Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

TECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH TOM II SPIS TRES

Witamy na naszej aukcji

Której przedmiotem jest:

TECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH - TOM II KWAS AZOLOWY, AZOLANY I AZOTONY, SOLE AMONOWE, ZWIĄZKI CYJANOWE I INNEStan książki: DOBRY+
Wydawnictwo: PWT
Stron: 992
Okładka: Twarda
Rok wydania 1956

Przesyłka ekonomiczna: 8 zł
Przesyłka priorytetowa: 9,50 zł
Pobranie: 11,50 złSpis treści:


Część I
Kwas azotowy
'Str.
A. Produkcja tlenku azotu w luku elektrycznym (dr inż. Stefan Pawlikowski) 13
I. Zarys historyczny............... 13
II. Podstawy teoretyczne procesu............ 14
III. Wydajność procesu utleniania azotu........., 19
IV. Postać wyładowań elektrycznych........... 20
V. Ogólne zasady budowy urządzeń technicznych......... 21
VI. Metody technologiczne.............. 21
1. Metoda Birkelanda i Eydego........... 21
2. Metoda Mościckiego.............. 24
3. Metoda Paulinga............... 26
4. Metoda Schonherra i Hessbergera.......... 29
5. Metoda Sieberta „Nitrum"............ 31
Literatura do części IA.............. 34
B. Teoria procesu kontaktowego utleniania amoniaku (prof. dr inż. Bretsznajder) 35
I. Zarys historyczny............... 35
1. Ogólna charakterystyka procesu.......... 36
II. Termodynamika reakcji utleniania amoniaku........ 38
1. Efekty cieplne reakcji............. 38
2. Stałe równowagi............... 39
3. Ciepła molowe i entalpie gazów biorących udział w reakcji utleniania amoniaku................ 41
III. Kinetyka reakcji utleniania amoniaku.......... 42
1. Katalizatory................ 42
a. Kontakty platynowe............ 43
b. Kontakty tlenkowe............. 61
2. Reakcje zachodzące na kontakcie podczas utleniania amoniaku . . 63
a. Różne produkty reakcji............ 63
b. Reakcje na powierzchni kontaktu......... 65
3. Szybkość reakcji utleniania amoniaku na kontakcie platynowym . . 75
a. Kinetyczne równania empiryczne......... 76
b. Równanie szybkości reakcji dla obszaru dyfuzyjnego procesu utleniania amoniaku.............. 78
c. Dyfuzja amoniaku do powierzchni siatki kontaktowej .... 83
IV. Mechanizm reakcji utleniania amoniaku w obecności kontaktów ... 87
1. Dawne poglądy............... 87
2. Hipoteza hydfoksyloaminowa........... 88
3. Schemat Zawadzkiego............. 91
4. Ogólne uwagi o mechanizmie reakcji......... 93
V. Zależność wydajności reakcji utleniania amoniaku od warunków prowadzenia procesu............... 95
1. Wpływ temperatury reakcji na wydajność utleniania .... 95
a. Temperatura siatki kontaktowej......... 96
b. Temperatura reakcji utleniania amoniaku w aparatach przemysłowych ................ 101
2. Zależność wydajności reakcji utleniania amoniaku od składu spalanej mieszaniny gazowej............. 102
a. Wybuchowość mieszanin zawierających amoniak i tlen . . . . 102
b. Wpływ stężenia tlenu na wydajność tlenku azotu w reakcji utleniania amoniaku.............. 106
c. Optymalne stężenie amoniaku.......... 107
d. Utlenianie amoniaku w mieszaninach wzbogaconych w tlen . . 109
e. Utlenianie amoniaku w mieszaninie z tlenem i parą wodną . . 111
3. Wpływ ciśnienia na wydajność reakcji, utleniania amoniaku do tlenku azotu................ 112
4. Zależność wydajności tlenku azotu w procesie utleniania amoniaku od czasu zetknięcia się mieszaniny reagującej z kontaktem i od liczby siatek................. 115
a. Wpływ czasu zetknięcia na wydajność........ 115
b. Zależność wydajności utleniania amoniaku do tlenku azotu od liczby siatek kontaktowych........... 116
VI. Uwagi końcowe................ 120
Literatura do części IB.............. 120
C. Absorpcja tlenków azotu (proj. dr inż. Eugeniusz Błasiak)...... 123
I. Własności fizyczne i chemiczne tlenków azotu........ 123
1. Tlenek azotu — NO.............. 123
2. Dwutlenek i czterotlenek azotu, N02 i N204....... 124
3. Trójtlenek azotu, N203............. 128
4. Pięciotlenek azotu — N205............ 131
II. Utlenianie NO do N02.............. 131
1. Katalityczne utlenianie tlenku azotu......... 145
2. Kwas azotowy............... 146
a. Roztwory wodne kwasu azotowego......... 147
b. Kwas azotawy.............. 149
c. Absorpcja tlenków azotu w wodzie......... 150
d. Szybkość absorpcji tlenków azotu......... 159
e. Zastosowanie adsorpcji w produkcji kwasu azotowego .... 164
III. Techniczne instalacje absorpcji tlenków azotu........ 166
1. Absorpcja pod ciśnieniem normalnym......... 166
2. Wieże absorpcyjne.............. 170
3. Absorpcja pod zwiększonym ciśnieniem........ 178
4. Instalacje stosujące absorpcję pod zwiększonym ciśnieniem i spalanie pod ciśnieniem normalnym........... 179
5. Instalacje stosujące spalanie amoniaku pod ciśnieniem .... 181 Literatura do części IC . ............ 182
D. Technologia wytwarzania stężonego kwasu azotowego (mgr inż. Tadeusz Ługowski)................... 184
