Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Toksykologia. Praca zborowa. red. Witold Seńczuk

Toksykologia. Praca zborowa. red. Witold Seńczuk

PRZEDMOWA Od zarania dziejów człowiek stykał się z truciznami i zatruciami, jednak dopiero w wyniku postępu nauk przyrodniczych w XIX w. toksykologia stała się samodzielną dyscypliną naukową. Dziedzina ta była i jest nadal ściśle związana z naukami farmaceutycznymi, dlatego też znajduje się w programie studiów farmaceutycznych i w opinii absolwentów należy do bardziej potrzebnych przedmiotów w praktyce zawodowej. Wynika to nie tylko z postępu wiedzy w zakresie toksykologii leków, lecz także z powszechnej chemizacji życia i związanego z tym skażenia środowiska człowieka oraz ze znacznego-rozpowszechnienia różnych typów toksykomanii w naszym społeczeństwie.

Dotychczas w Polsce wydano dwa podręczniki akademickie z zakresu toksykologii: T. Dutkiewicz „Chemia toksykologiczna" (1974 r.) oraz W. Rusiecki i P. Kubikowski „Toksykologia współczesna" (1977 r.). Ukazało się także kilkanaście innych opracowań oryginalnych lub tłumaczeń z języków obcych, dotyczących poszczególnych trucizn lub niektórych działów toksykologii. Znaczący postęp w dziedzinie toksykologii w ostatnich latach oraz całkowite wyczerpanie nakładów wydanych dotychczas podręczników skłoniły nas do napisania niniejszego podręcznika. Zamiarem autorów było podanie w podręczniku wiadomości objętych ramowym programem nauczania toksykologii na IV i V roku studiów farmaceutycznych. W związku z tym niektóre zagadnienia ujęte są bardziej szczegółowo, inne potraktowane zostały jedynie skrótowo. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono toksykologii ogólnej (część I), ponieważ podane tam wiadomości są ważne i potrzebne w celu zrozumienia opisów zawartych w części II, dotyczącej toksykologii szczegółowej. Przy opracowaniu podręcznika autorzy, w miarę możliwości, korzystali z najnowszych źródeł piśmiennictwa światowego w celu przedstawienia aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie toksykologii. Książka została napisana w stosunkowo krótkim czasie, przez kilku autorów, co miało wpływ na nieco różny sposób ujęcia poszczególnych tematów. Wprawdzie podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów farmacji, ale może być także przydatny dla osób stykających się zawodowo z problematyką toksykologiczną. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne dotyczące treści oraz zakresu podręcznika i postarają się je uwzględnić w przypadku opracowania następnego wydania. Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Witoldowi Zegarskiemu za liczne wskazówki i rady pomocne w przygotowaniu rozdz. 9 ,,Podstawy leczenia zatruć". Składam również podziękowanie Panu Doktorowi Zenonowi Stypiń-skiemu za konsultacje dotyczące zagadnień matematycznych zawartych w podręczniku. Prof. dr hab. Witold Seńczuk Poznań, czerwiec 1989 r. SPIS TREŚCI Część l. TOKSYKOLOGIA OGÓLNA 1. Byś historyczny, współczesne uwarunkowania rozwoju toksykologii Jacek Brzeziński ............... 15 2. Kierunki rozwoju toksykologii. Zakres działania — Jacefc Brzeziński . 19 3. Trucizny, zatrucia, przebieg zatruć i ich przyczyny — Jadwiga Chmielnicka ................ 24 3.1. Definicja trucizn ............... 24 3.2. Dawki .................. 25 3.3. Bodzaj zatruć ................ 