Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WOJNA O LWÓW GALICJA WSCHODNIA 1918-1919 KLIMECKI

124.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
MICHAŁ KLIMECKI
Polsko-ukraińska wojna o Lwów
i Galicję Wschodnią
1918-1919PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
124A.JPG124B.JPG124C.JPG124D.JPG124E.JPG124F.JPG124G.JPG124H.JPG124I.JPG


WKRÓTCE POSTARAM SIĘ UZUPEŁNIĆ OPIS. JEŚLI NIE ZDĄŻE TEGO ZROBIĆ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, OPIS ZOSTANIE UMIESZCZONY NA SAMYM DOLE STRONY Z AUKCJĘ LICYTOWANEGO PRZEDMIOTU

KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -


KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ LUB OTWORZYĆ PLIK ZE SPISEM KOMPLETNYMTematem książki jest pierwsza wojna stoczona przez II Rzeczpospolitą - słabo obecna w świadomości historycznej współczesnego Polaka, bo pozostająca w cieniu legendy wojny polsko-bolszewickiej. Autor nadał swojej relacji układ chronologiczny, opisując kolejne etapy zmagań -od kampanii lwowskiej (XI 1918-IV 1919), po próby ustalenia granicy wschodniej na Zbruczu. Analiza sytuacji wojskowej - szczególnie drobiazgowa w opisie wypadków mających miejsce we Lwowie w listopadzie 1918 - rzucona jest tu na szersze tło ówczesnej sytuacji międzynarodowej, jak również rozwoju sytuacji politycznej w samej Polsce. Całość poprzedzona została syntetycznym omówieniem stosunków ludnościowych i gospodarczych w Galicji oraz szkicem mapy terenów objętych działaniami wojennymi.

O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
MICHAŁ KLIMECKI
Polsko-ukraińska wojna o Lwów
i Galicję Wschodnią
1918-1919
OFICYNA WYDAWNICZA VOLUMEN
Warszawa 2000
Projekt graficzny serii Jerzy Grzegorkiewicz
Redakcja, korekta i indeksy Mirosława Łątkowska
Skład HELYETICA, Warszawa

SPIS TREŚCI

Wstęp........................................................ 5
I. Galicja i Lwów.............................................. 14
II. Konflikt polsko-ukraiński (przed 1 listopada 1918 r.)................ 24
III. Ukraiński zamach w Galicji (1-19 listopada 1918 r.)................ 67
IV. Odsiecz dla Lwowa (1-23 listopada 1918 r.)....................... 116
V. Oblężone miasto (23 listopad 1918 r.-3ł marzec 1919 r.)............. 146
VI. Przełom (1 kwiecień-7 czerwiec 1919 r.)......................... 189
VII. Zwycięstwo (8 czerwiec-17 lipiec 1919 r.) ....................... 226
Zakończenie................................................... 244
Wykaz skrótów................................................. 251
Bibliografia.................................................... 253
Mapy......................................................... 263
1. Lwów, 18 listopada 1918 r....................................... 264
2. Front galicyjski, 30 listopada 1918 r............................... 265
3. Działania grupy „Bug" w styczniu 1919 r........................... 266
4. Działania WP, 15 marca-30 kwietnia 1919 r......................... 267
5. Front galicyjski 30 kwietnia 1919 r................................ 268
6. Działania UAG w czerwcu 1919 r................................. 269
Indeks osób.................................................... 271
Indeks geograficzny............................................. 282

WSTĘP

II Rzeczpospolita wyłoniła się w ostatnich tygodniach Wielkiej Wojny dzięki wysiłkowi samych Polaków. Jej granice zostały wytyczone w latach 1918-1921 orężem. Walkom na wschodzie z państwami ukraińskimi, Litwą oraz przede wszystkim Radziecką Rosją, za zachodzie z Niemcami, a na południu z Czechami towarzyszyły zabiegi polskich polityków i dyplomatów o uznanie naszych praw do tych kresowych ziem, wchodzących niegdyś w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na których polskość w dalszym ciągu dominowała lub wyraźnie zaznaczała swoją obecność.
W okresie od 1 listopada 1918 r. do 18 lipca 1919 r. we Wschodniej Galicji toczyła się polsko-ukraińska wojna o przyszłość tego obszaru. Dla strony polskiej osiągnęła ona wymiar zmagań o prawo do objęcia dziedzictwa I Rzeczpospolitej oraz ustanowienia historycznie uzasadnionych granic. Nie zagrażała bytowi odradzającego się państwa. Wpisana w inne konflikty zbrojne szerzące się na jej prowizorycznych granicach wpływała między innymi na kondycję gospodarczą i militarną Polski. Kształtowała postawy społeczne i stosunki polityczne w kraju. Wreszcie odciskała swe piętno na międzynarodowym położeniu polskiego państwa oraz na koncepcjach, zarówno tych wypowiadanych na miejscu, jak i poza granicami, dotyczących jego stosunków z najbliższymi sąsiadami.