I. Największe stężenia kwasu azotowego i warunki ich uzyskiwania w instalacjach działających na zasadzie absorpcji tlenków azotu w wodzie 184
1. Efekt zwiększania absorpcyjnej objętości instalacji..... 185
2. Efekt zwiększania stężenia tlenków azotu w gazach nitrozowych . 185
3. Efekt zwiększania ciśnienia w układzie absorpcyjnym .... 186
4. Efekt zastosowania niskotemperaturowego chłodzenia w układzie absorpcyjnym................ 186
II. Zwiększanie stężenia kwasu technicznego przez poddanie go destylacji . 187
III. Metody otrzymywania stężonego kwasu azotowego...... 188
1. Destylacja rozcieńczonego kwasu technicznego w obecności środka odwadniającego............... 189
2. Metoda bezpośredniej syntezy kwasu z ciekłych tlenków azotu . . 202
a. Podstawy procesu i zasadnicza aparatura....... 202
b. Sposoby otrzymywania ciekłych tlenków azotu...... 216
3. Przebieg procesu bezpośredniej syntezy przy zastosowaniu instalacji ciśnieniowej................ 228
4. Przebieg procesu bezpośredniej syntezy w oparciu technologicznym
o instalację bezciśnieniową kwasu rozcieńczonego..... 230
Literatura do części ID............. 231
E. Uwagi o prowadzeniu produkcji kwasu azotowego (mgr inż. Witold Hennel) . Witold Hennel)................. 232
I. Wydajność i bilans azotu............. 232
II. Postępowanie z siatką kontaktową.......... 237
III. Kontrola obliczeń aparatury absorpcyjnej......... 246
IV. Statystyka oddziałowa.............. 250
V. Pewność ruchu................ 251
Literatura do części I E.............. 254
F. Projektowanie, konstrukcja i tworzywa aparatury do produkcji kwasu azotowego (mgr inż. Marcin Kasprzyk i mgr inż. Władysław Plaskura) .... 255
I. Uwagi o projektowaniu.............. 255
II. Instalacje do produkcji kwasu azotowego......... 256
1. Metody otrzymywania kwasu azotowego........ 256
2. Instalacje bezciśnieniowe............ 256
3. Instalacje ciśnieniowe............. 260
4. Instalacje półciśnieniowe............ 263
III. Obliczenia i projektowanie instalacji kwasu azotowego .... 265
1. Sposób przeprowadzania obliczeń.......... 265
2. Bilans materiałowy.............. 266
3. Bilans energetyczny.............. 284
IV. Zapotrzebowanie wody chłodzącej (przemysłowej)...... 292
V. Konstrukcja aparatów i urządzeń do produkcji kwasu azotowego . .. 293
1. Urządzenia do oczyszczania powietrza, amoniaku i mieszanki po-wietrzno-amoniakalnej............. 293
2. Urządzenia do odgazowania amoniaku ciekłego....... 302
3. Sprężanie powietrza i amoniaku.......... 305
4. Podgrzewanie powietrza............ 307
5. Aparat kontaktowy (utleniacz)........... 310
6. Kotły utylizatory.............. 317
7. Chłodnice gazowe — kondensatory.........i. 321
8. Wieże absorpcyjne.............. 332
9. Chłodnice kwasu obiegowego........... 339
10. Odgazowanie kwasu azotowego........... 343
VI. Tworzywa konstrukcyjne do budowy aparatury stosowanej w produkcji
kwasu azotowego............... 345
1. Tworzywa metaliczne............. 345
2. Tworzywa niemetaliczne............. 352
VII. Aparatura kontrolno-pomiarowa........... 356
1. Pomiary temperatur............. . 356
2. Pomiary ciśnień............... 357
3. Pomiary ilości przepływu............. 357
4. Pomiar składu mieszanek gazowych......... 359
5. Urządzenia regulujące............. 362
6. Urządzenia sygnalizacyjne i zabezpieczające....... 364
Literatura do części I F.............. 365
Część II Azotany i azotyny
A. Azotan amonowy (doc. dr Witold Mazgaj).......... 367
I. Własności fizyczne............... 367
1. Odmiany krystalograficzne azotanu amonowego...... 368
2. Rozpuszczalność azotanu amonowego i jego roztwory wodne . . . 370
3. Higroskopijność azotanu amonowego......... 376
4. Własności wybuchowe azotanu amonowego....... 377
5. Niewodne roztwory azotanu amonowego........ 381
II. Otrzymywanie azotanu amonowego.......... 381
1. Otrzymywanie wodnych roztworów azotanu amonowego z amoniaku 384 L Instalacje neutralizacyjne pracujące bez wykorzystania ciepła reakcji ................. 384
b. Instalacje neutralizacyjne pracujące z wykorzystaniem ciepła reakcji, pod ciśnieniem atmosferycznym........ 390
c. Instalacje neutralizacyjne pracujące z wykorzystaniem ciepła reakcji, pod zwiększonym ciśnieniem......... 404
d. Instalacje neutralizacyjne pracujące z dwukrotnym wykorzystaniem ciepła reakcji, pod zwiększonym ciśnieniem..... 410
2. Przerób wodnych roztworów azotanu amonowego...... 413
3. Nowoczesne metody otrzymywania azotanu amonowego nawozowego 420
4. Otrzymywanie trójazotanu amonowego......... 446
III. Otrzymywanie azotanu amonowego z gazów koksowniczych .... 446
IV. Otrzymywanie azotanu amonowego technicznego z tlenków azotu . . 449
V. Uwagi ogólne................ 450
VI. Saletrzak.................. 455
1. Własności fizyczne i chemiczne........... 455
2. Surowce do otrzymywania saletrzaku......... 456