26 3.4. Przyczyny i struktura zatruć ............ 27 3.5. Bezpieczeństwo chemiczne ............ 29 4. Czynniki warunkujące toksyczność — Kazimierz Jacyszyn .... 32 4.1. Właściwości fizykochemiczne trucizn .......... 32 4.1.1. Bozpuszczalność ............... 32 4.1.2. Dysocjacja z działanie toksyczne ........... 33 4.1.3. Temperatura wrzenia i parowania .......... 37 4.1.4. Wielkość cząstek ............... 37 4.2. Budowa chemiczna związku a toksyczność ........ 37 4.2.1. Budowa związku a zdolność wiązania z receptorem ..... 38 4.2.2. Efekt elektronowy w cząsteczce ........... 39 4.2.3. Wiązania, izomeria i grupy funkcyjne ......... 41 4.2.3.1. Wiązanie nienasycone ............. 41 4.2.3.2. Długość łańcucha i jego rozgałęzienie ......... 41 4.2.3.3. Izomeria strukturalna i optyczna ........... 42 4.2.3.4. Podstawniki ................ 43 4.3. Czynniki biologiczne .............. 46 4.3.1. Wiek i rozwój osobniczy ............. 46 4.3.2. Płeć ................... 47 4.3.3. Hormony ................. 49 4.3.3.1. Hormon tyreoidowy .............. 49 4.3.3.2. Hormony nadnerczy .............. 49 4.3.3.3. Insulina .................. 50 4.3.3.4. Inne hormony ................ 50 4.4. Czynniki genetyczne .............. 50 4.4.1. Mechanizm genetyczny ............. 51 4.4.2. Wykrywanie i klasyfikacja genetycznie indukowanej toksyczności ksenobiotyków ................ 52 4.4.2.1. Czynniki genetyczne a kumulacja związków chemicznych .... 54 4.4.2.2. Czynniki genetyczne wpływające na przedłużenie działania związku chemicznego ................ 55 4.4.2.3. Czynniki genetyczne zwiększające wrażliwość na związki chemiczne . 56 4.4.2.4. Polekowa nadwrażliwość hemoglobiny ......... 57 4.4.2.5. Porfiria ................. 58 4.5. Czynniki osobnicze,' choroby, czynniki środowiskowe ..... 58 4.5.1. Ciąża .................. 58 4.5.2. Choroby ........... v ....... 59 4.5.2.1. Choroby wątroby ............... 59 4.5.2.2. Choroby nerek ................ 59 4.5.2.3. Choroby serca ................ 60 4.5.3. Dieta .................. 60 4.5.4. Czynniki środowiskowe a zatrucia .......... 62 4.5.4.1. Ciśnienie atmosferyczne ............. 62 4.5.4.2. Światło ................. 62 4.5.4.3. Temperatura ................ 63 4.5.4.4. Promieniowanie jonizujące ............ 63 4.5.4.5. Ekotoksyny jako czynnik wpływający na toksyczność ..... 63 5. Losy trucizn w organizmie — Jerzy Krechniak ........ 66 5.1. Wstęp ................... 66 5.2. Mechanizmy transportu przez błony komórkowe ...... 68 5.3. Wchłanianie ................ 73 5.3.1. Wchłanianie przez skórę .............. 73 5.3.2. Wchłanianie przez układ oddechowy ......... 76 5.3.3. Wchłanianie z przewodu pokarmowego ......... 80 5.3.4. Inne drogi wchłaniania ............. 84 5.4. Rozmieszczenie trucizn ............. 84 5.4.1. Przenikanie przez bariery wewnątrzustrojowe ....... 87 5.4.2. Wiązanie przez białka osocza ............ 89 5.4.3. Wiązanie przez białka narządów ........... 92 5.4.4. Kumulacja w tkance tłuszczowej ........... 92 5.4.5. Kumulacja w tkance kostnej ............ 94 5.5. Wydalanie trucizn ............... 95 5.5.1. Wydalanie z moczem .............. 96 5.5.2. Wydalanie z żółcią ............... 99 5.5.3. Wydalanie z powietrzem ............. 100 5.5.4. Wydalanie innymi drogami ............ 101 5.6. Biotranstormacja trucizn ............. 