Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w latach I wojny świato

009.jpg

Dobra książka za grosze...

Urszula Perkowska

Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej

stan bdb, nieczytana, zawiera kilka dwubarwnych fotografii

uwaga!! niski wyczerpany nakład !


Spis Treści:
1. Uniwersytet Jagielloński w pierwszych latach XX stulecia
2. Organizacja nauki i nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach wojny
3. Przegląd społeczno-politycznej działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego
4. Losy wojenne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
5. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na frontach I wojny i na studiach

Uniwersytet Jagielloński przechodził w okresie swego ponad 600-lctnicgo istnienia wiele trudnych momentów. Były wśród nich tak dramatyczne wydarzenia, jak konieczność zamknięcia, uczelni wraz z przymusową emigracją profesorów i studentów w okresie najazdu szwedzkiego (1656-1658), kilkakrotne fale germanizacyjne w czasach zaborów, czy też zniszczenie uniwersytetu w latach II wojny światowej. A przecież drugą wojnę światową poprzedziła pierwsza. Wybuchła ona w okresie rozbiorów i mimo ogromu nieszczęść, które spadły wówczas na ziemie polskie, przyniosła Polakom upragnioną wolność. Lata I wojny światowej to niezmiernie ważny okres w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie był on w skutkach tak tragiczny jak w okresie II wojny, ponieważ pomimo wysiedleń, rekwizycji wojskowych, poboru do wojska pracowników naukowych i młodzieży akademickiej uczelnia poza kilkumiesięcznym okresem mogła działać, oczywiście z tymi ograniczeniami, jakie niosła ze sobą wojna.
Najstarsza polska uczelnia została postawiona wówczas w nowej sytuacji. Konieczność ustosunkowania się do zmieniającej się sytuacji politycznej, trudnych warunków gospodarczych, zmusiła ją do zajęcia się innymi problemami zarówno badawczymi jak też społecznymi. Praca niniejsza obejmująca losy Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach wojny jest próbą odpowiedzi na pytania o przeżycia wojenne pracowników i studentów, osiągnięcia i kierunki badań naukowych, zbilansowanie strat i osiągnięć i ustalenia jakie piętno wycisnęła pierwsza wielka wojna na dziejach uczelni.
O tym, że Uniwersytet Jagielloński zdawał sobie sprawę od początku z wagi przeżytych chwił świadczy fakt, że w 1924 r. z inicjatywy Stanisława Kota podjęto opracowanie poza normalną coroczną kroniką (wychodzącą od 1888 r. jako sprawozdanie Rektora) tzw. Wielkiej Kroniki za lata 1914-1925, Kronika ta, zawierająca zarządzenia i uchwały z lat wojny, sprawy służby wojskowej pracowników i studentów, wykazy publikacji, mimo daleko posuniętego stopnia opracowania, nie została ostatecznie opublikowana, prawdopodobnie z uwagi na trudności wydawnicze, stanowi jednak cenny materiał źródłowy.
Najstarsza polska uczelnia nie doczekała się dotąd swojej pełnej monografii, wydana w okresie jubileuszu 1964 roku jej historia doprowadzona jest do 1850 r. Całokształt dziejów uniwersytetu przedstawia jedynie zwięzły zarys monograficzny Henryka Barycza: Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu polskiego. Pewne informacje dotyczące losów uczelni w latach I wojny można znaleźć w wydanych w okresie jubileuszu monografiach z dziejów poszczególnych wydziałów i katedr. Szczegółowego opracowania doczekali się jedynie historycy, którym obszerną pracę poświecił Jerzy Matcmicki: Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914 — 1918. Książka Matcrnickiego przedstawia analizę działalności historyków w latach wojny. Oparta o szeroką podstawę źródłową nie uwzględnia jednak wszystkich, ważnych dla zobrazowania losów historyków krakowskich, materiałów przechowywanych w Archiwum UJ.
Obfita literatura historyczna poświęcona I wojnie światowej dotyka tylko w nieznacznym stopniu spraw związanych z działalnością uniwersytetu czy poszczególnych jego przedstawicieli. Najcenniejsze w tym wypadku dla niniejszej pracy okazały się artykuły publikowane w czasopiśmie „Niepodległość" w 1. 1932-1936. Dla zobrazowania roli poszczególnych pracowników naukowych w 1. 1914-1918 sięgnięto do opracowań biograficznych. Obok artykułów ogłoszonych w Polskim Slowniku Biograficznym cenne okazały się biografie przedstawiające całokształt życia wielu wybitnych uczonych m.in. Henryka Barycza o Stanisławie Smółce i Wacławie Sobies-kim, Jerzego Flisa o Jerzym Smoleńskim, Antoniego Teskego o Marianie Smoluchowskira czy też zbiorowe prace poświecone działalności Ludomira Sawickiego i Władysława Leopolda Jaworskiego.