3. Metody otrzymywania saletrzaku .... -...... 457
a. Granulowanie saletrzaku w urządzeniach mechanicznych . . . 457
b. Granulowanie saletrzaku w wieżach......... 464
Literatura do części IIA............. 467
B. Azotan potasowy (prof. dr Eugeniusz Błasiak)......... 469
I. Własności fizyczne i chemiczne azotanu potasowego...... 469

II. Metody otrzymywania KNOs............ 470
1. Otrzymywanie KNOs przez konwersję z NaN03...... 471
2. Otrzymywanie KNO;i z K0SO4........... 476
Literatura do części IIB............. 478
C. Azotan i azotyn sodowy (doc. dr Witold Mazgaj)........ 479
I. Własności azotanu sodowego............ 479
II. Własności azotynu sodowego............ 484
III. Metody otrzymywania azotanu i azotynu sodowego...... 486
1. Otrzymywanie azotanu sodowego z surowca kopalnianego Caliche . 486
2. Otrzymywanie azotanu sodowego z siarczanu sodowego naturalnego (mirabilitu) lub odpadkowego oraz z azotanu wapniowego . . . 486
3. Otrzymywanie azotanu sodowego z ługów po absorpcji alkalicznej tlenków azotu z instalacji do produkcji HNO3....... 487
4. Polska metoda otrzymywania NaNOo i NaNOj z ługów po absorpcji alkalicznej tlenków azotu............ 495
5. Otrzymywanie azotynu sodowego przez absorpcję tlenków azotu
o stosunku molowym NO: N02 = 1 : 1, za pomocą Na2CO:j . . . 499
Literatura do części II C............. 500
D. Saletra wapniowa (mgr inż, Stanisław Wein)......... 501
I. Własności azotanu wapniowego........... 501
II. Metody produkcji saletry wapniowej.......... 502
1. Technologiczny proces otrzymywania saletry wapniowej o zawartości
15,5°/o azotu................ 504
III. Szczegółowy opis ważniejszych operacji technologicznych oraz niektóre
bilanse cieplne i materiałowe............ 507
1. Transport, wyładowanie i magazynowanie kamienia wapiennego (wapniaka)................ 508
2. Rozpuszczanie kamienia i przygotowanie surowego roztworu saletry wapniowej................ 508
a. Bilans cieplny rozpuszczania........... 510
b. Bilans materiałowy............. 512
c. Zobojętnianie roztworu azotanu wapniowego i strącanie zanieczyszczeń ................ 514
d. Dodawanie azotanu amonowego.......... 515
3. Filtrowanie roztworu............. 517
4. Zagęszczanie roztworu............. 518
5. Granulacja stopu saletry wapniowej......... 521
6. Sortowanie, workowanie i magazynowanie produktu..... 527
Literatura do części II D............. 529
Część III Sole amonowe
A. Siarczan anionowy (doc. dr Witold Mazgaj).......... 531
I. Własności fizyczne siarczanu amonowego......... 531
II. Własności chemiczne siarczanu amonowego........ 532
III. Otrzymywanie siarczanu amonowego.......... 534
1. Zarys historyczny.............. 534