Pierwszym celem wojny, a również jej symbolem mobilizującym wysiłek społeczeństwa oraz wojska stał się Lwów. Dewizę „Semper fidelis" umieszczoną w jego herbie odczytywano dosłownie, czyniąc z niej również symbol postawy miasta w najtrudniejszych okresach dziejów ziem polskich. Prawa do stolicy Galicji uznawano za równie naturalne i wszechstronnie uzasadnione jak do Poznania czy Wilna, a każde targnięcie się na nie za agresję.1 Przy tym, do wybuchu wojny polsko-ukraiń-
skiej w listopadzie 1918 r., w różnorodnych rozważaniach o polskim obszarze terytorialnym najczęściej umieszczano Lwów daleko na zachód od postulowanych granic, nie często przyznając mu miano miasta kresowego.2
Na początku XX w., zwłaszcza po rewolucji 1905 r. w zaborze rosyjskim, Lwów osiągnął status zbliżony do nieformalnej stolicy ziem polskich. W mieście będącym siedzibą namiestnika i sejmu krajowego działali przywódcy partii i stronnictw politycznych zaboru austriackiego oraz przedstawiciele ruchów politycznych zaboru rosyjskiego. Tutaj umiejscowiło się centrum przygotowań insurekcyjnych przeciwko Rosji (Związek Walki Czynnej), rozwijały się ruchy strzelecki i sokoli oraz powstał polski skauting. Tu żyło i pracowało liczne środowisko polskich poddanych cara Mikołaja I. Byli wśród nich uczestnicy rewolucji 1905 r. oraz młodzież bojkotująca zrusyfikowane szkoły i uczelnie. Ta ostatnia, najczęściej legalnie przebywająca w granicach Austrii, po powrocie do miejsc zamieszkania relacjami o bujnym życiu narodowym Lwowa i Krakowa, polskich szkołach i uczelniach wpływała na świadomość swojego pokolenia. Należy też wspomnieć, że lwowskie uczelnie oraz działalność towarzystw kulturalnych i społecznych promieniowały na wszystkie zabory.
Uznając Lwów za część swojego terytorium, społeczeństwo polskie nie dostrzegało równie emocjonalnego związku Ukraińców z tym miastem. Także dla nich stanowiło ono centrum różnorodnych ruchów, w tym niepodległościowego. To we Lwowie zaistniały siedziby ukraińskich instytucji naukowych i oświatowych, organizacji społecznych i partii politycznych, różnego szczebla i typu szkoły oraz wydawnictwa. Tutaj rezydował metropolita obrządku grecko-katolickiego. Wreszcie do Lwowa i Wschodniej Galicji przybywali Ukraińcy z Rosji, w której do 1917 r. nie zaistniały warunki do pielęgnowania narodowej kultury.
We Lwowie, zamieszkałym obok Polaków i Ukraińców także przez liczną społeczność żydowską, obecność ukraińskich instytucji politycznych, kulturalnych i gospodarczych jedynie wzbogacała miasto. Nie osiągnęła jednak rozmachu i różnorodności polskich działań, pozostając w ich cieniu.
Przywódcy galicyjskich Ukraińców ignorowali nie tylko teraźniejszość, ale i przeszłość Lwowa, od połowy XIV w. związanego z Rzeczpospolitą, pełnego pamiątek po świetności państwa polskiego. Odwoływali sięprzcde wszystkim do jego najstarszych dziejów, po których pozostały już tylko nieliczne i trudno czytelne świadectwa materialne. Pomijali zaś niekorzystny dla siebie układ stosunków narodowościowych w mieście, przede wszystkim to, iż na progu XX w. byli dopiero trzecią po polskiej i żydowskiej grupą mieszkańców stolicy Galicji.
Polsko-ukraińskie walki o Lwów trwały dokładnie pół roku, od 1 listopada 1918 r. do 30 kwietnia 1919 r. Ich pierwszą i najbardziej znaną, mocno kształtującą polską świadomość historyczną fazą były boje w listopadzie 1918 r. Następnie przez
kolejne cztery miesiące stolicę Galicji oblegały oddziały Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Ostatni okres walk o Lwów to polskie działania ofensywne, odrzucające przeciwnika od miasta oraz linii kolejowej Przemyśl-Lwów. W ich wyniku wiosną 1919 r. osiągnięto pierwszy, w opinii społecznej najważniejszy cel wojny z Ukraińcami. W odczuciu społeczeństwa przywrócono miasto państwu polskiemu.
W związku z drugim etapem wojny, trwającym od pierwszych dni maja do połowy lipca 1919 r., oczekiwano, że przyniesie on Polsce zagłębie naftowe i postulowaną granicę na Zbruczu. Traktując zabór austriacki jako niepodzielną całość minimalizowano znaczenie faktu, iż działania zbrojne toczą się na obszarze zamieszkałym w większości przez ludność ukraińską.
Książka niniejsza została pomyślana jako opracowanie poświęcone zarówno politycznym, jak i militarnym aspektom tej pierwszej wojny stoczonej przez II Rzeczpospolitą. Zostały w niej uwzględnione przygotowania obu stron do przejęcia Galicji Wschodniej, działania militarne oraz towarzyszące im zabiegi dyplomatyczne w politycznej stolicy zwycięskich mocarstw — Paryżu, a także w węższym już zakresie reakcje społeczeństw polskiego i ukraińskiego na zachodzące wydarzenia. Koniecznym stało się uwzględnienie najważniejszych, przy tym mało znanych polskiemu czytelnikowi faktów związanych z budową struktur zachodniej państwowości ukraińskiej, w tym centralnych organów wykonawczych i ustawodawczych oraz armii. Położenie i stanowisko ludności żydowskiej zostało poruszone jedynie w opisie wydarzeń pierwszego miesiąca wojny. Odegrała ona wówczas zauważalną rolę w toczących się walkach, a lwowski pogrom stał się głośny również poza granicami kraju, komplikując międzynarodowe położenie Polski. W późniejszym okresie stanowisko ludności żydowskiej można określić jako zbliżone do neutralności wobec obu zmagających się stron. Całość rozważań poprzedza syntetyczne omówienie stosunków ludnościowych i gospodarczych w Galicji oraz terenu walki.
W pracy uwzględniono najistotniejsze wydarzenia na innych obszarach walk wojsk polskich, wpływające na przebieg wojny we Wschodniej Galicji. Należały do nich konflikt polsko-czeski, operacja wileńska z końca kwietnia 1919 r. oraz zagrożenie niemieckie w maju 1919 r.