102 5.6.1. Mikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne ....... 105 5.6.1.1. Hydroksylacja węglowodorów ........... 105 5.6.1.2. Epoksydacja ................ 106 5.6.1.3. Dealkilacja ................. 107 5.6.1.4. Oksydatywna deaminacja ............. 108 5.6.1.5. N-oksydacja ................ 108 5.6.1.6. N-hydroksylacja ............... 109 5.6.1.7. S-oksydacja ................ 109 5.6.1.8. Desulfuracja ................. 110 5.6.1.9. Redukcja związków nitrowych i azowych ......... 110 5.6.1.10. Jednoelektronowe reakcje utleniania i redukcji ....... 111 5.6.2. Pozamikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne ..... 114 5.6.2.1. Utlenianie alkoholi .............. 115 5.6.2.2. Utlenianie aldehydów .......,'...... 115 5.6.3. Reakcje hydrolizy ............... 116 5.6.4. Reakcje sprzęgania .............. 117 5.6.4.1. Sprzęganie z kwasem glukuronowym .........' 117 5.6.4.2. Sprzęganie z kwasem siarkowym .......... 119 5.6.4.3. Metylacja ................. 120 5.6.4.4. Acetylacja ................. 121 5.6.4.5. Sprzęganie z aminokwasami ............ 123 5.6.4.6. Tworzenie kwasów merkapturowych ......... 124 5.6.4.7. Tworzenie tiocyjanianów ............. 125 5.6.5. Czynniki wpływające na biotrąnsformację . ... . . . . . 126 5.6.6. Indukcja i inhibicja enzymów mikrosomalnych ....... 127 5.7. Podstawy toksykokinetyki ............ 128 6. Interakcje toksykologiczne — Jacek Brzeziński ....... 139 7. Mechanizmy działania toksycznego — Jacek Brzeziński .... 147 7.1. Mechanizm receptorowy działania ksenobiotyków ...... 149 7.2. Pozareceptorowe mechanizmy działania toksycznego . . . . . 151 7.2.1. Fizykochemiczny mechanizm działania trucizn ....... 151 7.2.2. Ingerencje biochemiczne indukujące działanie toksyczne .... 153 7.2.3. Rola biotransformacji w mechanizmie działania trucizn .... 155 7.3. Działanie odległe trucizn ............. 158 7.3.1. Mutagenne działanie trucizn ............ 159 7.3.2. Rakotwórcze działanie trucizn ........... 160 7.3.3. Teratogenne działanie trucizn ........... 162; 8. Toksykometria — Witold Seńczuk .......... 165. 8.1. Cel badań ................. 163. 8.2. Kierunki badań ............... 166. 8.3. Ilość trucizny a działanie toksyczne .......... 166' 8.4. Kryteria decydujące o podjęciu badań toksykometrycznych i ich za- ' kresie .................. 173; 8.5. Zakres badań ................ 174 8.6. Drogi narażenia ............... 174 8.7. Zwierzęta doświadczalne ............. 175 8.8. Badanie toksyczności doustnej ........... 176- 8.8.1. Badanie toksyczności ostrej (A-DL5o) ......... 176 8.8.2. Badanie toksyczności kumulacyjnej (C-DLgo) i wyznaczenie współ- czynnika kumulacji .............. 178; 8.8.3. Badanie toksyczności podostrej (test 90-dniowy) ...... 179 8.8.4. Badanie toksyczności przewlekłej (test 2-letni) ....... 182- 8.8.5. Badanie działania rakotwórczego i mutagennego ...... 183 8.8.5.1. Badanie krótkoterminowe ............. 183» 8.8.5.2. Badanie długoterminowe ............. 184 8.8.6. Badanie działania teratogennego ........... 186 8.8.7. Badanie wpływu na płodność i rozrodczość ........ 187 8.8.8. Badanie opóźnionego działania neurotoksycznego ...... 18ff 8.9. Badanie toksyczności inhalacyjnej .......... 189 8.10. Badanie toksyczności skórnej ............ 191 8.10.1. Badanie toksyczności skórnej metodą Massmana ...... 