 13 128
Klimkówka 91
Kłobie 301
Knihinin 91 93
Knihynicze 92
Kobiernice 93 104
Kobylanka 90
Kock 201
Kocko 18
Kocudza Dolna 147
Kolbuszowa 73 90 103 105 111 129 201
- pow. 88 90 92 105 Kolno, pow. 148 Kotaczyce 92 102 105 Kolo 238
- pow. 254 301
Kołomyja 46 67 90 93 103 106
- pow. 90 92 93 106
Komarno 92
Kongresówka patrz Królestwo Polskie
Konin 272 301
- pow. 138 148 Konkolniki 94
Konstantynów 165 181 215 294 Kónigsan 90
Końskie 192 280
- pow. 290
Kopyczyńce 91 93 103 105 Korczyna 90 Korolówka 90 94 103 Koropiec 90 106
Kosów 92 103 106
- pow. 88 92 106 Kozienice 229
- pow. 147 290 Kozłów 90 Kozowa91 105 Kozy 90 104 Koźmin 195 Krakienice 92 Kraków iec 92
Krakowskie Wielkie Księstwo 78 79 81 94
102 Kraków 9 11-13 18 25-27 35-37 53 62 67 69
71-73 76-799093 109 114-116 119 128 132
198 252 280 287
- pow. 88 90 93 104 198
- woj. 10 230 234 237 240 243 273 274 279 285 286 294
Kraina, kraina hist. 50 95 Kramsko 301 Krasiczyn 92 103 105 Krasnosielec 302 Krasnystaw 135 272 280 Krasówka 147 Kraśnik 201 Krechowice 93 Krosno 19 26 46 92 93 105
- pow. 88 90 92 93 105 Krościenko 92 104 Krośniewice 165 280 Krotoszyn 18 Krowodża 90
Królestwo Polskie 5 11 19 38 40 50 132-152 158 163 165 166 170 172-176 178-181 185 186 188 191 255 257 258 276 306
Krupniki (obecnie w Krakowie) 13
Kruszwica 201
Kruszynek 178
Krynica 91 102 104 202 Krystynopol 92 103 105 Krzeszowice 90 104 Krzywcze 91 93 Krzyżewo 193 Kudryiice 87 103 Kukizów 93 Kulików 92 103 105 Kulparków 90 Kułaczkowce 92 Kutno 176 272 280
- po w. 271 Kuty 92 103
Lanckorona 92 104 Łaszki Murowane 94 Latowicz 202 Lelów 18
Leszniów 91 Leszno 207 Letnia 90
Leżajsk 92 103 105 Limanowa 92 102 104
- pow. 46 57 88 90 92 104 Lipnica 102
Lipnica Murowana 91 Lipnik 90 104 Lipniki 148 Lipno 165 202
- pow. 189 Lisia Góra 91 105
Lisko (obecnie Lesko) 74 92 105
- pow. 88 92 105 Lisków 193 Liszki 90
Lodomeria 68 78 79 81 94 102 Lubaczów 91 103 105 Lubartów, pow. 294 Lubcza Królewska 92 Lubelszczyzna 294
Lublin 19202639 135 192 209 215 252267 272 276 280 293 307
- gub. 134 145 151 179-181
- pow. 294
- woj. 229 234 237 240 243 258 261 269 273 274 279 293 294 297
Lubomin 301
Lubraniec 202
Lutowiska 92 105
Lwów 12 14-16 26 46 67 77-81 90 93 96 97 100
103105107111112116 118 119 121 137 219 220 229 230 252 265 280
- pow. 88 90 93 94 105
- woj, 234 237 240 243 273 274 279
Łaricut 74 92 103 105
- pow. 88 92 105 Lapanów 90 102 104 Łask 202
Łaskarzew 147 148 Łęczyca 155 156 202 276 280 Łęki 90 104
Łobudzice 198 Lochów 209 Łodygowice 91 104 Łomża 135 160 203 256 271
- gub. 134 145 151 179 180