Wykładowi nadano układ chronologiczny. Zakres tematu — polityczne i wojskowe aspekty wojny dwóch państw - nie pozwala na analizę działań poszczególnych kompanii czy batalionów. Zupełnym wyjątkiem jest tutaj analiza wypadków dających miejsce we Lwowie w listopadzie 1918 r. To właśnie zbrojna reakcja małych grup polskiego społeczeństwa stolicy Galicji zadecydowała o załamaniu się planów polityków i wojskowych związanych z Ukraińską Radą Narodową i Ukraińskim Generalnym Komisariatem Wojskowym. Losy miasta i Wschodniej Galicji rozstrzygały w tych dniach oddziały w sile plutonów i kompanii. Informacje o ich walkach zamieszczane w prasie, prywatnych listach oraz relacjach, docierające róż-1 ymi kanałami z ogarniętego wojną miasta, wytyczyły ramy, w jakich zaczęto mieszcząc nie tylko polskie prawa do spornego obszaru, ale i oceny przeciwnika.
Książka3 nie jest pierwszą poświęconą tematyce wojny we Wschodniej Galicji. Autorzy dwóch pierwszych opracowań, Józef Sopotnicki4 i Witold Hupert5, uczestniczyli w wojnie jako dowódcy grup bojowych. W swoich publikacjach przedstawili przede wszystkim operacje wojsk polskich. Informacje o Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, podawane przez W. Huperta, pochodzą ze źródeł Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Obaj autorzy nie poświęcają wiele uwagi ukraińskim motywacjom działań zbrojnych i politycznych. Zamierzenia Naczelnej Komendy Ukraińskiej odtwarzająniemal wyłącznie na podstawie przebiegu walk podległych im wojsk. Zasługą W. Huperta jest jednak nie tylko precyzyjne przedstawienie przebiegu wydarzeń od końca kwietnia 1919 r., ale także określenie na podstawie wojskowych materiałów źródłowych stanu liczebnego wojsk walczących wiosną 1919 r. we Wschodniej Galicji na tle sił skupionych na innych frontach.6
Na uwagę badacza zasługują także prace dotyczące określonych wycinków wojny7, zarysy dziejów pułków wydawane z polecenia Wojskowego Biura Historycznego oraz hasła w Encyklopedii Wojskowej redagowanej przez Ottona Laskow-skiego8. Wojna polsko-ukraińska znalazła swoje miejsce także w szerszych opracowaniach omawiających dzieje wojsk polskich9, walki z lat 1918—1921l0 oraz najnowszą historię Polski] ].
W polskim powojennym dorobku historiograficznym zmaganiom o Wschodnią Galicję poświęcono jedynie dwie odrębne prace. Maciej Kozłowski omówił wojnę polsko-ukraińską i obszernie jej genezę, bez wykorzystania materiałów przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz na Ukrainie. Swojemu wykładowi nadał charakter obszernego eseju. U podstaw wysiłku badawczego i pisarskiego tego autora legło przekonanie, że w połowie XVII w. Polska utraciła mocarstwową pozycję i weszła na drogę prowadzącą do utraty niepodległego bytu w wyniku przeciwstawienia się ukraińskim aspiracjom politycznym. M. Kozłowski dowodzi także, że w pierwszych latach XX w. polscy przywódcy nie uczynili wszystkiego, aby uniknąć konfliktu z Ukraińcami, a po wybuchu wojny doprowadzić do jej przerwania.l2Natomiast praca GrzegorzaŁukomskiego, Czesława Partacza i Bolesława Polaka jest przede wszystkim chronologią działań wojsk polskich we Wschodniej Galicji.13
Najpełniej przebieg militarnych wydarzeń wojny polsko-ukraińskiej, a przede wszystkim wysiłek strony polskiej, omówił Mieczysław Wrzosek.14 Jego rozważania dotyczące tego tematu są wpisane w analizę procesu budowy polskiej siły zbrojnej wiatach 1918-1921 oraz toczonych przez nią w tym czasie operacji wojennych. Większość informacji o Ukraińskiej Armii Galicyjskiej czerpie z prac polskich badaczy oraz dwóch ukraińskich historyków i jednocześnie świadków wydarzeń.15 Interesujący opis wojny znajdzie czytelnik także w pierwszym tomie obszernego opracowania Bohdana Skaradzińskiego poświęconego latom 1919--1920.l6
Wartościowe ustalenia i uwagi poszerzające spojrzenie na wojskowe i polityczne aspekty interesującego nas problemu wnoszą wyniki badań historyków pracujących nad innym: problemami. Wojna polsko-ukraińska bowiem bezpośrednio lub pośrednio wiązała się z wieloma zagadnieniami kształtującymi bieg wydarzeń w Polsce oraz na sąsiednich obszarach. Trudno omówić w tym miejscu dorobek polskich historyków zajmujących się dziejami II Rzeczpospolitej i jej początków. Z konieczności wskażmy tylko na niektórych badaczy, których ustalenia odegrały rolę w kształtowaniu wywodów i wyobraźni autora tej książki: Andrzeja Ajnenkiela17, Wiesła-
wa Balceraka18, Tadeusza Dąbkowskiego19, Andrzeja Garlickiego20, Adolfa Juzwen-ki21; Krzysztofa Lewandowskiego22, Piotra Łossowskiego23; Stanisława S. Nicie-ję24, Władysława Serczyka25, Włodzimierza Suleję26, Romana Wapińskiego27, Piotra P. Żurawskiego28.
O wojnie w Galicji Wschodniej pisali również ukraińscy historycy i publicyści. Uznali oni - lekceważąc wielowiekową obecność Polaków we Lwowie i na wschód od Sanu oraz ich aspiracje - że proklamacja państwa ukraińskiego nastąpiła „wszędzie spokojnie, bez rozlewu krwi"29. Stwierdzenie o pokojowym ustanowieniu państwowości w Galicji Wschodniej jest zasadne jedynie w stosunku do jej ukraińskich mieszkańców. Traktowanie społeczności ukraińskiej jako jedynego gospodarza kraju pozwoliło ukraińskim historykom na określenie polskich działań we Lwowie terminami „powstanie" i „bunt", a operacji wojsk polskich — „agresją".
