Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WADY HUTNICZYCH WYROBÓW STALOWYCH - stal

Książka ujmuje najczęściej spotykane wady hutni­czych wyrobów stalowych z podaniem ich terminolo­gii w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim oraz najważniejsze przyczyny ich występowania. Uwzglę­dniono również przyczyny ujemnych wyników naj­ważniejszych prób odbiorczych.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów, techników i mistrzów biorących udział w produkcji, odbiorze i użytkowaniu hutniczych wyrobów stalowych; ko­rzystać z niej mogą rótonież słuchacze średnich i wyż­szych szkół technicznych.

              Tytuł książki:WADY HUTNICZYCH WYROBÓW STALOWYCH

              Autor:MIECZYSŁAW MARKUSZEWICZ i JERZY HAAS
              Stan:+db pieczatki z biblioteki tech. zakladowej
              Oprawa:twarda
              Wydawnictwo i rok wydania:KATOWICE 1952
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA TECHNICZNE
              Ilość stron i format:224 str

18x24,5 cm
              Ilustracje:posiada
              Spis treści:


-Jj. i
SPIS TREŚCI
Str.
WSTĘP 15
I. WADY WLEWKÓW I ODLEWÓW SUROWYCH 19
1. Nieciągłości usadowe 19
a. Jama usadowa 19
b. Rzadzizna 20
2. Pęcherze 20
a. Pęcherze wewnętrzne 20
b. Pęcherze podskórne ; 23
c. Pęcherze powierzchniowe 25
d. Nakłucia 26
e. Ospowatość 27
f. Wyrośnięcie 29
3. Zanieczyszczenia niemetaliczne 29
a. Zażużlenie 29
b. Zaszamotowanie 30
c. Przypalenie ..... 31
d. Strupy 33
e. Wtrącenia niemetaliczne endogeniczne 34
4. Wtrącenia metaliczne 35
a. Rozpryski 35
b. Obcy metal . 35
5. Wady struktury 36
a. Gruboziarnistość 36
b. Transkrystalizacja 37
c. Likwacja strefowa 37
d. Likwacja dendrytyczna 38
e. Likwacja gazowa 40
f. Segregacja węglików 41
g. Wydzielenia na granicach ziaren 42
6. Pęknięcia i zawinięcia 43
a. Pęknięcia podłużne wlewka 43
b. Pęknięcia poprzeczne wlewka 46
c. Pęknięcia na gorąco odlewu 46
d. Pęknięcia na zimno odlewu 50
e. Pęknięcia międzykrystaliczne 50
f. Niespaw 52
g. Zawijaki 53
7. Nierówności powierzchni 54
a. Wklęśnięcia ' 54
b. Rakowatość 54
c. Blizny 55
d. Wypukłości 55
e. Siatka 56
8. Nieodpowiednie kształty lub wymiary . 57
a. Zalewy i kołnierze 57
b. Cholewa 58
c. Niewypełnienie 60
d. Przesunięcie 61
e. Skrzywienie
f. "Wypchnięcie ,
g. Uszkodzenia mechaniczne ....