Atmosferę lat 1914-1918 w ciekawy sposób przedstawia opublikowana literatura pamiętnikarska. Wykorzystano m.in. Dziennik Jana Dąbrowskiego, a także wspomnienia Juliana Talko-H rynce wieża, Kazimierza Władysława Kumanieckiego, Krzysztofa Morawskiego, wspomnienia zbiorowe Za kratami więzień, za drutami obozów. Dla ukazania udziału tak pracowników jak studentów cenną okazała się literatura wspomnieniowa dotycząca Legionów, np. tom wspomnień lekarzy (Karabin i nosze), dwa tomy przedstawiające udział kobiet w wojnie (Wierna stużba, Slużba Ojczyźnie), pamiętniki Romana Horoszkiewicza, Romana Starzyńskiego, relacje zamieszczane w czasopiśmie „Panteon Polski".
Przy niedostatku opracowań podstawą do przedstawienia losów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach I wojny stały się materiały źródłowe. W grupie źródeł drukowanych najwięcej informacji przyniosły kroniki uniwersyteckie, programy wykładów oraz sprawozdania z działalności różnych instytucji społecznych i oświatowych m.in. Bratniej Pomocy, Centrali Odbudowy Kraju i in. O wszystkich ważniejszych wydarzeniach informowała na bieżąco prasa codzienna skrępowana jednak wojenną cenzurą. W latach wojennych na łamach „Czasu", „Głosu Narodu" wypowiadali się niejednokrotnie profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok dzienników o aktualnych sprawach informowały szczególnie takie czasopisma jak „Wiadomości Polskie", „Polen", „Rok Polski", „Kultura
Polski" i in. Opracowania jak i źródła drukowane stanowiły materiał pomocniczy i uzupełniający, w głównej swej części praca niniejsza oparta jest bowiem korespondencję urzędową z Ministerstwem. Przeprowadzono ponadto kwerendę w aktach Komisji Nauczycielskiej, kół naukowych i spuściznach takich profesorów jak Emila Godlewskiego, Stefana Jentysa, Stefana Surzyckicgo. Materiały z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego uzupełniono częściowo w oparciu o tzw. rewindykaty austriackiego Ministerstwa Oświaty przechowywane w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (dalej skrót AGAD) oraz, w zakresie akt personalnych, o teczki osobowe zgromadzone w Archiwum Akt Nowych (dalej skrót AAN). W tym ostatnim archiwum, wiele ważnych wiadomości dotyczących współpracy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środowiskiem polskim działającym w Szwajcarii, znaleziono w materiałach Erazma Piltza.
Dla przedstawienia służby legionowej tak pracowników jak i studentów sięgnięto do archiwum Legionów Polskich, mieszczącego się w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (dalej skrót CA W). Wiele cennych informacji dotyczących działalności politycznej uniwersytetu przyniosła kwerenda w zespole akt Naczelnego Komitetu Narodowego przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie (dalej skrót APKr). O konfliktach profesorów i studentów z policją informują akta Dyrekcji Policji w Krakowie (Archiwum Państwowe), jak również materiały Zygmunta Lasockiego (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Kraków (dalej B PAN Kr)).
Drukowaną literaturę pamiętnikarską uzupełniono sięgając do rękopiśmiennych relacji wspomnieniowych. Szczególnie ważne okazały się diariusze Władysława Leopolda Jaworskiego, Klemensa Bąkowskicgo oraz pamiętniki Stanisława Kutrzeby, Leona Wachholza, Fryderyka Zoila. Wielu cennych materiałów dotyczących różnorodnej działalności pracowników naukowych i studentów w latach wojny dostarczyły ' zespoły korespondencji takich uczonych jak Stanisława Ciechanowskiego, Stanisława Krzyżanowskiego, Władysława Natansona, Michała Siedleckiego, Mariana Smoluchowskiego (Biblioteka Jagiellońska (dalej skrót BJ)), Jana Fijałka, Jerzego Mycielskiego (Biblioteka PAN Kraków), Włodzimierza Dcmctrykiewicza, Tadeusza Kowalskiego, Kazimierza Nitscha (Archiwum Polskiej Akademii Nauk Kraków (dalej APAN Kr)), Jana Ptaśnika, Wacława Tokarza (Biblioteka Narodowa (dalej skrót BN)). Uzyskano ponadto relacje ustne od nieżyjących już dziś uczestników tych lat Franciszka Biedy, Zofii Budkowej i Heleny Lipskiej.