Wiele prac Ukraińcy wydali jeszcze przed 1939 r. między innymi we Lwowie. Inne ukazywały się po zakończeniu II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i zachodniej Europie. Wartościowe, mimo wszystkich zawartych w nich uproszczeń, wyszły spod piór uczestników i świadków zmagań z lat 1918-1919.M
Ich autorzy mogli jeszcze korzystać z ewakuowanych do Czech w 1919 i 1920 r. dokumentów Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, a także materiałów, głównie relacji, przechowywanych we lwowskiej siedzibie Towarzystwa Naukowego im. T. Szew-czenki. Choć reprezentują ukraiński punkt widzenia, cechuje je dążenie do zachowania obiektywizmu. W miarę dokładnemu opisowi walk Ukraińskiej Armii Galicyjskiej nie towarzyszy, podobnie jak w pracach polskich uczestników wojny, równie precyzyjna analiza działań drugiej strony.
Dopiero od kilku lat na Ukrainie zaczęły się pojawiać interesujące, oparte na badaniach archiwalnych opracowania. Najsilniejszym ośrodkiem badań historycznych jest Lwów, przede wszystkim Instytut Ukrainoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk im. I. Kripiakiewicza. W skupionym wokół niego środowisku wyłonił się nawet pomysł utworzenia instytutu, zajmującego się wyłącznie badaniami nad dziejami ukraińskiego wojska31. Związani z lwowskimi ośrodkami naukowymi Mykoła Litwin, Kim Naumienko32, Wołodymyr Hordienko33 są autorami kilku prac poświęconych historii Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL), Ukraińskiej Armii Galicyjskiej i Ukraińskich Strzelców Siczowych. Należy tu podkreślić, iż M. Litwin i K. Naumienko wykorzystali również źródła przechowywane w warszawskich zbiorach: Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum Akt Nowych, oraz polską literaturę przedmiotu. Polskiego czytelnika będą jednak razić występujące w ich publikacjach określenia „szlachecka Polska", „agresorzy", „biali Polacy" czy „polscy imperialiści".
Historyk koncentrujący swoje zainteresowania na wojnie polsko-ukraińskiej dysponuje znacznym zasobem źródeł ilustrujących wysiłek polskiej strony konfliktu. Ważne dla omawianego tematu materiały wytworzone przez polskie instytucje państwowe oraz wyższe dowództwa i jednostki wojskowe znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym34 i Archiwum Akt Nowych, a także Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Centrie Chranienija Istoriko Dokumien-talnych Koliekciji w Moskwie35. Natomiast we Lwowie, w zabytkowym gmachu
Królewskiego Arsenału, spoczywa niemal kompletne archiwum Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich zawierające bogatą kolekcją relacji36 i materiałów związanych z obroną stolicy Galicji. W lwowskim archiwum historycznym zaś zachowały się niekompletne zespoły dzielnicowych instytucji administracyjnych37.
Najsłabiej udokumentowany archiwaliami jest pierwszy okres wojny. Szczególnie dotkliwy jest brak akt wytworzonych przez lokalne dowództwa grup walczących poza Lwowem. Po rozformowaniu lub wcieleniu do innych jednostek materiały archiwalne najczęściej ulegały rozproszeniu. Przechowywane obecnie w CAW mają charakter szczątkowy, z przewagą dokumentów o charakterze go- i spodarczym.
Wśród opublikowanych drukiem pamiętników i relacji zasługują na uwagę przede wszystkim wydane przed 1939 r. przez Towarzystwo Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południ owo- Wschodnich38. Z bardzo wieloma krytycznymi uwagami spotkało się natomiast opracowanie o charakterze wspomnieniowym Cz. Mączyńskiego39. Zarzucano temu autorowi, że świadomie wypaczył obraz walk o miasto w listopadzie 1918 r., pomniejszając wysiłek innych oficerów, m.in. Z. Ta-tara-Trześniowskiego i W. Rożena. Zauważono, że pisał o wydarzeniach, które nie miały miejsca (np. o wydaniu przez siebie przed 1 listopada rozkazu o przygotowaniu punktów oporu — tzw. redut).
Zdecydowanie gorzej przedstawia się stan źródeł odnoszących się do działań galicyjskich Ukraińców. Większość dokumentów wytworzonych przez instytucje ZURL, w tym armię i administrację, znalazła się w Pradze ewakuowana tam przez polityków i wojskowych po klęsce ich państwa. Do jesieni 1945 r. spoczywały dobrze opracowane i konserwowane w założonym w 1925 r. Muzeum Walki Wyzwoleńczej Ukrainy (Muziej Wizwolnoi Borotbi Ukraini) oraz w Ukraińskim Gabinecie Historycznym (Ukrainśkij Istoricznij Kabinet). Ich wywiezienie z Czechosłowacji spowodował minister spraw wewnętrznych ZSRR Ławrenty Beria. Po przetransportowaniu do Związku Radzieckiego dokumenty zostały rozproszone, trafiając do kilku archiwów, między innymi w Moskwie, Kijowie i Lwowie.40 Trudno obecnie ustalić, jaka część z tych materiałów źródłowych została zniszczona lub pozostaje poza zasięgiem badaczy.
Spojrzenie na ZURL możemy natomiast wzbogacić analizą źródeł znajdujących się w spuściznach ukraińskich polityków41 oraz kolekcjach dokumentów będących w posiadaniu polskich i ukraińskich archiwów42.
Na koniec dwie uwagi o osobistym charakterze. Książkę pisałem z polskiego punktu widzenia i rozumiem racje, dla których polscy mieszkańcy Lwowa, Galicji i Rzeczpospolitej stoczyli tę dramatyczną wojnę. Jednocześnie dokładałem starań, aby rzetelnie przedstawić argumenty, aspiracje i nadzieje przeciwnika. Towarzyszyła mi również świadomość, że historyk dotykający drażliwych i ciągle jeszcze budzących społeczne emocje tematów jest szczególnie zobowiązany do obiektywnego, bezstronnego prowadzenia wykładu43. Natomiast używając konsekwentnie terminu Wschodnia Galicja, a nie wschodnia Małopolska, chciałem jedynie wskazać, iż był to obszar sporny o niejasnej jeszcze przyszłości. Po włączeniu do Rzeczpospolitej mógł zostać nazwany tak, jak tego chciał jej rząd i administracja, polskie społeczeństwo. Na wydawanych mapach, w encyklopediach, podręcznikach stał się wschodnią częścią Małopolski.