2. Podstawy teoretyczne............. 535
3. Sposoby otrzymywania siarczanu amonowego . . . . . . • 536
a. Otrzymywanie siarczanu amonowego z gazów koksowniczych
(w koksowniach, gazowniach).......... 537
b. Otrzymywanie siarczanu amonowego z amoniaku syntetycznego 549
c. Otrzymywanie siarczanu amonowego z gipsu...... 567
d. Otrzymywanie siarczanu amonowego z mirabilitu (siarczanu sodowego) ................ 576
IV. Zastosowanie siarczanu amonowego.......... 578
Literatura do części III A............. 579
B. Chlorek amonowy (doc. dr Witold Mazgaj).......... 581
I. Własności fizyczne chlorku amonowego......... 581
II. Własności chemiczne chlorku amonowego......... 582
III. Otrzymywanie chlorku amonowego........... 583
1. Otrzymywanie NH4C1 z NaCl, NH-t i C02........ 583
2. Otrzymywanie NH4C1 z (NH4)2S04 i NaCl........ 585
3. Otrzymywanie NH4C1 z NaCl, S02 i NH3........ 585
4. Otrzymywanie NH4C1 przez konwersję NaCl lub KC1 z NH4NO:) . 586
5. Otrzymywanie NH4C1 z NH;j i HC1.......... 537
6. Inne metody otrzymywania NH4C1......... 587
IV. Oczyszczanie chlorku amonowego i kontrola czystości produktu . . . 587
V. Zastosowanie chlorku amonowego........... 588
Literatura do części III B............. 588
C. Kwas amidosulfonowy i sulfamid (doc. dr Witold Mazgaj)...... 590
I. Kwas amidosulfonowy (sulfaminowy).......... 590
1. Własności fizyczne i chemiczne kwasu amidosulfonowego .... 590
2. Otrzymywanie kwasu amidosulfonowego........ 590
3. Zastosowanie kwasu amidosulfonowego........ 592
II. Sulfamid.................. 592
1. Własności fizyczne i chemiczne sulfamidu........ 592
2. Otrzymywanie sulfamidu............ 592
Literatura do części III C............. 593
Część IV Mocznik, hydroksyloamina, hydrazyna
A. Mocznik (prof. dr inż. Eugeniusz Błasiak).......... 595
I. Zarys historyczny............... 595
II. Sposoby otrzymywania mocznika........... 597
III. Własności fizyczne C02.............. 598
IV. Własności fizyczne i chemiczne związków amoniaku, bezwodnika węglowego'i wody................ 601
1. Karbaminian amonowy............. 601
2. Węglan amonowy.............. 604