h. Niedotrzymanie przepisowych wymiarów
63
II. WADY MATERIAŁÓW PRZEROBIONYCH PLASTYCZNIE .... 64
1. Nieciągłości usadowe . . . 64
a. Jama usadowa 64
b. Rzadzizna 66
2. Pęcherze 67
a. Ospowatość 67
b. Nitki 67
c. Niezgrzane pęcherze 69
3. Wtrącenia materiałów obcych - ... 72
a. Wtrącenia niemetaliczne egzogeniczne 72
b. Wtrącenia niemetaliczne endogeniczne 76
c. Obcy metal 78
4. Wady struktury 79
a. Gruboziąrnistość J9
b. Niejednakowa wielkość ziaren "9
c. Anormalność stali 80
d. Spalenie 81
e. Odwęglenie; nawęglenie 83
f. Likwacja strefowa , 84
g. Jasne plamy 85
h. Warstwowa struktura • 86
i. Cienie 88
j. Nieodpowiedni przebieg włókien 88
k. Czarny przełom ^0
1. Przełom muszlo wy 91
ł. Przełom naftalinowy 91
m. Przełom włóknisty lub łupkowy ,.-... 92
n. Linie płynięcia 94
5. Pęknięcia i zawinięcia , 94
a. Pęknięcia 94
b. Rozdarcia 104
c. Rozsypanie 107
d. Naderwania 109
e. Rozszczepienie 116
f. Rozwarstwienie 117
g. Zawalcowania, zakucia 118
h. Łuski 120
i. Zmarszczki - 122
j. Rybi ogon 126
k. Zwalcowanie brzegów blachy 126
1. Ścinanie 128
ł. Płatki śnieżne 130
6. Nierówności powierzchni 132
a. Wgniecenia 132
b. Wypukłości 133
c. Mielenie 135
d. Chropowatość 135
137 137 138 139 139 140 141 142
7. Nieodpowiednie kształty lub wymiary .
a. Niewypełnienie
b. Wąsy
c. Brak ostrych krawędzi
d. Przesadzenie
e. Falistość ....
f. Niedokucie
g- Uszy
h. Skrzywienie 143
e. Zadrapania i zarysowania 136
I

i. Skręcenie
j. Sierpowatość
k. Skośność .........
1. Owalność .
ł. Brak rogów .... ...
m. Nierówne grubości
n. Niedotrzymanie przepisowych wymiarów
III. WADY MATERIAŁÓW OBROBIONYCH CIEPLNIE
1. Wady struktury
a. Wady mikrostruktury
b. Odwęglenie; nawęglenie
c. Spalenie
d. Gruboziąrnistość
e. Niejednakowa wielkość ziarn
f. Miękkie plamy . . . .
g. Kruchość odpuszczania
h. Kruchość starzenia
2. Pęknięcia
a. Pęknięcie hartownicze
b. Pęknięcia sezonowe
3. Wady powierzchni
a. Powierzchniowe nadtopienie
b. Wżery
c. Chropowatość
d. Naloty
4. Wady powierzchniowego utwardzania obróbką cieplną lub cieplno-che-
miczną
a. Nieodpowiednia grubość warstwy utwardzonej i przejściowej .
b. Nierównomierność warstwy utwardzonej
c. Nieodpowiednia struktura warstwy utwardzonej
d. Miękkie plamy
e. Chropowatość
f. Pęknięcia i odpryski warstwy cementowanej
g. Bąble .
5. Wady kształtu obrobionej cieplnie stali
a. Skrzywienie
b. Zmiana wymiarów
IV. WADY MATERIAŁÓW OBROBIONYCH MECHANICZNIE ....
1. Wady powstałe przy skrawaniu
a. Naderwania powierzchni
b. Uszkodzenia powierzchni
c. Pęknięcie
d. Skrzywienie
2. Wady powstałe przy szlifowaniu
a. Pęknięcia szlifierskie
b. Naloty szlifierskie
c. Niegładkość powierzchni
d. Niezgodność wymiarów . '
V. WADY MATERIAŁÓW TRAWIONYCH I CZYSZCZONYCH ....
1. Wady powstałe przy trawieniu
a. Bąble . .
b. Wżery
c. Pęknięcia trawienia
d. Plamy
e. Kruchość trawienia
2. Wady powstałe przy czyszczeniu
a. Uszkodzenie powierzchni
b. Nieodpowiednie oczyszczenie
c. Pęknięcia szlifierskie
113 143 144 144 144 144 145
146 146 146
147 148 149 150 150 151 151 151 151 154 155 155 156 157 157
158 158 158 159 160 161 161 162 165 163 163
164 184 164 164 165 165 165 165 167 167 167
168 168 168 170 171 172 173 174 174 174 174
Jk.
Str.