Praca została wykonana w ramach zadań realizowanych przez Wojskowy Instytut Historyczny, który też sfinansował moje badania w archiwach polskich w kraju i Nowym Jorku oraz ukraińskich we Lwowie i Kijowie, a następnie wydał ją w niskim nakładzie w 1997 r. Przez cały okres towarzyszyły mi zainteresowanie i życzliwość kolejnych dyrektorów Instytutu: prof. dr. hab. Andrzeja Zahorskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela, ich zastępcy do spraw naukowych płk. prof. dr. hab. Tadeusza Paneckiego, przełożonych i kolegów z Zakładu IWIH prof. dr. hab. Tadeusza M. No-waka, prof. dr. hab. Piotra Staweckiego, prof. dr. hab. Janusza Wojtasika, prof. dr. hab. Mieczysława Wrzoska, prof. dr. hab. Andrzeja Rzepniewskiego, prof. dr. hab. Wiesława Majewskicgo i dr. Mieczysława Cieplewicza. Natomiast badania w archiwach moskiewskich mogłem przeprowadzić uczestnicząc w pracach Wojskowej Komisji Archiwalnej, kierowanej przez płk. prof. dr. hab. Jana Piętę. Wiele zawdzięczam również dyskusjom nad fragmentami pracy przeprowadzonym w Zakładzie I WIH oraz pracowniach i zespołach Instytutu Historii PAN prof. dr. hab. Andrzeja Ajnenkiela, prof. dr. hab. Piotra Łossowskiego i nieżyjącego już dzisiaj dr. hab. Artura Leinwan-da. Impulsem dla przemyśleń były częste kontakty z przedstawicielami ukraińskich środowisk naukowych: kijowskiego, lwowskiego i łuckiego, m.in. z prof. dr. hab. Wo-łodymyrem Reprincewem, prof. dr hab. Leonidem Zaszkilniakiem, prof. dr. hab. Iwanem Lisiewiczem i dr. Mykołą Litwinem. Wszystkim wymienionym i tym, których me byłem w stanie w tym miejscu wymienić, dziękuję za pomoc i życzliwość.
Oddzielne słowa wdzięczności należą się mojej Rodzinie za serdeczność, z jaką się odnosiła do mojego wysiłku.

INDEKS OSÓB

Kursywą wyróżniono odesłania do przypisów, czcionką pogrubioną zaznaczono odesłania do przypisów zawierających informację biograficzną
Abraham Roman Adam Ernest Agospowicz Stefan Ajdukiewicz Adam Ajnenkiel A Aleksandrowie z Franciszek gen Aleksiejew Michaił gen Andrijewski Opanas Andrusiewicz Frdynand Anissimowie Michał i Oswald AntonowOwsiejenko Władimir Askenazy Tobiasz dr Austriacy Babiński Bronisław gen Bac Stanisław Cz Baczyński Karol Baczynśkij Wołodymyr BalcerakW BalfourArthurJhr Bandera Andriej Bandera Stepan Baran Stepan Baranik Wasyl Bartei Kazimierz Bastyra Stefan BatowskiH Battaglia Andrzej Beaurain Janusz de Beck dr Becker Józef BelinaPrażmowski Władysław BelinaBrzozowski Zdzisław hr Benesz Edward BerbeckiLeon Bernard Joseph gen BerthelemyJoseph gen Berthelot Henri Mathias gen Beseler Hans von genrałgubernator BestPJ Biberowicz Jarosław Biegański S Bieńkowski Adam Bijak Juliusz gen Bilczewski Józef arcybp BilińskiL Bitschan Jerzy Błażejewski W Błeszyński > BłeszyńskiFerek Jerzy BłeszyńskiFerek Jerzy Bobrowski Emil Bobrzyński Michał Bogusz rtm BonasiukW Bonne Franciszek Ksawery BończaUzdowski Władysław Borkowski rtm Borschak F Bortnowski Władysław BorutaSpiechowicz Mieczysław Botha Louis gen BóbrTeligo S Brunn Leon Brunner Wacław Brytan Stepan Brytyjczycy Brzozowski Ludwik Bubela Petro por BudnyM Bujalski Bolesław BujwidTrzebicka Helena Bukszowany Osyp BułhakH Buraczewski Osyp Burda Rudolf BurhardtBukacki Stanisław Burzyn M BuszkoJ Bystar Stefan CambonJules Cartere d!Encausse H Cartonde Wiart A gen Cehelski Longin Champeaux de gen Chlamtacz Marceli prof ChomyszynHryhoryj bp Chorwaci Cichoski gen Cieński Tadeusz Cieszyński Antoni prof CisekJ Clemenceau Georges Cokan Julian Czarnik Kazimierz dr Czartoryski Witold książę Czernin Ottokar von Czerski Wasyl Czesi „Czyński" j Mączyński Czesław Czyżewski Wincenty proboszcz Dajczak Wawrzyniec Daszkiewicz Roman Daszyński Feliks T Daszyński Ignacy Dąbala Tomasz Dąbkowski T Decykiewicz Wolodymyr Delwig Siergiej gen Dembiński Stefan Demel F Denikin Anton gen DerugaA Deschu Tadeusz M Dębski Władysław Dłuski Kazimierz / Dmowski Roman Dolais Marian Karol DoleżalKarl Dolnickij M Dołud Andriej atam Doroszenko D Doskowski Marian DowborMuśnicki Józef gen Dubanowicz Edward Dubanowicz Józef DufratJan DyminO Dzieduszycki