192 8.11. Inne badania stosowane w toksykometrh ........ 193". 8.12. Opis i dokumentacja badań ............ 193 8.13. Interpretacja i wykorzystanie wyników ......... 194 8.13.1. Współczynnik bezpieczeństwa ........... 197 9. Podstawy leczenia zatruć — Kazimierz Jacyszyn ...... 199- 9.1. Wstęp .................. 199' 9.2. Mechanizmy przeciwdziałające zatruciu ......... 200' 9,2.1. Mechanizm i przykłady terapii odtruwającej ....... 201 9.2.1.1. Zmniejszenie wchłaniania lub przemieszczania trucizny w organizmie 203'. 9.2.1.2. Skracanie czasu działania trucizny .......... 208 9.2.1.3. Podwyższenie progu toksyczności .......... 211 10. Ustawy, zarządzenia, organizacja służb toksykologicznych — Jadwiga Chmielnicka ................ 214' Część II.-TOKSYKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 11. Toksykologia leków — Aleksander Mrozikiewicz' ...... 219' 11.1. Przyczyny zatruć lekami ............. 220- 11.1.1. Zatrucia przypadkowe .............. 220* 11.1.2. Zatrucia rozmyślne .............. 221 11.2. Czynniki powodujące toksyczność leków ........ 222 11.2.1. Reakcje uczuleniowe . . •. . . . . . . • . . • l . 222" 11.2.2. Odczyny fototoksyczne ............. 222 11.2.3. Działanie rakotwórcze ............. 222- 11.2.4. Działanie teratogenne i embriotoksyczne ........ 223- 11.2.5. Leki przenikające do mleka ............ ,223: 11.2.6. Działanie leków na organizm dziecka ......... 224 11.2.7. Działanie leków na organizm w wieku podeszłym ...... 224 11.2.8. Wpływ płci na działanie leków ........... 225. 11.2.9. Działanie leków a wysiłek fizyczny .......... 225 11.2.10. Uwarunkowania genetyczne ............ 225 11.2.11. Stan patologiczny narządów i układów ......... 226 11.2.12. Interakcja leków ............... 226 11.2.13. Uzależnienie lękowe .............. 227 11.3. Leki chemioterapeutyczne ............ 227 11.3.1. Antybiotyki ................ 227 11.3.1.1. Penicyliny ................. 227 11.3.1.2. Cefalosporyny ............'.... 229" 11.3.1.3. Aminoglikozydy ...............' 229 11.3.1.4. Makrolidy ................. 229 11.3.1.5. Chloramfenikol ............... 230 11.3.1.6. Tetracykliny ................ 230 11.3.1.7. Antybiotyki przeciwgrzybicze ........... 231 11.3.2. Leki tuberkulostatyczne ............. 231 11.3.3. Sulfonamidy ................ 232 11.3.4. Leki przeciwwirusowe ............. 233 11.4. Leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy . . • . 234 11.4.1. Pochodne kwasu barbiturowego ........... 234 11.4.2. Pochodne benzodiazepiny ............ 239 11.4.3. Pochodne fenotiazyny ............. 242 11.4.4. Leki przeciwpadaczkowe . . . . ... . . . . . . 244 11.4.5. Pochodne 2,6-dioksypiperydyny ........... 244 11.4.6. Pochodne propandiolu ............. 246 11.4.7. Związki bromu ............... 248 11.5. Leki przeciwdepresyjne ............. 248 11.6. Leki działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy . . . 248 11.6.1. Kofeina .................. 248 11.6.2. Teofilina ................. 249 11.6.3. Amfetamina ................ 250 11.6.4. Niketamid .................. 251 11.6.5. Strychnina ..........'....... 252 11.7. Leki przeciwparkinsonowskie ............ 252 11.8. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne . . . 253 11.8.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe ........... 253 11.8.2. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe .......... 253 11.8.2.1. Pochodne aniliny ............... 254 11.8.2.2. Pochodne kwasu salicylowego ........... 256 11.8.2.3. Pochodne pirazolonu .............. 258 11.8.2.4. Pochodne chinoliny .............. 259 11.8.2.5. Inne nienarkotyczne leki przeciwbólowe ........ 259 11.9. Środki znieczulające .............. 260 11.9.1. Środki znieczulające miejscowo ........... 260 11.9.2. Środki znieczulające ogólnie ............ 261 11.9.2.1. Wziewne środki znieczulające ogólnie ......... 261 11.9.2.2. Środki znieczulające ogólnie stosowane dożylnie ...... 261 11.10. Środki zwiotczające .............. 261 11.11. Leki działające na układ autonomiczny . . . . . • . . . . 262 11.11.1. Leki pobudzające układ współczulny ......... 262 11.11.2. Leki porażające układ współczulny .......... 262 11.11.3. Leki pobudzające układ przywspółczulny ,.......: 263 11.11.4. Leki hamujące układ przywspółczulny .',........ 264 11.11.5. Leki działające na zwoje wegetatywne ......... 265 11.12. Leki działające na układ krążenia .......... 265 11.12.1. Glikozydy nasercowe ........;...... 265 11.12.2. Leki przeciwarytmiczne .......'.....'. 266 11.12.3. Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej ." . . , . . . 266 11.12.4. Leki stosowane w chorobie wieńcowej ......... 267 11.12.5. Leki stosowane w miażdżycy ............ 268 11.13. Leki moczopędne ............... 268 11.14. Leki działające na układ' krwiotwórczy ......... 269 11.14.1. Leki wpływające na układ czerwonokrwinkowy ...... 269 11.14.2. Leki wpływające na układ krzepnięcia ......... 270 11.14.2.1. Leki zmniejszające krzepliwość krwi ......... 270 11.14.2.2. Leki zwiększające krzepliwość krwi ......... 271 11.15. Leki działające na układ oddechowy ......... 271 11.15.1. Leki przeciwkaszlowe .............. 272 11.15.2. Leki wykrztuśne ............... 272 11.16. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego ..... 272 11.16.1. Leki pobudzające wydzielanie soku żołądkowego ...... 272 11.16.2. Leki stosowane w nadkwaśności i chorobie wrzodowej .... 273 11.16.3. Środki przeczyszczające ............. 273 11.16.4. Środki zapierające ............... 274 11.16.5. Leki żółciopędne ............... 274 11.16.6. Środki przeciwrobacze .............. 274 11.17. Leki hormonalne ................ 274 11.17.1. Hormony przysadki .............. 275 11.17.1.1. Hormony przedniego płata przysadki ......... 275 11.17.1.2. Hormony tylnego płata przysadki .......... 275 11.17.2. Hormony gruczołu tarczowego ........... 275 11.17.3. Leki stosowane w nadczynności gruczołu tarczowego ..... 276 11.17.4. Hormony gruczołów przytarczycznych ......... 276 11.17.5. Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe ....'.... 276 11.17.6. Hormon adrenokortykotropowy i hormony kory nadnerczy . . . 277 11.17.6.1. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) ......... 277 11.17.6.2. Hormony kory nadnerczy ............ 278 11.17.7. Hormony płciowe ........... .... 278 • 11.17.8. Steroidy anaboliczne .............. 279 11.18. Witaminy ................. 279 11.19. Leki przeciwnowotworowe ............ 280 11.19.1. Leki p.lkilujące ............... 281 11.19.2. Antyme tabolity kwasu foliowego, pirymidyn i puryn ..... 281 11.19.3. Alkaloidy wlinne ............... 281 11.19.4. Antybiotyki przeciwnowotworowe .......... 