VI. WADY MATERIAŁÓW OCYNOWANYCH I OCYNKOWANYCH METO­
DA OGNIOWĄ 175
a. Niepokrycie powłoką *75
b. Plamy 176
c. Porowatość powłoki metalowej 177
d. Łuszczenie się powłoki 177
e. Nierówność powierzchni 178
f. Zbyt gruba warstwa stopowa (przejściowa) . . 178
g. Nieodpowiednia grubość powłoki 178
h. Nieodpowiednia struktura powłoki 179
VII. WADY MATERIAŁÓW SPAWANYCH 180
1. Pęknięcia oraz brak ciągłości materiału ... ' . ... 180
a. Pęknięcia materiału spawanego 180
b. Pęknięcia spoiny 182
c. Płatki śnieżne w spoinie 184
d. Niezespawanie 185
e. Porowatość spoiny 186
f. Wtrącenia niemetaliczne w spoinie 186
2. Wady struktury 187
a. Gruboziarnistość spoiny 187
b. Utlenienie spoiny 187
c. Nawęglenie spoiny 188
d. Zmiany struktury 188
3. Wady powierzchniowe i wady kształtu 188
a. Niedostateczne przetopienie spoiny 188
b. Zbyt duże przetopienie spoiny 189
c. Podcięcie brzegów materiału spawanego 189
d. Jamy na powierzchni spoiny 190
e. Niewłaściwy kształt spoiny 190
f. Skrzywienie 191
VIII. WADY MATERIAŁÓW ZGRZEWANYCH 193
1. Wady powstałe przy oporowym zgrzewaniu punktowym i liniowym . . 193
a. Wgłębienia 193
b. Powierzchniowe nadtopienie 193
c. Nieregularny kształt zgrzewu 194
d. Resztki elektrody w zgrzewanym materiale 195
e. Pęknięcia i pory w zgrzewie 195
f. Nieodpowiednia głębokość stopienia 195
g. Jama usadowa 196
h. Niezgrzanie metalu 196
i. Wytryski metalu 197
j. Nierównomierna wielkość zgrzewów 198
k. Wtrącenia niemetaliczne w zgrzewie 198
I. Zmiany struktury 198
1. Rozchylenia blach 199
2. Wady powstałe przy oporowym zgrzewaniu iskrowym i zwarciowym . 199
a. Niecałkowite zgrzanie 199
b. Pęknięcia 200
c. Pozostałość ciekłego metalu w zgrzewie 200
d. Wyciśnięcia 201
e. Spalenie 201
i. Przesunięcie 202
3. Wady powstałe przy zgrzewaniu pod młotem 203
a. Niezgrzanie się materiału 203
b. Gruboziarnistość 206
c. Zanieczyszczenia spoiny tlenkami 206
IX. NIEODPOWIEDNIE WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE I WYTRZYMA­
ŁOŚCIOWE 207
1. Nieodpowiednie własności technologiczne 207
6
i
1
Str.
a. Zginanie na zimno, na gorąco i po ochłodzeniu 207
b. Spęczanie na zimno i na gorąco 209
c. Tłoczność 210
d. Spłaszczanie, roztłaczanie, rozrywanie pierścieni oraz wywijanie koł­
nierzy rur 210
e. Próba miseczkowa 212
i. Próba kafarowa 212
g. Próba wodna 213
h. Próba przełomu blachy grubej 213
i. Skręcanie drutu 213
j. Przeginanie drutu gołego, ocynkowanego oraz blach 214
k. Obrabialność 215
2. Nieodpowiednie własności wytrzymałościowe 215
a. Niska wytrzymałość na rozciąganie 215
b. Zbyt wysoka wytrzymałość na rozciąganie 215
c. Niska udarność . 215
d. Niedostateczne wydłużenie i przewężenie 216
e. Niska wytrzymałość na pełzanie 217
f. Niska wytrzymałość na zmęczenie 217
X. NIEODPOWIEDNIE WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE ... 218
1. Nieodpowiednie własności fizyczne 218
a. Nieodpowiednie własności magnetyczne stali magnetycznie miękkich 218
b. Nieodpowiednie własności magnetyczne stali magnetycznie twardych 218
2. Nieodpowiednie własności chemiczne 218
a. Brak wymaganych własności chemicznych, na przykład zbyt mała
odporność na korozję 218
XI. NIEODPOWIEDNI SKŁAD CHEMICZNY 220
a. W wytopie 220
b. We wlewku 220
SPIS RYSUNKÓW
Zbyt głęboka i wtórna jama usadowa 19
Jama usadowa w odlewie powstała wskutek nieodpowiedniej konstrukcji
przedmiotu 20
Pęcherze wewnętrzne w odlewie z ferrytycznej stali chromowej (18%* Cr)
powstałe wskutek dużej zawartości azotu (0,35°/i) 22
Pęcherze wewnętrzne w odlewie powstałe wskutek niedostatecznego od-
tlenienia stali 22
Pęcherze wewnętrzne w odlewie powstałe wskutek zasysania powietrza
w czasie lania stali 23
Pęcherze podskórne w stali uspokojonej (O,3°/o C) 24
Pęcherze podskórne w stali półuspokojonej £*
Fragment przełomu wlewka z rys. 7 25
Pęcherz powierzchniowy w odlewie powstały wskutek niedostatecznej wen­
tylacji formy 25

Nakłucia w odlewie 26
Nakłucia w odlewie Zb
Nakłucia we wlewku ze stali uspokojonej (0,3°/o C) 2"
Ospowatość odlewu 28
Ospowatość wlewka 28
Wygląd głów wlewków zależnie od stopnia uspokojenia stali .... 29
Zażużlenie odlewu • • 30
Wtrącenie szamoty 31
Przypalenie. Stal między ziarnami piasku 32
Przypalenie piasku formierskiego wskutek jego znacznej gruboziarnistości 32
Strup na odlewie ' . . . 33
Strup na odlewie 34
22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
44. 45. 46.