Jerzy dr Dzieduszycki Konstanty Dziewanowski MK DzjubaOM Eisler Juliusz Ernest Adam Etoile 'de mjr Faryś J Felsztyn Roman Felsztyn (Feldstein) Tadeusz FerekBłeszyński Jerzy J BłeszyńskiFerekJerzyFidler Wilhelm Foch Ferdinand marsz Fordham mjr Franciszek Józef cesarz austrowęg Francuzi Franko Iwan pisarz Franko Petro Frenchet dTsprey L Gałczyński Roman Gałecki Kazimierz Garlicki A GellaJ Gembacziw gen George David Lloyd premier bryt Gerstman Leopold GibsonH Głąbiński Stanisław Godziejewski Eugeniusz Gołogórski Emil gen GorgońW Grabień Albin Grabowski Z Grabski Stanisław Grabski Władysław Grechow Pańko (Żarnowski Stanisław) Greffner Alfred Greków Aleksander gen GritzAwigdor Grodyński Jerzy Gruchała J GrudzińskiJ Grzędzielski Wojciech Habsburgowie dynastia ^Halban Albert HalkaLedóchowski Ignacy Haller Józef gen Haller Stanisław / Hankiewicz Mykoła Harasymowicz por Hausmann Aleksander Hausner Artur Hełczyński B HełmPirgo Adam Henbacziw Wbłodymyr gen Hempel Jan Marian HenotEmil Henrys Paul P gen Henszel ks Hickiewicz Ludwik Hippmann Antoni Zbigniew Hnatiewicz W HoffmanK HoljakY Hołubowicz Sydor HorbacO Hordienko WI HorukSeń Howard Esme / Hruszewski Mychajlo / Hryhorijew Matwiej Hubert J Hubisz Jakub HuculakM HujdaW Hunczak T HupertWitold Huyn Karl von gen Hyrniak Hryhoryj Hyrniak Nikifor Indyszewski Lew Iwaszkiewicz Wacław gen Jabłoński Tadeusz Jagura J JakimowiczB Jaklicz Józef Jakubski Antoni Januszajtis Marian Jarnuszkiewicz Czesław Jarosz Edmund Jarosz Wiktor Jaruzelski Jerzy Jarzębiński Franciszek Jaworski Władysław JekielJ Jezierski A Jędrzejewicz W Jędrzejewski Władysław gen Johnson kpt JuzwenkoA Kaczyński Antoni KadenBandrawski Juliusz Kamiński Antoni Kapustianśkij Mykoła gen KaraszewiczTokarzewski Michał Karaszewicz Michał KaraszewiczTokarzewski Michał Karawan chór Karnicki Aleksander gen Karol Habsburg p Karol cesarz austr arcyks Karpiński Aleksander Kasza Władysław KawalecT Kawałkowski Aleksander Keman Joseph Francis gen Kessler E Kiweluk Iwan Klee atam Kleeberg Franciszek Kleeberg Juliusz Klemensiewicz Zygmunt Klemkiewicz Michait Klimecki Michał Kmiecik T „Kmita" > Stasikowski Julian Knichowiecki Czesław " KnollKownacki Edmund Kochański J Kocyłowski Josefat bp Koko E Konarzewski Daniel Konieczny Z Konopczyński Władysław Konowalec Jewhen KopańskiT Kopeć Ludwik Kopilenko OL KorabKrynicki Tadeusz Kormosz Teofil Korolkiewicz Bolesław dr KorpalskaW Kossak Hryhoryj (Hryć) KovalcukM Kozeński J Kozłowski M KozubskiLeon Koźmiński Stanisław dr KraliczekKrajewski Franciszek gen Kramarz H Krawczuk płk Kraws (Krauss) Antin Krenzałowski D Krezub A Kripiakiewicz Kron Aleksander Kruszelnicki AW KrysiakFS Kryżłowski D Kudelski Tadeusz Kukułka J KulaLis Leopold KulczyckiJ Kuliński Mieczysław Kułakowski Wojciech Kumaniecki KW Kun Bela Kurdynowski Borys Kurmanowicz Wiktor Kutschabsky W Kutylowski Bohdan KuziaFA Kuźma O Lamarąue por Lamezan Robert gen Lammasch Heinrich premier austr LandauZ Lansing Robert Lasocki Zygmunt Latinik Franciszek Latinik Wacław gen Laveaux Ludwik de Le Rond Henri gen LeczykM Leinberg Salomon Leinwand A Leń Leśniewski Józef gen Lewandowski J Lewandowski K ( Lewczuk płk Lewicki Jewhen Lewicki Kost Lieberman Herman Linde Mieczysław Lipiński Wiaczestaw Lipiński Władysław Lipsker Izrael Berl LisKula Leopold Lisowski mjr Listowski Antoni gen Litwin MR W Litwini Litwinowicz Aleksander Lobkowitz Wilhelm Londzin Józef Longchamps dr Lordprof Lowenherz Henryk Lozynskyj M ^ Łozynśkyj MM Lubomirscy ród Lubomirski Zdzisław książę LundgreenNilsen K Łanczukl ŁapińskiNilski Stanisław Łemkiwskij Łodziński Tadeusz Łossowski P Łowczowski G Łoziński Michał ł Łozynśkyj MM Łozynśkyj MM MachalskiT Machnicki Roman Machno Nestor Macijewicz Kost Maczek S Maćkowski Z Majewski Stanisław Malczewski Juliusz Markiewicz dr Markiewicz F Marszałkowicz Jan prof Martyniec Teodor Maryański Walerian Massar Adolf Mazurkiewicz Jan „Zagłoba" Mączyński Czesław Mejbaum Wacław MełamedW MękarskaKozłowska B Michalewski Adam Michałowski Roman MicjukO Mikietyński P Mikitko Osyp gen Minkiewicz Henryk