282 11.19.5. Enzymy ................. 282 11.19.6. Hormony ................. 282 11.20. Interakcje alkoholu etylowego z lekami ......... 283 11.21. Wpływ leków na sprawność psychofizyczną kierowców .... 284 12. Toksykologia środków uzależniających — Kazimierz Jacyszyn, Jarzy Krechniak ................. 286 12.1. Pojęcia i definicje — Kazimierz Jacyszyn ........ 286 12.2. Konwencje międzynarodowe i ustawodawstwo polskie ..... 288 12.3. Morfina i jej pochodne ............. 288 12.3.1. Morfina ................. 288 12.3.2. Heroina .................. 290 12.3.3. Hydromorfon ................ 290 12.3.4. Hydrokodon ................ 291 12.3.5. Etylomorfina ................ 291 12.3.6. Kodeina ................. 291 12.3.7. Leworfanol ................ 292 12.4. Pochodne kwasu barbiturowego ........... 292 12.5. Alkoholizm ................ 292 12.6. Środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy ...... 294 12.6.1. Kokaina ................. 294 .12.6.2. Norpseudoefedryna .............. 295 12.7. Środki halucynogenne .............. 296 12.7.1. Lizergid ................... 296 12.7.2. Meskalina ................. 297 12.7.3. Psylocyna '................. 298 12.7.4. Psylocybina ................ 298 12.7.5. Dimetylotryptamina .............. 299 12.7.6. STP .................. 299 12.7.7. Konopie indyjskie oraz otrzymywane z niego preparaty .... 300 12.8. Kofeina ................. 301 12.9. Nikotynizm — Jerzy Krechniak ........... 302 12.10. Aspekty toksylogiczne dopingu — Kazimierz Jacyszyn ..... 305 ,12.10.1. Leki psychotropowe .............. 306 12.10.2. Narkotyczne leki przeciwbólowe ........... 307 12.10.3. Leki analeptyczne ............... 307 12.10.4. Leki pobudzające układ krążenia ........... 307 J.2.10.5. Leki wzmagające ogólną sprawność organizmu ....... 308 12.10.6. Leki hormonalne i ich pochodne ........... 308 13. Metale i metaloidy — Jadwiga Chmielnicka ....... 310 13.1. Antymon ................. 311 13.2. Arsen .................. 313 13.3. Chrom .................. 317 13.4. Cyna .................. 322 13.5. Cynk .................. 326 13.6. Glin .................. 329 13.7. Kadm .................. 331 13.8. Mangan ................. 338 13.9. Miedź .................. 340 13.10. Nikiel .................. 343 13.11. Ołów .................. 345 13.12. Rtęć ................... 351 13.13. Selen .................. 358 13.14. Wanad .................. 361 14. Niemetale i ich połączenia nieorganiczne — Witold Senczuk . . 365 14.1. Tlen .................. 365 14.2. Ozon .................. 367 14.3. Związki tlenu z węglem ............. 367 14.3.1. Tlenek węgla ................ 367 14.3.2. Dwutlenek węgla ................ 374 14.4. Związki cyjanowe ............... 375 14.4.1. Cyjanowodór i cyjanki .............. 375 14.4.2. Cyjanamid wapniowy .............. 378 14.5. Azot i jego związki nieorganiczne .......... 379 14.5.1. Azot .................. 379' 14.5.2. Tlenki azotu ................ 380' 14.5.3. Azotyny i azotany ............... 383 14.5.4. Amoniak ................. 385 14.6. Siarka i jej związki nieorganiczne .......... 386 ' 14.6.1. Siarka .................. 386 14.6.2. Tlenki siarki ................. 386 14.6.2.1. Dwutlenek siarki ............... 386. 14.6.2.2. Trójtlenek siarki ........ ...... 388 14.6.3. Kwas siarkowy i jego sole ............ 