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
70. 71.
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
Str.
Siarczki manganu . 34
Rozpryski na wlewku powstałe wskutek zbyt dużej szybkości lania stali 35
Gruboziarnistość odlewu ze stali ferrytycznej 30%' Cr . . . . . . 36
Transkrystalizacja stali Cr-Ni 18/8 wskutek zbyt wysokiej temperatury
lania '. 37
Likwacja strefowa we wlewku ze stali nieuspokojonej ....'-. 38
Schemat likwacji strefowej we wlewku ze stali uspokojonej .... 38
Likwacja dendrytyczna w konstrukcyjnej stali stopowej Cr-Ni-Mo . . 39
Likwacja dendrytyczna w stali 0,39% C, 0,17% P 40
Likwacja dendrytyczna w stali węglowej 0,2%'C 40
Likwacja gazowa we wlewku ze stali nieuspokojonej 41
Segregacja węglików w stali szybkotnącej 42
"Wydzielenia węglików w stali Hadfielda 43
Pęknięcia centryczne i podłużne we wlewku ze stali 30% Cr i 4% Al. . 43
Pęknięcia podłużne we wlewku z konstrukcyjnej stali Mn-Cr-Ni ... 44
Ćwiartka tarczy z wlewka na rys. 35 głęboko trawiona 45
Ćwiartka tarczy z wlewka na rys. 35 głęboko trawiona 45
Pęknięcia poprzeczne w wlewkach 46
Pęknięcie na gorąco odlewu spowodowane zbyt małą podatnością formy 47
Typowe pęknięcie na gorąco odlewu stalowego 48
Pęknięcie na gorąco odlewu 48
Radiograf wewnętrznego pęknięcia na gorąco odlewu 49
Radiograf wewnętrznego pęknięcia na gorąco spowodowanego napręże­
niami termicznymi 49
Pęknięcie na zimno odlewu 50
Pęknięcia międzydendrytyczne we wlewku ze stali konstrukcyjnej Cr-Ni 51
Pęknięcia międzydendrytyczne stali Cr-W wychodzące na powierzchnię
wlewka ' 51
Trzy typy niespawu ... 52
Niespaw typu a z rys. 47 52
Zawijaki na odlewie powstałe z zalania wklęśnięcia metalem .... 53
Wklęśnięcia i niespawy na powierzchni odlewu 54
Rakowatość i pęknięcia odlewu 55
Wypukłość na powierzchni odlewu spowodowana poddaniem się formy 56
Siatka na powierzchni wlewka powstała wskutek zużycia wlewnicy . . 57
Zalew na wlewku (odgięty) 58
Kołnierz na odlewie powstały na złożeniu formy 58
Cholewa na wlewku ze stali nieuspokojonej 59
Cholewa spowodowana uciekaniem metalu z formy 59
Fragment cholewy z rys. 57 60
Niewypełnienie formy 61
Krzywe wstawienie rdzenia 61
Przesunięcie odlewu 62
Skrzywienie odlewu 62
Podniesienie rdzenia przez ciekły metal 63
Pozostałość jamy usadowej w konstrukcyjnej stali Ni-Cr-Mo .... 64
Jak na rys. 64 po głębokim trawieniu 65
Pozostałość jamy usadowej w stali szybkotnącej 65
Rzadzizna w stali szybkotnącej 66
Rzadzizna w stali węglowej 0,4%' C 66
Ospowatość blachy kotłowej 67
Nitki na pręcie ze stali konstrukcyjnej Cr-Mn 68
Nitki 68
Nitki 69
Niezgrzane pęcherze w kęsie (przekrój po trawieniu) 69
Niezgrzane pęcherze w tulei ze stali węglowej 0,2% C 70
Niezgrzane pęcherze podskórne w kęsisku płaskim ze stali nieuspokojonej 70
Jak na rys. 75 przekrój po trawieniu 71
Niezgrzane pęcherze wewnętrzne i podskórne 71
Niezgrzane pęcherze podskórne na blachówce i pęcherze podskórne jej
wyjściowego wlewka 72
Zaszamotowanie blachy 73
I
i

Zaszamotowanie blachy
Wgniecenie zgorzeliny w blachę
Zgorzelina na blasze
Przełom na niebiesko stali 0,4% C
Zażużlenie
Krzemiany
Tlenki aluminium w stali niestarzejącej się marki KBJ
Siarczki w blasze grubej ze stali nieuspokojonej
Wtrącenie stali węglowej w stal szybkotnącą
Wtrącenie płyty żeliwnej we wlewek powodujące, rozsypanie się materiału
w czasie walcowania
Obcy metal w kęsie ze stali szybkotnącej .