3. Kwaśny węglan amonowy............ 605
4. Sześciowęglan amonowy............. 606
5. Roztwory wodne węglanów amonowych........ 606
V. Fizyczne i chemiczne własności mocznika......... 607
VI. Teoretyczne podstawy syntezy mocznika......... 608
1. Zagadnienie korozji aparatury do syntezy mocznika..... 619
2. Wnioski praktyczne z danych teoretycznych dotyczących syntezy mocznika................. 622
VII. Instalacje techniczne............... 626
VIII. Metody syntezy mocznika............ . 630
1. Metoda syntezy bez zawracania gazów poreakcyjnych..... 630
2. Metoda syntezy z zawracaniem NH;! i C02 za pomocą sprężarek . . 633
3. Metoda syntezy z zawracaniem gazów poreakcyjnych za pomocą oleju 634
4. Metoda syntezy z rozdzielaniem NH3 i C02 za pomocą selektywnych rozpuszczalników............... 635
5. Metoda syntezy z użyciem dużego nadmiaru NH3 i zawracaniem roztworu wodnego karbaminianu........... 636
6. Metoda syntezy z użyciem dużego nadmiaru NH3 oraz z rozdzieleniem NH3 i C02 za pomocą rozpuszczalników selektywnych . . . 638
IX. Aparatura do syntezy mocznika........... 639
X. Ekonomika produkcji mocznika i wskaźniki zużycia...... 640
Literatura do części IV A............. 641
B. Hydroksyloamina (doc. dr Witold Mazgaj).......... 643
I. Własności fizyczne hydroksyloaminy.......... 643
II. Własności chemiczne hydroksyloaminy......... 643
III. Otrzymywanie hydroksyloaminy......... 643
IV. Sole hydroksyloaminy.............. 644
V. Otrzymywanie soli hydroksyloaminy.......... 645
Literatura do części IV B............. 648
C. Hydrazyna (doc. dr Witold Mazgaj)............ 649
I. Własności fizyczne hydrazyny............ 649
II. Własności chemiczne hydrazyny........... 650
III. Otrzymywanie hydrazyny............. 650
IV. Otrzymywanie bezwodnej hydrazyny.......... 655
V. Zastosowanie hydrazyny i jej soli........... 657
Literatura do części IV C............. 657
Część V
Związki cyjanów e, azydek sodowy, amidek sodowy i podtlenek azotu
A. Związki cyjanowe (dr inż. Józef Hawliczek).......... 659

I. Zarys historyczny............... 659
1. Rozwój światowej produkcji związków cyjanowych..... 659
2. Produkcja związków cyjanowych w Polsce...... . . 665
II. Charakterystyka i własności związków cyjanowych...... 669
III. Przemysłowe metody otrzymywania związków cyjanowych .... 679
1. Cyjanowodór................ 679
a. Produkcja HCN z cyjanków.......... 679
b. Produkcja HCN metodą formamidową........ 681
c. Produkcja HCN przez bezpośrednią syntezę z metanu, amoniaku
i powietrza................ 685
d. Odzyskiwanie HCN z gazów koksowniczych......,. 690
2. Chlorek cyjanuru............' . . . 694
3. Cyjanek wapniowy.............. 696
4. Cyjanek sodowy............... 699
a. Otrzymywanie NaCN metodą mokrą......... 701
b. Przerób wodnych roztworów NaCN na stały cyjanek sodowy . • 702
5. Zelazocyjanek wapniowy............ 703