388 14.6.3.1. Sole kwasu siarkowego ............. 389 14.6.4. Siarkowodór ................ 38& 14.7. Fluorowce ................. 390 14.7.1. Fluor i jego związki .............. 391 14.7.2. Chlor i jego związki .............. 394 14.7.2.1. Chlor .................. .394 14.7.2.2. Chlorowodór, kwas solny i jego sole ......... 394 14.7.2.3. Kwasy tlenowe chloru i ich sole .......... 395 14.7.3. Brom i jego związki .............. 396. 14.7.4. Jod i jego związki .............. 397 14.8. Fosfor i jego związki .............. 399 14.8.1. Fosfor .................. 39& 14.8.2. Fosforowodór ................ 401 14.9. Bór i jego związki . . . . . . . . . . . . . . 4Q1 14.10. Substancje pylicotwórcze ............. 402 14.10.1. Dwutlenek krzemu .............. 403 14.10.2. Talk ................... 405 14.10.3. Azbest ................... 406 15. Toksyczność rozpuszczalników —• Kazimierz Jacyszyn ..... 409' 15.1. Alkohole alifatyczne . . . . . . . . ; . . . . . . 409 15.1.1. Alkohol metylowy .........'...... 409> 15.1.2. Alkohol etylowy .........*...... 411 15.1.3. Alkohole propylowe .............. 414 15.1.4. Alkohole butylowe .............. 415 15.1.5. Alkohole amylowe ............... 416' 15.2. Glikole .................. 417 15.2.1. Glikol etylenowy ............... 417 15.2.2. Glikol propylenowy .............. .419 15.3. Benzen i jego homologi ............. 419' 15.3.1. Benzen .................. 419 15.3.2. Toluen .................. 422- 15.3.3. Etylobenzen ................ 424 15.3.4. Ksyleny ................. 425 15.4. Chlorowane węglowodory alifatyczne ......... 426 15.4.1. Chloroform ................. 427 15.4.2. Tetrachlorek węgla .............. 428 15.4.3. Trichloroetylen ................ 430 15.5. Etery, ropa naftowa i jej produkty .......... 431 15.5.1. Eter etylowy ................ 431 15.5.2. Ropa naftowa ................ 433 15.5.3. Produkty destylacji ropy naftowej .......... 434 15.6. Inne rozpuszczalniki organiczne ........... 436 15.6.1. Dioksan ................. 436 15.6.2. Disiarczek węgla ............... 437 15.6.3. Cykloheksan ................ 439 15.6.4. Aceton .................. 440 16. Toksykologia pestycydów — Jacek Brzeziński ....... 442 16.1. Ogólna charakterystyka toksykologiczna pestycydów — zagrożenia i przyczyny zatruć .............. 444 16.2. Zapobieganie i leczenie zatruć pestycydami ....... 448 16.3. Podział pestycydów .............. 449 16.3.1. Podział chemiczny pestycydów ........... 450 16.3.2. Klasyfikacja toksykologiczna pestycydów ........ 451 16.4. Toksykologia szczegółowa pestycydów ......... 452 16.4.1. Insektycydy (środki owadobójcze) .......... 452 16.4.1.1. Insektycydy fosforoorganiczne ........... 452 16.4.1.2. Insektycydy karbaminianowe (pochodne kwasu karbaminowego) . . 468 16.4.1.3. Insektycydy polichlorowe ............. 474 16.4.1.4. Polichlorowane bifenyle ............. 482 16.4.1.5. Piretroidy syntetyczne ............. 484 16.4.2. Herbicydy (środki chwastobójcze) .......... 487 16.4.2.1. Pochodne kwasu chlorofenoksyoctowego ........ 488 16.4.2.2. Dinitrofenole ................ 489 16.4.2.3. Związki bispirydylowe ............. 490 16.4.2.4. Herbicydy pochodne mocznika ........... 492 16.4.3. Fungicydy (środki grzybobójcze) ........... 493 16.4.3.1. Ditiokarbaminiany ............... 493 17. Toksyczność tworzyw sztucznych — Jerzy Krechniak ..... 