 

INDEKS NAZWISK

Adams Dorothy 54

Adrych Maksymilian 129

Alek&androwicz Jerzy 71

Angelus Ludwik 64

Ankiewicz Jan 146

Askenazy Szymon 15

Asnyk Adam 9

Ajtentowicz Filip 128, 146

Batiński Andrzej 87

Halicki Józef 104, 113

Banachiewicz Tadeusz 40

Bandrowski Ernest 74

Baranowski Ignacy Tadeusz 42,111,143

Barcik Mieczysław 86, 87

Bardd Maciej 130

Bartel Wojciech Maria 55

Barycki Adam 146

BaryczHenryk 5-6,19, 62, 86-88,113, 141

Bassara Antoni 54, 88

Baścik Jan 14

Baudoin de Courlenay Jan 16

Baurowicz Aleksander 37, 67

Bafcowski Klemens 7,74,88,96,112 -113

Bąkowskf Ludwik 104,

Belina zob. Prażmowsld Belina Władysław

Benedek Janina 127

BerggrCn Józefa 94

Berling Zygmunt 124

Bematowicz Jan 146

Bidzińska Helena 146

Bieda Franciszek 7, 112

Bieleś Jan Czesław 124, 138

Bieliński Aleksander 123

Bieniarzówna Janina 19, 53, 89, 113

Bieńkowski Piotr 43, 92, 112

Bieńkowski Wiesław 87

Bierczyński Tadeusz 124

Bigo Tadeusz 134

Biliński Leon 59, 77-78

Birkenmajer Ludwik 49, 107

Błaszczyk Ludwik Józef 123

Bobek Andrzej 146

Bobińska Celina 19, 88

Bobrzyński Michał 17, 59, 86

Bochnak Adam 87

Bochenek Adam 17, 39

Bogdanik Tadeusz 130

Bogucki Mieczysław 99, 112

Bolesław Chrobry 75

Borecki Franciszek 146

Borelowski Kazimierz 146

Borelowski Marian 100, 112

Borkowski-Dunin Józef 99-100, 112

Borkowski Władysław 100

Borowiecki Stefan 38, 103

Borth Władysław 77

Boryniec Franciszek 105

Bossowski Aleksander 37

Breuer Tadeusz 146

Brodowski- Mieczysławski Mieczysław

147

Browicz Tadeusz 23, 37, 46, 55, 78 Brudzewski Karol 38 Brudriński Jan 129 Brudziński Kazimierz 79 Brzeski Tadeusz 87 Brzeziński Piotr Józef 67, 95 Brzoska Henryk 147 Brzoza Jan zob, Młynarski Feliks Budkowa Zofia zob. Kozłowska-Bud-

kowa Zofia Bujak Franciszek 13, 39, 42, 49, 50,

65-67,76-78 Bujak Władysław 71,72 Bujwid Odo 13, 37 Bukowski Franciszek 147 Bunsch Karol 127 Burmistrz Józef 102 Burzyński Jan 46 Busz Józef 105 Buszko Józef 19, 138 Bystroń Andrzej 14, 19, 128, 147 Bystroń Jan Stanisław 42 Bystrzonowski Antoni 31,46,48,54 - 55,

95 CalikowsU Roman 105

Caputa Józef 75

Celarek Józef 103

Chełmski Stanisław 14

Chmiel Adam 88, 89

Chorąży Tadeusz 147

Chotkowski Władysław 32,78, 82

Chrzanowski Ignacy 16, 30, 40, 43, 49,

65-66,78,93,96, 112, Ciechanowski Stanisław 7,17,25,37, 39,

49, 54, 59, 64, 71, 73, 86, 88, 94, 106,

113, 116,118 Cieński Tadeusz 95 Cybulski Napoleon 13,17,38,48,66,76,

106-107

Czachowski Dionizy 125 Czacki Tadeusz 49 Czajka Ludwik 147 Czap li ń sk i Jan 89 Czartoryski Witold 68 Czech Józef 146 Czechowski Jan 113 Czermak Wiktor 18 Czemy-Szwarzenberg zob. Szwarzen-

berg-Czerny

Czubalski Franciszek 38, 52 Czyżewski Władysław 147 Dadej Kazimierz 71, 72 Dadlez Michał 130 Daszyński Ignacy 60 DąbaJ Tomasz 127 Dąbrowska Elżbieta 54, 86, 137 Dąbrowska Maria 138 Dąbrowski Jan 6, 29,54,59,86,116,137 Demetrykiewicz Włodzimierz 7, 91 Debski Feliks 117 Długosz Stanisław 14-15, 79, 122, 125,

137-138, 140,147 Dmowski Roman 79 Dobrzyński Julian 147 Dóbr o wolski Stanisław 103, 143 Dobrowolski Tadeusz 135 Domański Stanisław 143 Dreśtik Mieczysław 105 Dunajewski Julian 17 Dunin-Borkowski Józef zob. Borkow-

ski-Dunin Józef Durski-Trzaska Karol 97 Dutkowski Teofil 116 Dworaik Stefan 130 Dworzak Tadeusz 102, 104, 113 Dyboski Roman 17, 40, 96, 102,

111-113, 128

Dziewoński Karol 41, 43, 78 Dziewulski Władysław 42 Dziurzyński Roman 147 Driurzyński Tadeusz 94

EdelmuBenurd 117 Eslreicher Karol 18

Estreicher Stanisław 32,47,48,57,59,61, 79, 81, 84, 86, 134,

Estereicher Tadeusz 41, 77

Falkowski Czesław 147

Falski Marian 29, 63

Fałat Julian 9

Fedkowicz Stefania 126, 127

Feldman Wilhelm 9

Fichna Bolesław 14, 82, 124

Fierich Franciszek Ksawery 32, 34, 54, 59, 75, 94

Fijalek Jan 7,16, 23, 31-32,46, 54-55, 70, 78, 87

Filipkowska Wanda 127

Finlelstein Paweł Maksymilian 127,138

Fleszar Albin 145

Flis Jerzy 6

FranfićYilim 135

Franciszek Józef I 67, 78, 84

Frankowski Eugeniusz 40, 92, 112

Frankel Natan 121

Frącldewicz Stanisław 64

Fredro Aleksander 43, 93

Friedman Zygmunt 147

Fryderyk Wielki 32

Fudakowski Stanisław 129, 147

Furgalski Tadeusz zob. Wyrwa-Furgal-ski Tadeusz

Fuchsel Edward 147

Fyda Tadeusz 147

Gacek Feliks 147

Gali Franz 137

Gałecki Antoni 29, 43

Gałek Helena zob. Gałek-Lipska Helena

Gałek-Lipska Helena 7, 88, 126-127

Garbowski Tadeusz 94

Garlicki Andrzej 86

Gasiński Czesław 147

Gaweł Marian 128

Gawroński Andrzej 65

Gaździcki Jan 112

Gąsiorowski Janusz 105

Gebelhner Jan 128, 138

Gergovich Władysław 124, 138

Giannini Fortunato 92

GjeJecki Wojciech 94

Giełczyński Stanisław 147

Gieszcz>'kiewicz Marian 39, 103

Glatraan Gerard 147

Gliński Konrad Leon 17, 103, 106, 110, 143

Głąbiński Stanisław 79, 88

Goc Franciszek 127

Godlewska Jadwiga 87

Godlewski Emil jun. 7, 14, 17 35-37

54-55,67-68,70-73,87,95', 99,103!