Niejednakowa wielkość ziaren bednarki wskutek rekrystalizacji
Niejednakowa wielkość ziaren austenitu w stali Cr-Ni
Anormalna struktura — ferryt, cementyt, perlit
Spalenie stali o zawartości około 0,4% C
Spalenie stali 0,1%: C
Przełom spalonej stali
Odwęglenie stali szybkotnącej
Odwęglenie stali 0,80% C
Likwacja strefowa i pęknięcia wskutek transkrystalizacji w kęsie ze stali
konstrukcyjnej Cr-Ni-Mo

Potrójna warstwa w blasze ze stali nieuspokojonej
Likwacja strefowa w szynie
Jasna plama w konstrukcyjnej stali węglowej
Jasna plama na próbce wytrzymałościowej ze stali węglowej 0,4% C .
Zdjęcie mikroskopowe części jasnej plamy z rys. 103
Struktura warstwowa blachy ze stali 0,1% C, która spowodowała pęk­
nięcie przy tłoczeniu
Struktura warstwowa stali 0,45% C
Pasma węglików w stali szybkotnącej
Nieodpowiedni przebieg włókien w haku
Nieodpowiedni przebieg włókien w wale korbowym . *
Czarny przełom narzędziowej stali węglowej
Czarny przełom narzędziowej stali węglowej
Mikrostruktura czarnego przełomu stali 1% C — grafit, ferryt i perlit .
Przełom muszlowy konstrukcyjnej stali Cr-Ni
Przełom naftalinowy powstały wskutek przegrzania we frezie ze stali
szybkotnącej
Mikrostruktura freza z rys. 114 w pobliżu przełomu
Przełom normalny (a) i naftalinowy (b) stali szybkotnącej . " .
Przełom włóknisty manganowej stali sprężynowej
Przełom włóknisty wskutek zbyt dużej zawartości wtrąceń niemetalicznych
Linie płynięcia na blasze kotłowej
Pęknięcie kęsa stali chromowej (13% Cr) wskutek szybkiego chłodzenia .
Pęknięcie wlewka ze stali 12,7% Cr, 3% Co, 0,36% Mo wskutek znacznej
zawartości azotu
Pęknięcie wlewka ze stali 13% Cr i 4% Al wskutek zbyt szybkiego na­
grzewania
Pęknięcie stali 0,4%' C powstałe przy kuciu wskutek niezgrzanych pę­
cherzy gazowych
Pęknięcie przy kuciu wlewka ze stali 4% Ni, 1,5% Cr i 1%W wskutek
transkrystalizacji
Pęknięcie stali szybkotnącej wskutek likwacji strefowej
Drobne pęknięcia na powierzchni blachówki wskutek zawartości 0,92% Cu
i 0,1% Sn
Pęknięcie stali szybkotnącej wskutek likwacji strefowej
Pęknięcia włoskowate stali 0,12%> C powstałe wskutek likwacji den-
drytycznej
Pęknięcie włoskowate z rys. 128 ■ ■
Pęknięcie stali węglowej przy tłoczeniu na gorąco wskutek likwacji .
Pęknięcie stali szybkotnącej wskutek zbyt niskiej temperatury kucia .
Str.
132. 133. 134. 135.
136. 137. 138. 139. 140.
141. 142.
143.
144. 145. 146.
147.