- pow. 147 215 Łopatyn 91 Łoszniów 91
Łowicz 20 161 173 175 176 179 188 191 193203 271 280
- pow. 140 173 190 191 294
Łódź 165 191 192 203 258 265 267 272 276 280
- woj. 234 236 237 240 243 270 273 274 279 294 304
Łuck 280 Łuczyce 91 105 Łuków 16-18 211 294 Łysieć 91 Łyszkowice 176
Machów 91 105 Magierów 92 Majdan 92 103 Makoszyn 243 Maków Mazow. 164 280 - pow. 302
Maków Podhalański 92 102 104 Małopolska 223 258 Marki 254 255 Markopol 91 Marjampol 92 106 Mazury 6 212 Medyka 103 Miechów 165 229 290 Mieczysławów 178 193 Mielec 92 103 105 203 -pow. 88 91-93 105
Mielnica 93 103 Międzychód 203
- pow. 206
Międzyrzec Podlaski 210 280
Mikołajów 92 105
Mikulińce 93
Milanów 147
Milanówek 176
Milejów 140
Milówka 90 102
Mińsk Mazowiecki 135 188 203 280
- pow. 202 Miroslawice 178 Mizuń 93
Mława 163 166 167 176 188 204 215 229 272
280
Mogilany 91 102 Moiodeczno, pow. 235 Monasterzyska 91 103 106 Mordy 204
morawsko-śląski kraj 95 Morawy, kraina hist. 49 Mosty 103 Mosty Małe 94 Mosty Wielkie 92 105 Ul Mościska 21 74 92 105 117
- pow. 88 92 105 Mrzygiód 92 105 Mszana Dolna 90 104 Munina 90 Muszyna 90 104 204 Mysłowice 280 Myślenice 92 102 104
- pow. 89 92 93 104
Nadworna 92 103 106
- pow. 88 92 93 106
Nałęczów 178 Narajów 91 105 Narol 91 103 Nawarja 93 Niebylec 94 Niemcy 136 265 Niemirów 92 Niepla 75
Niepokalanów 248 249 Niepołomice 91 Niestawice 90 105 Nieszawa 176 204 229 272 Nisko, pow. 89 92 105
Niżankowice 21 92 103 105
Niżniów 92
Nowa Wieś 90 104
Nowe Miasto 91 105 117
Nowogród, woj. 234 235 237 240 243 273 274
279
Nowotaniec 92 Nowy Dwór 147 165 204 Nowy Sącz 19 46 90 93 102 104 106 204 280
- pow. 89-94 104
Nowy Świat (obecnie w Krakowie) 13 Nowy Targ 92 93 104
- pow. 89 91-93 104
Obcrtyn 91 103 Oborniki, pow. 218 Okocim 77 93 102 105 Okopy 90 Olesko92 105 Oleszyce 91 103 105 Olkusz 165 272 291 Olpiny 90 105 Opatów 229 272
- pow. 291 Opoczno 272
- pow. 147 291 Osiek 90 92 104 105 Osięciny 280 Osowieć 207 Ossów 147
Ostrołęka 164 188 272 Ostrowiec 280 Ostrów 90 105
Ostrów Mazowiecka 135 165 188 204 Ostrów Wielkopolski 33-35 272 Oszmiana, pow. 230 235 Oświęcim 19 91 102 104 Otynia 90 103 106 Ozorków 280
Pabianice 165 Padew Kolonia 91 105 Padew Narodowa 91 Paszczyna 91 105 Peczeniżyn 92 103 Piaseczno 280 Piekary 90 104 Pieniaki 90 105 Pierwutycze 91 Pikatowice 90
Pilica 280
Pilzno 26 92 102 105 122
- pow. 89 92 105 Pilą 195 Pińczów 229
- pow. 292 Pirisk 280
Piotrków 135 140 159 175 176 192 270 272 276
- gub. 134 145 151 174 179 180
- pow. 198 294 Pistyń 92 Piszcząc 177 Piwniczna 92 104 Platerowo 204 Plawo 91 105
Płock 135 156 199 204 271 280