110,112,135 Godlewski Emil sen. 17, 41, 53 67-69

77, 78, 80, 82, 88, 95 Godlewski Marian 95 Goetel Walery 42-43, 50, 95 Golcz Tadeusz 130, 147 Goliński Stanisław 47 Gołąb Stanisław, matematyk 55 Gołąb Stanisław, prawnik 34 Gołebiowski Władysław 147 Gosiewski Wiktor 100 Goszczyński Marian 123 Gotwald Julian 121 Górski Antoni 33,54,68, 70,75-77,88,

94, 117-118 Górski Tadeusz 147 Górski Walery 148 Grabieński Tadeusz 148 Grabowski Tadeusz 40,43,48,65,66,81,

92,94, 119

Grabowski Tadeusz Stanisław 59, 62, 98 Grabowski Wojciech 105 Grażyński Michał 127 Gródecki Roman 97, 98, 112 Gromnicki Tadeusz 31, 78, 95, 112 Grudziński-Pekszyc Franciszek zob.

Pekszyc-Grudziński Fmciszek Grządziel Ludwik 148 Grzesiak Stanisław 148 Grzybowski Józef 13, 41, 59, 98, 112 Gumowski Marian 29, 49 Guzdek Władysław 148 Gwiazdomorski Kazimierz 148 Haecker Samuel 14 Halecki Oskar 41 -42, 49, 94 Haliniak Stanisław 104, 113 Haller Józef 100, 123 Hamala Franciszek 148 Haneckt Michał 55 Haydukiewicz Wincenty 148 Hemrich Władysław 95 Hcltman Stefan 14 Hełczyński Bronisław 14, 124 Herbaczewski Józef 94 Herz Paweł 138 Hess Józef 116 Hessek Karol 103 H i Her Stanisław 100 Hirschberg-Jellenta Alfred zob. Jellen-

ta-Hirschberg Alfred Hładij Michał 37, 103 Hłasko Marian 105 Hoborski Antoni 40, 95

Homola Irena 113

Hordyński Tadeusz 129, 148

Horodyński Władysław 29, 65

Horodyski Władysław 49

Horosźkiewicz Roman 6

Horoszkiewicz Stefan 103

Hoyer Henryk 41,103, 110

Hrebenda Michał 104, 113

Hryncewicz-Talko Julian zob.

Talko-Hryncewicz Julian

Huber Leopold 118, 137

Hulewicz Jan 55

niłkowiczówm Kazimiera 129, 138

Infeld Leopold 127

Izdebski Stanisław 148

Jabłonowskj Roman 14

Jabłoński Henryk 86, 123

Jachimecki Zdzisław 29, 40, 48-50,

65-67

Jachymczak Adam 120, 138 Jacobi Władysław 148 Jakubowski Maciej Leon 17, 143 Jan ze Stopnicy 32

JanczewskiEdward 17, 41, 91, 96, 143 Janiszewski Tomasz 37-39, 48, 59, 64,

71,73

Janowski Ludwik 76, 91 Jasiewicz Wincenty 128 Jaworski Walery 73, 95 Jaworski Władysław Leopold 6-7, 17,

33,57-62,78-79,81,85,86,88,94,107 Jellenta-Hirschberg Alfred 121 Jemieliński Tytus 15 Jentys Czesław 116 Jentys Stefan 7, 66, 68, 75-76, 78,

87-88, 107

Jugendfem Marian 128 Jurjewicz Paweł 88 Jurkiewicz Piotr 105 Kaczmarczyk Józef 67-68, 70, 95 Kader Bronisław 23, 37, 103 Kamiński Kazimierz 123 Kamykowski Ludwik 127 Kański Adam 148 Karasinski Józef 120 Karbowiak Antoni 67 Karol Habsburg 53, 57 Karski Kazimierz 148 Karwacki Zygmunt 126, 148 Karwowski Czesław 72 Kasprowicz Jan 65 Kaszubski Stanisław 148 Kaufman Laura 53 Kaulbersz Janina 117 Kiernik Eugeniusz 59, 99 Kieszkowski Jerzy 94