Pęknięcie drutu wskutek zbyt dużego gniotu na zimno 101
Pęknięcie przy kuciu zaworu.z konstrukcyjnej stali Cr-Mo 101
Pęknięcia wewnętrzne stali Cr-W wskutek rzadzizny usadowej . . . 101
Pęknięcie stali konstrukcyjnej Cr-Mn wskutek niezgrzanego pęcherza
gazowego .... 102
Pęknięcie pierścieniowe powstałe przy kuciu stali szybkotnącej . . . 102
Krzyż kucia w stali szybkotnącej 103
Krzyż kucia w stali szybkotnącej 103
Rozdarcie blachy przy tłoczeniu wskutek gruboziarnistości 104
Rozdarcie rury ze stali węglowej 0,1% C wskutek niezgrzanych pęcherzy
gazowych 105
Rozdarcie blachy przy tłoczeniu wskutek zaszamotowania 106
Rozdarcie blachy przy tłoczeniu wskutek likwacji strefowej .... 106
Rozdarcie blachy przy tłoczeniu wskutek wewnętrznej nieciągłości mate­
riału 107
Rozdarcie blachy przy tłoczeniu wskutek złego narzędzia 107
Rozsypanie się kęsa ze stali szybkotnącej 107
Rozsypanie się stali szybkotnącej przy kuciu kęsów 108
Rozsypanie przy kuciu stali 30% Cr, 4% Al wskutek centrycznych pęk­
nięć wlewka 108
Naderwania utworzone przy walcowaniu kęsów ze stali 30/*Si i 9%Cr
wskutek pęknięć wlewka przy grzaniu 109
Naderwania krawędzi stali szybkotnącej wskutek zbyt niskiej tempera­
tury walcowania HO
Naderwania kęsów stali Cr-Ni przy walcowaniu wskutek pęknięć między-
krystalicznych 110
Naderwanie kęsa jak na rys. 150 w wielkości naturalnej 110
Naderwania wewnętrzne wskutek nieodpowiedniej temperatury walcowania 111
Naderwania przy walcowaniu stali szybkotnącej wskutek zbyt niskiej
temperatury przeróbki 112
Naderwania wewnętrzne przy walcowaniu stali szybkotnącej wskutek
zbyt niskiej temperatury środka 112
Naderwania drutu ze -stali węglowej wskutek zbyt dużego gniotu oraz
likwacji strefowej 112
Naderwania w blasze wskutek zaszamotowania 113
Naderwania rury ciągnionej na zimno ze stali niskowęglowej, powstałe
wskutek likwacji strefowej 113
Naderwania krawędzi kęsa stali nieuspokojonej wskutek otwarcia pęche­
rzy podskórnych H4
Naderwania w walcowanym kszałtowniku ze stali niskowęglowej pow­
stałe wskutek likwacji strefowej H4
Naderwania krawędzi blachy grubej ze stali nieuspokojonej wskutek ot­
warcia pęcherzy podskórnych H4
Naderwania blachy przy walcowaniu wskutek skośnego obcięcia krawędzi H*
Naderwania spowodowane zbyt dużym ciśnieniem gazów w matrycy . . H**
Rozszczepienie stali 12% Cr wskutek niskiej temperatury końców kęsa . llł>
Rozszczepienie się rury wskutek wewnętrznych nieciągłości materiału . . 116
Rozwarstwienie blachy wskutek pozostałości jamy usadowej .... H'
Rozwarstwienie blachy (próbka wytrzymałościowa) 11'
Zawalcowanie na zębie wideł 118
Zawalcowanie H8
Zawalcowanie U9
Zawalcowanie na blasze grubej ' H9
Zawalcowanie na rurze 120
Zawalcowanie na krawędzi blachy grubej 120
Łuski na rurze 121
Łuski na rurze 121
Łuski na blasze spowodowane rozpryskami 122
Łuski na blachówce spowodowane rozpryskami ........ 122
Zmarszczka utworzona podczas kucia wskutek zbyt ostrych kątów matrycy 123
Zmarszczka utworzona wskutek nieodpowiedniego kształtu przekucia . . 123
Zmarszczka utworzona wskutek nieodpowiedniego kształtu przekucia , , 123
10

Zmarszczki utworzone wskutek wyrobienia matrycy
Zmarszczka utworzona wskutek nieodpowiedniego kąta wygięcia przed-
kucia '
Owal z walcowni drobnej z wyraźnie widocznymi zmarszczkami .