Mirunowicz Mikoła MirzyńskiMudry W Modelon Louis gen Modelski Izydor Modzelewski J Moleszczij Moraczewska Zofia Moraczewski Jędrzej premier RP Morawiecki Stanisław Moskwa Kazimierz W Mroczka L Mucha F Myszkowski Jewhen Nahajewski NajdusW NałęczT Napoleon Bonaparte cesarz fr Naumienko KE Nazaruk Osyp Neumann Józef Nicieja SS Niemcy Niemcy austriaccy Niessel HA gen Niezabitowski Stanisław marsz NilskiŁapiński Stanisław Nittman Tadeusz M NorwidNeugebauer Mieczysław Noske Gustav [sJoulens Joseph Nowakowski KZ NowotnyA Obirek Julian Ochrymowicz Wołodymyr Odry Dominiąue gen Ohonowski Ludomir OlejkoA Olkowski mjr Olszanowski J Olszański TA Olszewski Jan Olszewski Kajetan Ołdakowski Zygmunt OmelianowiczPawlenko Iwan OmelianowiczPawlenko Michailo gen Opieńska Maria dr OrlofE Oskiłko Wołodymyr Ostapowicz Gustaw gen Osuchowski Antoni adw Paderewski Ignacy / Pajewski J Palij Michael Palijew Dmytro Panejko Wasyl Panek Antoni PapierzyńskaTurek M Parcej MP Parnas Emil Partacz Cz Pasławski ks Paulik Franciszek Perini Camilo PetluraSemen Petruszewicz Jewhen Pfeffer gen komendant Lwowa Piątkowski Henryk Pieracki Bronisław Piltz Erazm Piłsudski Józef Naczelnik Państwa Piskor Tadeusz gen PobógMalinowski W Podhorodecki Fiedia Podwojski Mikołaj Polacy passimPolak B Polianowski Jurij PolońskaWasilienko M Pomarański S PomianCieński Michał Popowicz Omelian Potocki Andrzej hr Prażmowski Michał Prezan Konstantyn gen Prokopowicz Wacław Próchnik Adam PrzybylskiA Ptaś delegat PKL Puchalski Stanisław gen Pułaski M Pyłypenko mjr RadzikT Rajewski Leonard Rapacki Alfred Rawski J RazekM Reich Leon Renty de gen Reprincew WF Respaldiz płk Ringel Michał Ripeckyj S Rodziewicz Eugeniusz gen Rogowski J Roją Bolesław gen Romer Eugeniusz Romer Jan gen RomeykoM Rosjanie (Rusini) Rozwadowski Tadeusz gen Rozwadowski Władysław Rożankiwskij Teodor Rożen Władysław Rubczyński W Rudnicki Iwan Rudzki Gustaw Rumuni Rustowski Norbert Rutkowski Aleksander Rutkowski S Rybak Józef Rybiński Czesław RydzŚmigły Edward gen Sajewicz Mykoła SalinisLamezan Robert gen Sandecki ppłk Sawicki Jan gen ScaewolaWieczorkiewicz Wacław SchaffJanM Schamanek Alfred Schenker dr Schonhofer J SchrammJan Schramm T Schreiber Dawid SelzerSieleski Mieczysław Serbowie SerczykWA SerdaTeodorowski Aureli Seyda Marian Siarkiewicz Filip Siczyński Mirosław SidorenkoG Sienkiewicz Henryk pisarz Sijaklwan Sikorski Franciszek Sikorski Walerian Sikorski Władysław Simonienko RH Simonienko S Skałkowski Adam dr " Skarbek Aleksander hr Skirmunt Konstanty Skoropadski Pawło hetman Skrzyński Stanisław Skrzypek J Słowacy Słupski Jan Smerek Mieczysław Smolij WA Smythepłk Sokolnicki Michał SolczanikR Sonnino Giorgio S Sopotnicki Józef Sopucha S ks Sosnkowski Kazimierz gen Spiechowicz Mieczysław ^ BorutaSpiechowicz Mieczysław Stabile mjr Stachiewicz Julian Stachiw M Stahl Leonard dr StapińskiJan Stark (Starek) Wilhelm Starosolski Wołodymyr Stasikowski Julian „Kmita" Stawecki P Stec Stefan Stefaniw Hnat Stefaniw Z (( Stefczyk Franciszek Stefczyk Stefan dr StepaniwO ^ Stesłowicz Władysław StożokMP StreczoP Strzelecki Zygmunt Stupnicki Roman Subtelnyj O SulejaJ SulejaW Sulimirski Wit Suszyński Stefan gen Swoboda ppłk Sydorenko Hryhoryj Syjak Iwan Szaszkiewicz sot SzatnerZ Szczepanowski Stanisław Szczyrek Jan Szeptycki Andriej metropolita Szeptycki Stanisław gen Szewczenko T Szimatski R Szpor Lucjan dr Szramczienko S Szuchewycz Stepan Szuchewycz Wołodymyr Szumowski Kazimierz Szydłowski Zdzisław Szyling K Ślusarczuk Kost Śniadowski Marceli Świeżawski Adam Świtalski Kazimierz Świtkowski W Taniakiewicz Kost Targowski M Tarkowski KA Tarnawski Kost Tarnawski Miron gen TatarTrześniowski Zdzisław Teodorowicz Józef arcybp Tertil Tadeusz Tetmajer Włodzimierz Thullie Jan TigerA Tokarzewski Michał ^ KaraszewiczTokarzewski Michał Tomaszewski J Toruń Władysław TorzeckiR Tryłowski Kiryło Trześniowski Zdzisław ^ TatarTrześniowski Zdzisław Tymiak Michał Tyszkiewicz Mieczysław Tyszkiewicz W mjr Ukraińcy passimUsarz Franciszek M Verstandig Markus Villaime Henri Wadę Harry Herschell Waldenberg