Kijas Tadeusz 120

Kiltay Paweł 15

Kiecki Karol 36, 39,48-49, 68, 70, 135

Kiecki Wakry 110

Kleczkowski Tadeusz 38

Klemensiewicz Zygmunt 14,127

Kobert Władysław 121

Kobylanski Władysław 129

Kohman Stanisław 54

Kolankowski Ludwik 50,65-67,94,102

Kołaczkow&ki Klemens 44

Komar Stanisław 112

Koncerny Feliks 49, 81,95

Konopczynski Władysław 39,42,49, 65,

66,76,86,92, 112 Kopeć Stefan 42, 53, 71, 94-95 Kopernik Mikołaj 46 Korczyński Antoni 78 Kornifłowicz Maria 127 Kortus Barbara 154 Korzeniowski Józef, historyk 65, 78 Korzeniowski Józef, pisarz 49 Korzonkiewicz Jan 31, 48, 67-68, 70 Kostanecki Antoni 33, 52 Kostanecki Kazimierz 13,17,21-22,24, 27-28, 36,47, 52, 54-55, 67-68, 71, 73-74, 76, 78-79, 91, 109, 116-119, 121,134-135 Kostrzewski Józef 103 Kościuszko Tadeusz 49, 66-67, 81 Kot Stanisław S, 62, 86, 140-141 Kotarbiński Józef 9 Kotas Ferdynand 123 Kollarczyk Edward 148 Kowalski Tadeusz 7, 29, 40,102,148 Koza Stanisław 103

Kozłowska Zofia zob. Kozłowska-Budkowa Zofia Kozłowska-Budkowa Zofia 7, 15, 55,

77,82,88, 112-113, 115, 121, 126 Kozłowski Zygmunt 121 Koźniewski Tadeusz 52, 99, 112 Kragen Antonina 35 KraHel&ka-Tołwińska Maria 71 Krajewski Jan 105 Kram Leon 148 Kramer Emil 148 Kraszewski Józef Ignacy 49 KreuLz Stefan 41,43 Krókowski Jerzy 136, 138 Kruk Piotr 105 Krupa Władysław Karol 148 Kruszyna Jan 148 Krysinski Wiktor 129, 149 Krysia Władysław 149 Krwawicz Marian 138

158

Krzemieniecki Józef 149 Krzewski-Uljenfeld Karol 14,15 Krzymuska Antonina 126

Krzymuski Edmund 17,32,34,54,59,94,

96, 135

Krzysiu Tomasz 35 Krzyształowicz Franciszek 37,39,73,78,

103 Krzyzanowski Adam 33-34,45,48-50,

75,95

Krzyzanowski Julian 116 Krzyzanowski Stanisław 7, 16, 39, 98,

112, 143

Kublin Karol 149 Kudelska Stefania 127 Kuk Karl von 21 Kulczyński Leon 107,149 Kulesza Witold 98

Kumaniecki Kazimierz Władysław 6, 33-34,75,81,88, 102 Kunicki Ryszard 14 KunUe Edward 102, 113 Kurnik Andrzej 105 Kustroń Józef 124

Kutrzeba Stanisław 7,16,22,33 - 34,48, 49;66-67,81-82, 85-87, 89, 94, 136 Kuwik Józef 149 Lampę Wiktor 95 Laskowski Ignacy 121 Lasocki Zygmunt 7,119, 120, 137 Latkowski Józef 48, 71, 73, 103 Leilsch Walter 138 Leja Franciszek 99 Lemek Jakub 127 Leo Juliusz 17, 33, 59, 63, 74, 143 Leszczyński Julian 14 Lewicki Zdzisław 149 Lewkowicz Ksawery 103 Leyko Zygmunt 102 Ligocki Edward 86 Liljenfeld-Krzewski Karol zob, Krzew-

ski-Uljenfeld Karol Linkiewicz Czesław 121 Lipiński Wacław 138 Lipska-Gałek Helena zob. Gałek-Lip-

ska Helena Lipski Jacek 77, 117 Lisowski Zygmunt 34 Lówenfeld Feliks 63 Lubecka Janina 35 Lubecki Edward Franciszek 49, 99 Lubecki Ksawery 49 Lubicz - Pachoński Józef zob. Pachoński-Lubicz Józef Lubomirski Zdzisław 99 Lutoslański Kazimierz 76

Lid* Izabela 64

Laguna Stanisław 116

Lata Franciszek 149

Lazarski Józef 37, 78

Lempicki Zgraunt 29, 42

Lepki Bohdan 102

Łepkowski Tadeusz 64

Łepkowski Wincenty 64, 87, 94, 103

Łodynski Marian 102

Lomżanin B. (wł. Winiarski Bohdan) 87

Łoś Jan 16, 22, 40, 43, 67, 107, 145

Łoś Władysław 107

Łoza Stanisław 112, 138

Łysiak Ludwik 86

Macluy Ferdynand 87

Maciesza Adolf 100

Madeyski Stanisław 17

Manier Wilhelm 128

Majewski Kazimierz 37, 72, 78, 87, 103

Malczewski Jacek 9

Malinowski Edmund 42

Małecki Jan 19, 53, 89, 113, 138

Małecki Jerzy 124

Małecki Kazimierz 124

Mann Murycy 49

Manteuffel Tadeusz 55

Mańkowski Aleksander 64

Marchlewski Leon 17, 37,49, 53, 68, 70, 71,78,95, 110

Marcinkiewicz Zgmunt 149

Marowski Kazimierz 33

Maternicki Jerzy 6,55,58,66,81,86-88, 112

Matuszewski Hugo Ignacy 128-129

Matyja Władysław 149

Mayer Karol 38, 103

Maziarski Stanisław 36, 54, 103

Mażylis Franciszek 71

Mehoffer Józef 9

Meus Stefan 126, 149

Meczywół Stanisław 149

Michalewska Krzysztofa 54

Michalski Konstanty 31 -32, 48

Michał z Bystrzykowa 32

Michałkiewicz Stanisław 149

Michnowicz Emil 149

Mickiewicz Adam, 13, 66

Mieczysławski-Brodowski Mieczysław zob. Brodowski-MieczyslawskJ Mieczysław

Mierzejewski Władysław 92, 112

Mikucki Sylwiusz 55, 141

Mikuła Antoni 149

Mikułowski-Pomorski Józef 51

Milli Tadeusz 149

Mirlyński Adam 149

M i tera Stanisław 149

Młynarski Feliks ps. Jan Brzoza 14, 63

Molenda Jerzy 86

Morawski Kazimierz 16, 30, 40, 43, 51,

57,66-68,70,78-79,87-88,94,135 Morawski Kazimierz Marian 79 Morawski Krzysztofo, 87-88 Morozewicz Józef 41,43,49, 67, 75-76,