- gub. 134 145 151 179 180
- woj. 10
Płońsk 165 280 304 Płowe 90
Podgórze 46 90 93 102 Podgrodzie 94 Podhajce 77 78 92 105
- pow. 89 91 92 105 Podkamieri 91 92 105 Podliski Wielkie 90 Podwoioczyska 92 105 Polanka Wielka 90
Polesie, woj. 234 235 237 240 243 273 274
279
Pomorzany 93 Pomorze 202 207
- woj. 229 234 235 237 240 243 273 274 279 Porąb ka 90 104
Postawy, pow. 235
Potok 103
Potok Zloty 106
Potylica 92
Powiśle 6 212
Poznań 19 195 207 246 252 278 298
- pow. 206 218
- woj. 218 234 235 237 240 243 273 274 279 299
Praha 126
Praszka 205
Probóżna 93 103
Pruchnik 91 105
pruski zabór 5 193 195 197 219
Prusy, kraina hist. 90 105
Pruszków-Żbików 176
Prużany 280 Przasnysz, pow. 199 Przeclaw 92 105 przemyska ziemia 21
Przemysł 21 46 67 74 77 78 90 93 103-105 107 117
- pow. 89 90 92-94 105 Przemyślany 94
- pow. 89 91 93 94 105 Przeworsk 92 105 Przysucha 147 Pszczelin 177 193 Puławy, pow. 294 Pułtusk 39 164 177 229 280
- pow. 294
Rabka 91
Radtów 90 105
Radom 20 135 160 193 256 272 276 280
- gub. 134 145 151 179 180 181
- pow. 292
Radomsko 20 165 175 176 205 276 280
- pow. 207 Radomyśl 92
Radymno 21 91 103 105 117 Radziechów 92 103 105 Radzitów 148 Radzymin 205 280 Radzyri 135
- pow. 147 294 Raków 192 Rakutów 301 Raniżów 90 103
Rawa Mazowiecka 103 135 280 Rawa Ruska 74 78 92 107
- pow. 89 92 94 105 Reichenhall 111 Robaków 207 Rohatyn 74 92 103 105
- pow. 89 92 94 105 Rokitno 205 Ropczyce 92 103 105
- pow. 89 91 92 105 Rosja 141
Rosja Radziecka, zob. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka 221
rosyjski zabór 112 132 170 219 265 276
Rozdel 93
Rozwadów 92
Rożniatów 91 Równe 280 Różan 205 Rudawa, rz. 26 Rudki 92 103 105
- pow. 89 92 105 Rudnik 92 103 105 Rudno 147 Rumunia 211 Rybotycze 93 Ryglice 92 105 Ryki 205 210 Rymanów 92 303 105 Rypin 165 205
- pow. 302 Rzeczniów 205
II Rzeczpospolita 232 235 247 284 285 293 304
306
Rzeczpospolita Krakowska 68 Rzepiennik Strzyżewski 87 Rzeszów 21 28 46 47 78 90 93 103 105 107
- pow. 89 90 92-94 105 Rzędzianowice 91 105 Rzochów 92 105 Rzym 302
Salzburg, kraina hist. 50
Sambor 21 26 46 50 77 90 93 103 105 107
- pow. 89-93 105 sandomierska ziemia 19 Sandomierz 19 20 229 243 272 280
- pow. 200 292 Sanniki 176 sanocka ziemia 21
Sanok 26 46 73 90 93 105 106 280
- pow. 89-93 105 Sassów 92 105 Sądecczyzna 19 Sądowa Wisznia 92 105 Sąsiadowice 91 105 Seroczyn 202 Sędziszów 92 103 Siedlce 135 272
- gub. 134 145 151 179-181 190
- pow. 140 206 275 294 Sielec 91
Sieniawa 91 105
Siennica 271 272
Sieradz 26 27 158 206 272 276 280
Sieraków 206
Sierpc 176 206 280
Skala 93 103 Skalat 92