6. Zelazocyjanek sodowy............. 704
7. Zelazocyjanek potasowy............. 704

8. Żelazicyjanek potasowy............. 706
9. Błękity................. 707
IV. Zastosowanie związków cyjanowych.......... 707
V. Higiena i bezpieczeństwo pracy przy produkcji związków cyjanowych 710
Literatura do części V A.............. 714
B. Azydek sodowy, amidek sodowy i podtlenek azotu (dr inż. Józef Hawliczek) 716
I. Azydek sodowy................ 716
1. Własności fizyczne i chemiczne azydku sodowego...... 716
2. Metody otrzymywania azydku sodowego........ 717
3. Otrzymywanie azydku sodowego na skalę przemysłową .... 719
4. Zastosowanie azydku sodowego........... 722
II. Amidek sodowy................ 722
1. Własności fizyczne i chemiczne amidku sodowego ...... 722
2. Metody otrzymywania amidku sodowego........ 723
3. Otrzymywanie amidku sodowego na skalę przemysłową .... 724
4. Zastosowanie amidku sodowego........... 727
III. Podtlenek azotu................ 727
1. Własności fizyczne i chemiczne podtlenku azotu...... 727
2. Metody otrzymywania podtlenku azotu........ 728
3. Otrzymywanie podtlenku azotu na skalę przemysłową..... 728
4. Wytwarzanie ciekłego NaO do celów farmaceutycznych .... 731
Literatura do części V B............. 731
Część VI
Karbid i azotniak
Str.
A. Karbid (węglik wapniowy) (prof. inż. Włodzimierz Bobrownicki
i mgr inż. Mieczysław Kołodziej)............ 733
I. Technologia karbidu.............. 733
1. Zarys historyczny.............. 733
2. Znaczenie gospodarcze karbidu i produktów z niego otrzymywanych 734
3. Własności technicznego węglika wapniowego....... 736
4. Termodynamika układu CaO-C-CaC2-CO........ 741
5. Mechanizm procesu powstawania węglika wapniowego w piecu elektrycznym................ 743
6. Schemat produkcji karbidu............ 744
7. Wiadomości ogólne z elektrotechniki pieców karbidowych . . . 747
8. Jednofazowy piec elektryczny........... 753
9. Trójfazowy piec symetryczny........... 771
10. Niesymetryczny piec elektryczny.......... 773
II. Surowce do produkcji karbidu............ 778
1. Kamień wapienny i wapno........... 779
2. Koks i inne materiały węglowe........... 784
III. Przygotowanie surowców do produkcji karbidu....... 786
1. Transport surowców.............. 786
2. Przygotowanie mieszanki............ 788
IV. Piece karbidowe i ich budowa............ 792
1. Wanna pieca karbidowego............ 796
2. System elektrod i transformator piecowy........ 805
3. Styki.................. 807
4. Elektrody................. 811
5. Transformator piecowy............. 822
6. Zasilanie pieca............... 823
7. Urządzenie do odbierania karbidu.......... 824
8. Urządzenia sterujące i kontrolne.......... 826
9. Urządzenia do odpylania i odprowadzania gazów z pieca .... 829
10. Bilans materiałowy pieca karbidowego......... 833
11. Bilans energetyczny pieca karbidowego......... 834
V. Ekonomika przemysłu karbidowego.......... 836
1. Koszty budowy fabryki karbidu........... 837
2. Ruch pieca karbidowego............. 838
3. Rozruch pieca karbidowego............ 842
4. Remont pieca karbidowego............ 843
VI. Karbid handlowy............... 844
Literatura do części VI A............. 848
B. Azotniak (prof. inż. Włodzimierz Bobrownicki)......... 849
I. Zarys historyczny............... 849
II. Sposoby otrzymywania i własności cyjanoamidku wapniowego . . . 850
III. Mechanizm wiązania azotu przez węglik wapniowy...... 851
IV. Termodynamika procesu wiązania azotu przez węglik wapniowy . . 854
V. Związek między strukturą węglika wapniowego a wiązaniem przez niego azotu.................. 858
VI. Kinetyka reakcji wiązania azotu przez węglik wapniowy..... 860
VII. Produkcja azotniaku.............. 866
1. Przygotowanie karbidu do produkcji azotniaku...... 866
2. Zapłonowa metoda azotowania........... 867
3. Metoda Polzeniusza i Kraussa........... 886
4. Ciągła metoda produkcji azotniaku w piecu obrotowym .... 889
5. Granulowanie azotniaku............ 892
6. Biały azotniak............... 893
7. Ekonomika produkcji azotniaku.......... 894
Literatura do części VI B
Część VII Zagadnienia ekonomiczne i bhp w przemyśle azotowym
A. Zagadnienia ekonomiczne (dr inż. Tadeusz Stobiecki)....... 897
I. Wstęp .................. 897
II. Cechy charakterystyczne przemysłu azotowego....... 898
III. Znaczenie przemysłu azotowego w życiu gospodarczym..... 900
IV. Światowy przemysł azotowy............ 903
V. Przemysł azotowy w Polsce............. 908
VI. Organizacja i planowanie............ 915
VII. Koszty własne................ 917
VIII. Struktura środków trwałych i inwestycje........ 920
IX. Organizacja i technika dystrybucji i zaopatrzenia...... 924
X. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne.......... 927
1. Zestawienie wskaźników głównych.......... 928
2. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne jako element planu postępu technicznego................ 930
3. Przykłady obliczania wskaźników.......... 9324. Liczbowe wartości wskaźników przemysłu azotowego .... 935
Literatura do części VII A............. 938
B. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (mgr inż. Stefan Zabicki) . 939
I. Substancje szkodliwe i niebezpieczne w zakładach przemysłu azotowego 9 42
II. Zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy...... 965
Literatura do części VII B............. 982
Skorowidz........- ......... 984

ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.