106

Mostowska Zofia 104 Moszkiewicz Stanisław 130 Mościcki Konrad 93 Mudry Mieczysław 149 Munnich Tadeusz Stefan 124, 138 Mycielski Jerzy 7,39,59,62,63,81,87,94 Nunydowskł Bolesław 93 Naramowski Mieczysław 125, 138 Nasilowski Antoni 46 Natanson Władysław 7,9,17,41,92,96,

111-113

Nalansonowie 92 Nennel Henryk 143 Nędza Maria Julita 54 Nieciówna Wanda 128 Niedzielski Bolesław 46 Nitsch Kazimierz 7, 16, 40, 43, 63, 65 Nitsch Roman 37, 48, 71, 73, 103 Nowaczynski Jan 38, 103 Nowak Julian Ignacy 38, 74, 110 Nowakowski Stanisław 122,149 Nowakowski Tempka Zygmunt zob. Te-

mpka-Nowakowski Zygmunt Nowicki Stanisław 113 Nowodworski Bartłomiej 112 Nowotny Franciszek 37, 103 Nusbaum Józef 111 Obiedziński Tomasz 43 Olbrycht Jan 103 Oleśnicki Zbigniew 34 Olszewski Bogusław Leon 149 Olszewski Karol 17,41,143 Orzechowska Eliza 49 Osławski Wiktor 29, 54 Osuchowski Stanisław 68 Ottmann Włodzimierz 24, 134 Pachooski Antoni 103 Pachoński-Lubicz Józef 112, 149 Paderewski Ignacy 68 Pagaczewski Julian 40, 94 Pajewski Janusz 86 Pająk Kazimierz 150 Paluch Aleksander 101 Papce Fryderyk 18, 49,107 Parczyński Tadeusz 123 Pasendorfer Edward 102 Paszucha Stefan 105

Patkaniowski Michał 55

Patkowski Józef 99

Pawlas Tadeusz 100

Pawlica Władysław 43

Pawłicki Stefan 44, 143

Pawlikow&ki Tadeusz 9

Poć Aleksander 102

Pelczynska Wanda 138

Perebatkowicz Antoni 33, 48

Perkowska Urszula 113, 141

Pekszyc-Grudziński Franciszek 145

Piasccki Maciej 121

Piątek Kazimierz 150

Pieniążek Przemysław 17, 37,111,

143

Pieńkowski Stefan 105 Pilch Andrzej 88 Pilecki Szczepan 127 Piltz Erazm 7, 76, 88 Piltz Jan 17, 36, 38, 54-55, 94, 103 Piłsudska Aleksandra 138 Pi

łsudski Józef 15, 57, 64, 86 Pinkas Władysław 150 PjoŁrowicz Ignacy 150 Piskorczyk Stanisław 150 Piskorski Tomasz 146 Płoski Witold 77 Podgórski Tadeusz 150 Podhorski Zygmunt 129 Pohoska-Rzepecka Hanna zob.

Rzepecka Hanna Pojnarowa

Anna 86 Polaner Szymon 150 Polilowski Karol 127 Pomarański Stefan 122 Pomorski-Mikułowski Józef zob.

Mikułowski-Pomorski Józef Poniatowski Józef 15 Ponikło Stanisław 143 Ponikowski Antoni 85 Popiołek Kazimierz 138 Possinger Wiktor 150 Potkański Karol 16 Potocki Jan 43 Powierza Stanisław 100,101 Prażmowski Adam 76 Prażmowski-Belma Władysław 123,126 Prus Bolesław 49 PriHTer Jan 116 Przyborowski Józef 116 Przychocki Gustaw 52, 102 Ptasnik Jan 7,13, 16, 39, 42, 59, 64, 87, 94, 97, 112 Pustelnik Franciszek 83 Pyka Andrzej 150 Quirini Eugeniusz 146

160

Raciborski Marian 17,47,59,63,87,106,

111, 143

Radlińska Helena 64 Radliński Zygmunt 37, 38 Radwanowicz W

ładysław 121 Radzi szewski Paweł 42, 75 Rajski Józef 150 Ramułt Iwp Baldwin 150 Ramułt Mirosław 94 Reinhold Józef 34, % Reiss Marian 143 Reiss Władysław 17, 37, 39 Robel Jan 70, 102 Rogalski Tadeusz 103 Rogoyski Kazimierz 75, 95, 110 Rogoż Stanisław 116 Roją Bolesław 84 Rola-Żymierski Michał zob.