- pow. 89 92 94 105 Skawina 92 104 Skierniewice 162 176 188 280 Sknilów 90
Skole 90 105
Skotniki 91 104 ! ł
Skowierzyn 91 105
Skrwilao 302
Skupie 275
Skwierzyna 195
Slonim 280
Smoleńsk (obecnie w Krakowie) 13
Sobieszyn 193 210
Sobów 91
Sochaczew 162 176 188
- pow. 249
Sokal 46 74 77 103 105
- pow. 64 89 91 92 94 105 Sokołów 92 103 301
- pow. 294
Sokołów Podlaski 165 206 - Sokołówek 177 Sokołówka 92 93 Solec 193 272 Solnogród, kraina hist. 95 Sołotwina 91 Sosnowiec 258 276 280 Spasów 91 105 Spisz 19
Stanisławczyk 91
Stanisławów 46 67 77 90 93 103 106 107 112 280
- pow. 57 89-94 106 130
- woj. 229 234 237 240 243 273 274 279 Stara Sól 92 105
Stara Wieś 90 104 Stare Miasto 92
- pow. 89 92 94 Stary Krotoszyn 18 Stary Sambor 105
- pow. 105
Stary Sącz 19 20 104 Sterdyri 206 Steżyca 210 Stoczek 202 Stojanów 92 105 Stopnica 292
- pow. 292
Stradom (obecnie w Krakowie) 13
Stratyn 94 Strugienice 176 Srrusów 90 Stryj 21 46 90 93 206 280
- pow. 89 90 93 105 Strzałki 90 105 Strzeliska Nowe 93 Strzelno 206 208 Strzemilcze 90 Strzyżów 92 105 Styria, kraina hist. 50 95 Sucha 92 102 104 206 Sulmierzyce 207 Sulkowice 91 Suwalszczyzna 207 Suwałki 135 163 207
- gub. 134 145 151 179 180 181 Swarzędz 207 246
Syberia 141 Szczakowa 93 Szczawnica 91 104 Szczekociny 276 Szczerzec 93 94 Szczucin 91 102 105 Szczuczyn 207
- pow. 148 Szczurowice 91 Szówsko 93 Szubin 207
- pow. 218 Szymanowice 207
Śląsk 50 258
- woj. 237 240 243 273 274 279 Śląsk Cieszyński 223
Śląsk Górny 6 9 196 208 212 223 sląsko-austriacki kraj 95 Ślesin 138 Śniatyri 46 90 93
- pow. 89 90 92 93 106 Śmigieł 207
Śrem 195
Świątniki Górne 91 Świerz 94
Świcciany, pow. 230 235 Świniary 275
Tarnawica Polna 91 106 Tarnobrzeg 92 103 105
- pow. 65 89 91 92 105 Tarnopol 46 67 78 90 93 103 280
- pow. 89 90 93 105
- woj. 229 234 237 240 243 273 274 279 280 Tarnoruda 94
Tarnów 19 46 67 77 78 81 90 93 102 105 106 111 116 280
- pow. 89-93 305 286 Tartaków 92 103 105 Tłumacz 90
- pow. 89-92 94 106 Tłuste 92
Toki 91 105
Tomaszów Mazowiecki 158 280
Tomaszów Lubelski 207
- pow. 216 294 Toporów 93 Toruń 199 252 Touste 92 Trembowla 92 103 105
- pow. 89-92 105 Triest, kraina hist. 50 Trzebinia 87 Trzemeśnia 91 104 Trzesn 91 105 Tuchów 92 102 105 Tuliszków 147 150 Turek 20 150 154 272 280
- pow. 154 163 Turka 90 93 103 105
- pow. 89 90 93 105 Tuszów Narodowy 91 Turza Wielka 215 Tyczyn 21 93 103 Tylicz 94
Tymbark 92 102 104 Tyniec 91
Tyrawa Wolowska 21 92 Tyrol, kraina hist. 50 94 95 Tyszowce 215 Tyśmienica 90 103 106
Uhnów 92 Ułanów 92 103 105 Ulaszkowce 91 Ufęż 210