Zafałdowania powodujące zmarszczki ciśnieniowe
Zmarszczki ciśnieniowe
Zafałdowania powodujące zmarszczki ciśnieniowe na blachówce ze stali
12% Cr '
Rybi ogon
Zwalcowanie brzegu blachy grubej utworzone wskutek zbyt wąskiego
wsadu
Przekrój przez blachę z rys. 187
Blacha przecięta wskutek zużycia walców
Blacha przecięta wskutek nieodpowiedniego kształtu szczeliny walców
Widoczna falistość, która spowodowała przecięcia blachy z rys. 190 .
Płatki śnieżne w konstrukcyjnej stali Cr-Ni
Płatki śnieżne w matrycy ze stali konstrukcyjnej Cr-Ni-Mo ....
Wgniecenie na blasze po usunięciu zgorzeliny
Wgniecenia na blasze
Wgniecenia na prętach po usunięciu zgorzeliny
Wypukłość na blasze
Wypukłość powstała wskutek uszkodzenia walca
Mielenie
Chropowatość blachówki
Chropowatość i pęknięcie przy tłoczeniu powstałe wskutek gruboziarni­
stości w strefie gniotu krytycznego
Zarysowanie blachy przy tłoczeniu, powstałe wskutek nieodpowiedniego
smarowania
Zadrapania od pazura
Niewypełnienie
Niewypełnienie spowodowane zbyt dużym ciśnieniem gazów w matrycy .
Wąsy
Przesunięcie
Falistość blachy przy tłoczeniu powstała wskutek anizotropowości mate­
riału -blachy
Falistość blachy przy tłoczeniu powstała wskutek zbyt małego docisku
w matrycy
Falistość blachy, powstała wskutek wklęsłości szczeliny walców .
Falistość blachy, powstała wskutek wypukłości szczeliny walców .
Niedokucie
213. Uszy powstałe przy tłoczeniu
314. Sierpowatość
Brzuchy i rogi na blachach '
Mikrostruktura stali węglowej 0,3% C hartowanej z niskiej temperatury:
Ferryt i martenzyt
Nierozpuszczone węgliki w stali Hadfielda
Odwęglenie stali węglowej 1,2% C
Odwęglenie stali węglowej
Spalenie stali szybkotnącej (częściowe stopienie)
Spalenie stali węglowej — tlenki na granicach ziaren . . .
Siady budowy Widmannstattena w konstrukcyjnej stali węglowej wsku­
tek przegrzania przy żarzeniu normalizującym
Gruboziarnistość konstrukcyjnej1 stali Mn~Si: perlit i siatka ferrytu .
Pęknięcie hartownicze
Pęknięcie hartownicze
Pęknięcie hartownicze wskutek nieodpowiedniej konstrukcji przedmiotu .
Pęknięcie stali narzędziowej Mn-V w czasie grzania do hartowania .
Pęknięcie stali 0,4% C podczas żarzenia
Odpryśnięcie stali szybkotnącej przy hartowaniu wskutek nawęglenia .
Pęknięcie stali Cr-Ni wskutek Bt£n=ae»ia o^pZ-^^^A^^H^' ....
232. 233. 234. 235. 236.
237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262.
263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.
12
Str.
Powierzchniowe nadtopienie stali szybkotnącej przy nagrzewaniu do har­
towania 155
Powierzchniowe nadtopienie stali szybkotnącej w tyglu grafitowym . . 156
Powierzchniowe nadtopienie stali szybkotnącej w tyglu grafitowym . . 156
Wżery w stali szybkotnącej, powstałe przy grzaniu w kąpieli solnej . . 156
Wybrzuszenia zgorzeliny powodujące, po jej usunięciu, chropowatość blachy 157
Brak warstwy przejściowej w nawęglonej stali wskutek wtrącenia nie -
metalicznego J;?jj
Nierównomierna warstwa utwardzona w nawęglonym pręcie .... "»
Siatka cementytu na granicach ziaren różnej wielkości l°0
Anormalna struktura warstwy utwardzonej JW)
Miękkie plamy na powierzchniowo-hartowanej stali ....... lbl
Pęknięcie warstwy cementowanej 162
Pęknięcia warstwy cementowanej przebiegające po siatce cementytu , . 162
Odpryśnięcie warstwy cementowanej , . . . 162
Naderwania na powierzchni stali wskutek małej szybkości skrawania . . 164
Odpryśnięcia wskutek pęknięć szlifierskich 165