Żymierski-Rola Michał

Roraer Bronisław 150 Rongier Paweł 77, 92 RosenblaU Józef 32, 144 Rosenhauch Edward 103 Rosner Aleksander 54, 103 Rosner Antoni 17, 25-26, 53, 73 Rostafiński Józef 17,41 Rostworowski Emanuel Mateusz 112 RoslworowskiMichał 18,33,48-49, 61,

75, 76, 86

Rostworowski Stanisław 98-99,112,138 Rouppert Kazimierz 42, 102 Rożen Zygmunt 102 Rozwadowski Jan Michał 16, 30,40, 43,

54,65-66,78,95 Rubczyński Witold 42,54,59,78,95,98,

120, 137, 145 Rudnicki Mikołaj 65-66 Rudzki Maurycy 17, 40, 94,111, 143 Ruta Józef 150 Rulkowski Ernst 138 Rutkowski Maksymilian 17, 37, 73,103,

113

Rybarski Leonard 150 Rybarski Roman 19,33,58,65,76,83,87 Rychterowa Maria 138 Rzepecka-Pohoska Hanna 126-127 Rzepecki Jan 146 Sajdak Jan 94 Sapieha Adam Stefan 31,67-70, 72, 87,

95

Sare Józef 60 Sawicki Kazimierz 15, 124 Sawicki Ludomir 6,41,43,65,67,75,94,

113,118

Sawicki Władysław 129 Schinagel Rachmil 150

 

Schneider Michał 120

Schón Stefan Leopold 150

Schrommer Julian 150

Semkowicz Władysław 39, 82

Seokowski Michał 38

Seyda Marian 76

Siedlecki Michał 7,17,41,43,48-50,63,

68-69,71,78,86-87,94, 117, 136 Sieniatycki Maciej 22, 54, 83, 95 Sienkiewicz Henryk 49, 68, 118 Sienkiewiczowie 91 Sierhiejewicz-Scibor Władysław 150 Sikorska Aurelia 104 Sikorski Tadeusz 75, 78, 110 Sikorski Władysław 98 Simm Kazimierz 49 Singer Jan 150

Sinko Tadeusz 17, 40,43, 102, 111 Siudacki Józef 135 Skarbek Aleksander 95 Skarga Piotr 16 Skorus Władysław 150 Skulska Maria 35, 104, 128 Smilgius Stefania 115-116 Smoleński Jerzy 6, 41, 43, 94 Smoleński Wrocisław 123 Smolikówna Wanda 126 Smółka Karol 150 Smółka Stanisław 6, 16, 49, 59, 62, 86,

107, 113

Smółka Stanisław junior 151 Smoluchowski Marian 6-7, 17, 28, 41,

43,54,92,94-95, 102-103, 110-112, 144

Sobeski Michał 92 Sobieski Wacław 6, 14, 16, 39, 48-50,

65-67,81-82,87-88,97 Sokolnicki Michał 86 Solski Ludwik 9 Spyra Jan 32-33, 111, 144 Srokowski Konstanty 86 Srzednicka Władysława 126 Staff Franciszek 93 Stafiej Stanisław 134 Stanaszek Władysław 151 Stankiewicz Marian 151 Starczewski Tadeusz 151 Slarzyński Roman 6, 140-141 Stasiniewicz Władysław 151 Staszic Stanisław 49 Stawarz Antoni 83-84, 89 Slawowczyk Karol 151 Slcbelski-Uhr Roman 151 Stefan Batory 50 Stefański Edward 54 Sternbach Leon 16, 40, 42, 94

Slrasburger Edward 64 Slraszewski Maurycy 59, 63, 81, 87 Stroński Stanisław 17,40,58,60, 65-66,

82,88,95, 112 Strzok Jakub 151 Studencki Stanisław 151 Styczeń Adam 151 Suchorzewska Janina 77, 104 Surzycki Stefan 7, 52-53, 55, 60, 65, 95,

110, 1!2

Swaczyna Jan 123 Swornóg Józef 151 Sypniewski Jan 129 Szafer Władysław 41, 113 Szaflarski Wojciech 151 Szafran Piotr 151 Szafraniec Jan Marian 151 Szajnocha Władysław 22, 24, 28, 41, 43,

57,59,79,88, 110, 134 Szalla Kazimierz 100 Szczepkowska Helena 126 Szpunar Bolesław 151 Szwarcenberg-Czerny Franciszek 41 Szwarcenberg-Czerny Kazimierz 117,

118, 144 Szwed Józef 139 Szyjkowski Marian 48, 49 Szymeczka Józef Leonard 151 Scibor-Sicrhiejewicz Władysław zob.

Sierhiejewicz-Ścibor Władysław Śliwiński Roman 151 Śniegocki Leon 129 Śnigowski Ignacy 84 Świeżyński Józef 85 Świdrygiełło Bolesław 42 Tabaka Zbigniew 19 Talapka Tadeusz 151 Talko-Hryncewicz Julian 6, 40, 93, 96,

112 Tarnowski Stanisław 12, 16, 51, 59, 76,

79, 144

Tarnowski Zdzisław 60 Taszycki Witold 55 Taubenschlag Rafał 102, 113 Taylor Edward 34 Teller Maurycy 117 Tempka-Nowakowski Zygmunt 124 Teske Antoni 6 Telmajer Włodzimierz 61, 80 Tokarz Wacław 7,14, 16, 39, 42, 49, 59,

81,97, 112 Tołwińska-Krahelska Maria zob.