498 17.1. Problemy toksykologiczne związane z produkcją tworzyw sztucznych 499 17.2. Problemy toksykologiczne związane z zastosowaniem tworzyw sztucznych ....500 17.3. Rozkład termiczny tworzyw sztucznych w aspekcie toksykologicznym 502 17.4. Monomery i substancje pomocnicze .......... 503 17.4.1. Chlorek winylu ................ 505 17.4.2. Styren .................. 506 17.4.3. Akrylonitryl ................ 507 17.4.4. Metakrylan metylu .............. 508 17.4.5. Diizocyjanian toluenu .............. 508 17.4.6. Epichlorohydryna ............... 509 17.4.7. Ftalan di-2-etyloheksylu ............. 510 17.4.8. Trikrezylofosforan ............... 511 18. Toksyczne, działanie preparatów i artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków — Jadwiga Chmielnicka ........ 513 19. Toksykologia żywności — Witold Senczuk ........ 519 19.1. Naturalne substancje żywności o potencjalnym działaniu toksycznym 521 19.2. Substancje mogące działać szkodliwie po celowym dodaniu do żywności .... 523 19.2.1. Substancje chemiczne przedłużające trwałość żywności .... 523 19.2.1.1. Substancje przeciwbakteryjne ........... 523 19.2.1.2. Przeciwutleniacze (antyoksydanty) syntetyczne ...... 525 19.2.1.3. Inne substancje ............... 526 19.3. Substancje toksyczne zanieczyszczające żywność podczas produkcji, przetwarzania i przechowywania ........... 526 19.3.1. Nawozy sztuczne ............... 526 19.3.2. Pestycydy ................. 527 19.3.3. Pierwiastki śladowe w żywności ........... 531 19.3.4. Mykotoksyny ................ 532 19.3.4.1. Aflatoksyny ................ 533 19.3.4.2. Ochratoksyny ................ 537 19.3.4.3. Inne mykotoksyny ............... 538 19.3.5. Nitrozoaminy ................ 539 19.3.6. Leki .................. 541 20. Toksykologia promieniowania jonizującego (radiotoksykologia) Jacek Brzeziński ............... 543 21. Toksykologia przemysłowa — Jadwiga Chmielnicka, Witold Seńczufc 554 21.1. Kierunki działania toksykologii przemysłowej ....... 554 21.2. Toksykometria ................ 554 21.3. Monitorowanie powietrza ............. 555 21.3.1. Zasady pobierania prób powietrza .......... 555 21.3.2. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) ........ 563 21.3.3. Dopuszczalne stężenia chwilowe (DSCh) ......... 567 21.3.4. Interpretacja wyników oznaczeń substancji toksycznych .... 567 21.4. Monitorowanie materiału biologicznego ......... 568 21.4.1. Dopuszczalne stężenia biologiczne (DSB) ........ 568 21.4.2. Testy ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . 572' 21.5. Choroby zawodowe .............. 575 21.6. Ochrona zdrowia pracowników przemysłu ........ 579 22. Toksykologia środowiska — Jerzy Krechniak ....... 581 22.1. Skażenie środowiska naturalnego .......... 581 22.2. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego .... 583 22.2.1. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych .................. 588 22.3. Chemiczne zanieczyszczenia wód ........... 589- 22.4. Chemiczne zanieczyszczenia gleby .......... 595 23. Toksykologia trucizn pochodzenia zwierzęcego — Kazimierz Jacyszyn 598 23.1. Trucizny owadów . 1 ............... 598 23.2. Trucizny węży ....... 600' 23.3. Trucizny skorpionów ....... 602- 23.4. Zatrucia rybami .. . . .... 603 Skorowidz ...................... 605.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.