Pęknięcia szlifierskie 166
Pęknięcia szlifierskie 166
Niegładkość powierzchni i pęknięcia szlifierskie 167
Bąble na pile uwidocznione po hartowaniu 168-
Bąble na drutach 169
Bąble na powierzchni blachy ocynkowanej 169
Przekrój poprzeczny przez bąble jak na rys. 251 170
Wżery na blasze ze stali węglowej 171
Pęknięcia przy trawieniu stali konstrukcyjnej Cr-Ni-W ....... 171
Niedotrawione miejsca na powierzchni stali 172
Plamy na trawionej powierzchni 173
Plamy na trawionej powierzchni . . . 173
Niepokrycie powloką wskutek ozendrowania powierzchni 175
Niepokrycie powłoką wskutek zaszamotowania powierzchni, 176
Plama na ocynowanej powierzchni 176
Porowatość powłoki cynowej 177
Gruba warstwa stopowa Fe-Zn wskutek zbyt wysokiej temperatury cyn­
kowania . 178
Pęknięcie blachy grubej w warstwie przejściowej ........ 181
Pęknięcie podczas spawania cienkiej blachy ze stali 0,35%iC .... 181
Widok sposobu spawania z rys. 264 181
Pęknięcie podczas spawania cienkiej blachy ze stali konstrukcyjnej Cr-Mo 182
Pęknięcie przez ziarna stali z rys. 263 182
Pęknięcie spoiny 183
Pęknięcie spoiny 184
Płatki śnieżne w spoinie 184
Niezespawanie 185
Niezespawanie 185
Niezespawanie 185
Pory i pęknięcie spoiny oraz materiału, wtrącenie niemetaliczne . . . 186
Wtrącenia niemetaliczne w spoinie 187
Niedostateczne przetopienie 188
Zbyt duże przetopienie 189
Podcięcie brzegów 189
Jamy w spoinie 190
Niewłaściwy profil spoiny przy łączeniu pod kątem 190
Niewłaściwy profil spoiny przy łączeniu w styk 191
Niewłaściwy kształt spoiny 191
Odkształcenie spawanej rury wykonanej z blach cienkich 192
Odkształcenie spawanej rury wykonanej z blach grubych 192
Odkształcenie spawanej rury prostokątnej 192
Nadmierne wgłębienie . 193
Powierzchniowe nadtopienie wskutek utlenienia powierzchni blachy . . 194
Nieregularny kształt spoiny 194
Pęknięcia i pęcherze w zgrzewie 195

Różne głębokości stopienia
Jama usadowa utworzona wskutek wytryśnięcia metalu
Nierównomierna wielkość zgrzewów
Nadmierne wydzielenia węglików w pobliżu zgrzewu '-.
Nadmierne rozchylenie zgrzanych blach połączone z wyciśnięciem ciekłe­
go metalu
Wtrącenia tlenków i ślady pęcherzy w zgrzewie
Zbyt duże wyciśnięcie plastycznego metalu . .
Wytopienie na zgrzewanym nożu wskutek działania tzw. „dzikich łuków" .
Wytopienie na zgrzewanych nożach wskutek działania tzw. „dzikich łuków"
Przesunięcie
Niezgrzanie się łańcucha
Niezgrzanie się metalu wskutek likwacji strefowej
Niezgrzanie się metalu wskutek likwacji strefowej
Przekrój przez niezgrzaną spoinę
Przekrój przez niezgrzaną spoinę
Próba zginania dobrej i złej spoiny
Pęknięcie przy zginaniu na zimno
Pęknięcie przy próbie spęczania
Wygląd próbek badanych na tłoczność metodą Erichsena
Próba spłaszczania rur
Rury różnych materiałów poddane próbie wywijania kołnierza ....
Określenie wadliwej rury drogą rozciągania pierścienia
Próba przełomu blachy grubej
Próba przełomu blachy grubej
Warstwienie się drutów przy skręcaniu * .
Wygląd próbek udarnościowych po przeprowadzeniu próby na udarność .
Odwęglenie stali krzemowej będące przyczyną powstania pęknięcia
zmęczeniowego
"Moja strona" w Allegro
Zobacz inne moje aukcje
add_me.gif

wady hut wyrob stalowych 01.jpg
wady hut wyrob stalowych 02.jpg
wady hut wyrob stalowych 03.jpg
wady hut wyrob stalowych 04.jpg
wady hut wyrob stalowych 05.jpg
wady hut wyrob stalowych 06.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.