Krahelska-Tołwińska Maria Tracz Jan 123 Tretiak Józef 94 Trószyńska Adela 128

Trybowski Kazimierz 128, 140, 151 Tur Jan 42, 52 Twardowski Julian 118 Twardowski Kazimierz 118, 120 Uhr-Stcbelski Roman zob. Stcbelski-

-Uhr Roman

Ujejski Józef 42, 66, 78,96 Ulanowski Bolesław 16,18,29,34,51,67,

68,96

Ulrych Juliusz 14, 124 Ungeheur Władysław 151 Uniejewski Stefan 134 Urbański Stanisław 121 Ve (ulani Adam 87 Wachholz Leon 7,17, 37, 39, 67-68, 89,

94,96, 107, 112

Wachholz Wilhelm Szczęsny 127 Waligórski Stanisław 151 Wańkowicz Melchior 14 Wasilewski Leon 64 Wądolny Czesław 68, 78 Wąsowicz Zbigniew 126 Weber Henryk 35 Wedkiewicz Stanisław 63 Wicherkiewicz Bolesław 37, 59-60, 63,

64, 87, 94, 144 Wiegner Adam 116 Wierzejski Antoni 144 Wilhelm II 78 Wilkowski Julian 152 Willmann Arnold 105 Wilson Thomas Woodrow 79 Windakiewicz Stanisław 16, 40, 95 Winiarski Bohdan zob. Łomżanin B. Wisłocka Wanda 126 Witkowski August 15, 19 Wlodawer Mayer 121 Włodek porucznik 126 Włodek Jan 59, 62, 98 Wodziczko Adam 99, 102 Wojciechowski Jan 151 Wojciechowski Michał 151 Woliczko Stanisław 104, 113 Wolny Jerzy 87 Woźniak Tadeusz 119 Woźnicki Wiktor Stefan 121 Wójcik Kazimierz 98 Wróblewski Antoni 113

Wróblewski Stanisław 17, 34, 54 Wróblewski Władysław 33, 48, 110 Wróblewski Zygmunt 12, 17 Wrzosek Adam 17, 39-40, 49, 68,

70-71, 96, 103 WrzółAnloni 104, 113 Wszołek Julian 152 Wukadinović Spiridion 40, 102 Wyczółkowski Leon 9 Wygknda Jan 129 Wyrwa-Furgalski Tadeusz 100-101 Wyrwalski Władysław 152 Wysocki Piotr 133 Wyspiański Stanisław 9, 43 Wyszalycki Roman 152 Wysznacki Janusz 15, 152 Wyszynski Kazimierz 14 Zabielski Zdzisław Ludwik 93 Zachert Marian 88 Zachorowski Stanisław 34 Zając Józef 98, 112 Zakrzewski Kazimierz 41 Zakrzewski Wincenty 16, 144 Zaremba Alfred 55 Zaremba Stanisław 17, 40, 43, 54, 94 Zawidzki Jan 41, 52 Zawiszanka Zofia 126-127, 138 Zbierski Dominik 130 Zdrada Jerzy 54, 86, 137 Zdziechowski Marian 93 Zegarliński Stanisław 31 Zembrzuski Ludwik 112, 138, 146 Ziegler Jakub 152 Zieliński Marcin 100 Zieliński Zygmunt 124 Zimmermann Kazimierz 32, 48, 54,

66-67, 78,95 Zoil Fryderyk jun. 7, 17, 22-24, 33-34,

54, 57-58, 67, 74-75, 85-86, 144 Zoli Fryderyk sen. 17, 51 Zoppot Stanisław 98 Zubrzycki January 38 Ż«romski Stefan 65 Żmuda Antoni 104-105, 113 Żorawski Kazimierz 17,22,28,40,43,78,

82,83,94, 110, 136 Żółtowski Adam 93 Żuławski Karol 144 Żymierski-Rola Michał 124
 

 

SPIS ILUSTRACJI

1. Kazimierz Kostanecki (1863-1940), rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wiatach 1913/14-1915/16.

2. Rajmund Bergel, student Wydziału Filozoficznego, podporucznik Legionów Polskich.

3. Delegacja słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wiedniu 1914-1915, od lewej: Selim Biederman, Jacek Lipski, Wiktor Meterecki, Hanna Kaulbersz, Maurycy Teller, Kazimierz Szwarcenberg-Czerny i Emil Kramer.

4. Studenci II roku Wydziału Lekarskiego, w środku w mundurze oficera wojsk austriackich profesor Emil Godlewski junior, Kraków 27II1917 r.

5. Janusz Królikiewicz, student Wydziału Lekarskiego, administrator II Kolumny Sanitarnej, 1916 r.

6. Wyjazd na szczepienie. Grupa szczepień ospy II Kolumny Sanitarnej, 1916 r

 

 


 

 

Zobacz też inne moje aukcje!

Opcje wysyłki:
obecna aukcja 6 zł.


W przypadku wygrania kilku aukcji płacisz za tę gdzie opłata za przesyłkę jest najwyższa oraz tylko 2zł za każdą kolejną aukcję

Nr konta otrzymasz w liście z Allegro zaraz po zakończeniu aukcji.

Wszelkie ustalenia dotyczące opcji wysyłki i transportu (np. za pobraniem, za granicę itp.) kończę w momencie zakończenia aukcji.

Aukcje wysyłam 3-4 razy w tygodniu.

 
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.