Ustrzyki Dolne 92 105 LMcieczko 94 Uście Biskupie 91 Uście Ruskie 91 Uscie Solne 91 104 Uście Zielone 91 106 Uziń 57 130
Voralberg3 kraina hist. 95
Wadowice 46 77 92 102 104
- pow. 89 90 92 93 Waręż 94 Warmia 6 212
. Warszawa 12-14 28-32 37-40 80 98 132 135 138 148 174 191-194 203 208 216 219 221-225 245 252 254 255 258 261 263-267 269 270 272 276 295
- gub. 134 145 151 179 180
- pow. 147 216
- woj. 234 237 240 243 273 274 279 280 294 304 306
Warta 20 163 Wągrowiec, pow. 218 Węgrów 135 138
- pow. 294
Wesoła (obecnie w Krakowie) 13
Wiedeń 75
Wieliczka 46 73 77 78 92 93 102 104 281
- pow. 89-93 104 Wieliszew 216
Wielkie Księstwo Krakowskie, zob. Krakowskie Wielkie Księstwo Wielkie Oczy 92 105 117 Wielkopolska 195 196 202 220 223 298 299 Wielopole (obecnie w Krakowie) 13 Wielopoie, pow. Ropczyce 92 Wielowies" 91 Wieluń 165
- pow. 205 Wierzbnik 205 208 Wilamowice 91 102 104 Wilczan 208 Wilejka, pow. 230 235 Wilno 20 26 252 281
- pow. 230
- woj. 234 235 237 240 243 273 274 279 wileńsko-trocki pow. 235
Wisła, rz. 32 43 189 199 Wisznia 21 Wiśmcz 91 102 Wiśnicz Nowy 104 Wiśniowczyk 91 105 Witków Nowy 92 105 Wizna 147 215
Włocławek 156 157 171 172 175 176 202 229 276 281 299-301
- pow. 299-301 Włodawa 281
- pow. 147 Włoszczowa 229 292
- pow. 205 Wojnicz91 102 105 Wojniiów 90
Wola Mielecka 57 58 91 105
Wola Plawska 105
Wolborz 21 24 32 33
Wolbrom 201
Wołkowysk 281
Wolowice 90 104
Wołyń, woj. 234 235 237 240 243 273 274
279
Wronki 208 Wroblowa 44 Września 208 220 Wygoda 93 Wymyślin 271 Wysokie Mazowieckie 135 Wyszków 209
Zabłocice 91 Zablotów 92 Zagórze 93 zakaukaski kraj 141 Zakliczyn 91 102 105 Zaklików 209 Zakopane 91 93 28! Zaleszczyki 46 92 103 106
- pow. 89 92 94 106 Załoźce 92 103 Zamarstynów 118 Zamoście 91 Zamość, pow. 294 Zarszyn 92 Zarudzie 94
Zator 92 102 104 Zawałów 91 105 Zawiercie !92
- pow. 293 Zbaraż 90 93 103
- pow. 89 90 91 93 105 Zbąszyń 207
Zborów 94 103 Zbyszyce 94 Zduny 176
Zduńska Wola 165 272 Zembrzyce 129 Zgierz 154 258 281 Zgłowiączka 301 Ztaków Kościelny 176
Zloczów 46 92 93 J03 105 281
- pow. 89 90 92-94 105
Zlotniki 91
Zwieprzyce 215
Zwierzyniec (obecnie w Krakowie) 13
Zwoleń 147 275
Żabno 91 105
Żarnowiec 20
Żmiąca 46 57
Żmigród Nowy 92 102 105
Żnin 218
Żoliborz, dzielnica Warszawy 267
Żolynia 92
Żółkiew 46 90 93 105 111
- pow. 89-93 105 Żóltarice 91 105 Żurawno 92 103 105 Żychlin 176 281 Żydaczów 92
- pow. 89 92 93 Żyrardów 209 272 Żywiec 77 92 102 104 111
- pow. 89-92 104 206

64A.JPG64B.JPG64C.JPG64D.JPG64E.JPG64F.JPG64G.JPG64H.JPG64I.JPG64J.JPG64K.JPG64L.JPG64M.JPG64N.JPG64O.JPG64P.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.