M Wandycz Piotr Wańkowicz Stanisław WapińskiR Warchałowski Józef Wasilewski Ludwik Wasilewski Leon WasserO Wasylko Mykoła Watran chór WawrzyńskiT W Wąsowicz F Wąsowicz Ksawery Wechsler dr WelikijZ WeydeR Węgrzy Węgrzynowski Lesław Widomski Stanisław Wierstiuk WF Wierzyński S Wiesner Tadeusz Mieczysław Wilhelm Habsburg arcyksiążę Wilson Thomas Woodrow prez amer Wiszniewski S Witos Wincenty Witowski Dmytro Witwicki Stefan Wolak Stanisław Wołoszynowski Julian Woszczyński B Wróblewski W Wrzosek M Wysocki Piotr Zabrowarny S Zadik Jacob gen „Zagłoba" ^ Mazurkiewicz JanZahajkiewicz Wołodymyr Zaklinśkij M ZaksZ Zamorski Jan Zarzycki Ferdynand Zawisłocki Tadeusz Zdanowski Juliusz ZgórniakM Zieliński Zygmunt gen Zulauf Juliusz Zygadlowicz Gustaw gen Zygmuntowicz Zygmunt Żarnowski Stanisław ^ Grechow Pańko Żatkowicz Hryhoryj Żeligowski Lucjan gen Żeromski Stefan pisarz ŻukowskijA ŻurawskiPP Żydzi

INDEKS GEOGRAFICZNY

Austria 6, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 26-33, 35, 37, 40, 45^8, 50, 52, 57, 61, 70, 96, 106, 107, 150, 151,188, 197, 198, 201, 242, 244, 245, 246
austriacki zabór 6,7,14, 16,36,52,57,124, 141, 142, 144, 165, 168, 169, 182, 194, 195, 206, 234, 242, 244, 245, 247
Austro-Węgry 14,18, 23-25,27,29, 30,31, 36^*2, 45,46, 48-50, 59
Baligród 122
Bar 180
Baranowicze 161
Barszczewice 205
Bartatów 158, 159,204
Basiówka 155,205
Bawaria 108
Belgia 41, 249
Belgrad 189
Belweder, Warszawa 54
Bełz 22, 160, 161, 164, 170, 172, 182, 194,
198,211 Berdychów 180 Berdyczów 239 Berechów Dolny 111 Berlin 50,37,35 Berno 189
Besarabia 163,211,272 Beskid Niski 48
Beskidy 20
Biała Cerkiew 44
Białoruś 162, 190, 196
Białoruś północna 195
Biłka Królewska 19
Biłka Szlachecka 19, 156
Bilohorszcze 19
Bircza 110
Biskupice 182
Bitko w 16
Bohatyń 238
Bolechów 217
Bondarówka 156
Borszczów 230
Borysław 16,19,21,106,110,111,124,166,
203,217,218
Bóbrka 111,112, 154, 176, 198,216 Bratkowice 171, 178, 180, 192 Brazylia 99 Brody 22,43,58, 122, 198,218,221,232,
236-239 Brześć 35, 39 Brzeżany 59, 112, 113, 149, 155,217,230,
231,237
brzozowski powiat 15,16 Brzuchowice 158,205 Buczacz 111,214, 222, 227-229, 237, 238 Budapeszt 151, 167, 171, 189 Buenos Aires 43
Bug, rz. 152, 160, 165, 166, 168, 176, 185,
200,218
Bukaczowce 232
Bukareszt 189,198,208,211,212,213,240 Bukowina 15, 22,23,26-28, 31,35, 37,44,
47, 50, 51, 63, 86, 152, 186, 197, 207,
211,212,219,231,244 Bukowina północna 32, 37,45, 50, 98,114,
115,244
Bukowina północnp-zachodnia 49 Bułgaria 32, 45, 250 Bursztynowo 230 Busk 150, 166, 175 Byków 180
Carycyn 232
Charków 30, 33, 200, 232
Chełmszczyzna 37, 118, 152, 161
Chocim 163,272
Chodorów 22,122,123, 150,165,171,175,
197,216,231,232,236 Chorośnica 178 Chust 115, 163 Chyrów 22, 112, 118, 122. 136, 142, 143,
145, 147, 149. 151-154, 158, 163, 164,
170, 181, 182, 192, 193,211,216,226,
247
Cieszanów 112 Czamokońce 222 Czartorysk 216 Czartowska Skała 204 Czechy 11, 16, 19,36,69, 114 Czechosłowacja 12,48, 110,115,150,151,
162, 163, 170,187, 198, 218, 220, 229,
235,238,240,250 Czerniawa 171 Czemiowce 49, 50, 51, 63, 86, 114, 169,
211-213
czortkowski powiat 222 Czortków 22, 198, 227, 228, 230, 238,
241
Darachów 229
Dawidów 100
Dąbrowa 180
Denysów 230
Dęblin 243
Dniepr 31,35
Dniestr, rz. 124, 165, 166,168,200,211,
217, 218, 222, 227, 229, 231,236,
238
Dniestr Górny 166 Dobromil 142, 143 Dobrosin 159,216,217 Dobrostany 156, 180 Dobryniów 237 Dobrzany 19 Dolina 111,217 Dołhobyczew 160 Dołhomościska 180 Don, rz. 57 Drohobycz 16, 19, 21, 22, 110, 111, 122,
142, 166,202,203,217,218 Drozdowice 107 Dubieck 107
Dublany 19, 56, 100, 152, 155, 158, 205 Duliby 197
Ebenau 211
Ententa 36,41,45,49, 115, 123, 124, 165, 168-170, 176, 177, 179, 186, 200, 201, 207, 208, 214,218, 220, 221, 225,234--236,238,240,248
Europa 10,21,41,98,144,232,247
Europa środkowa 19,40,169,187
Europa wschodnia 40, 125, 187
Felsztyn 216 Firlejów 231 Francja 123, 129, 179, 181, 752, /S6-188,
207, 209, 210, 213, 215, 249, 250 Gaje Wyżnę 202 Galicja passim Galicja Wschodnia passim
Galicja Zachodnia 14, 15, 16,21, 117, 144,
179,184,203 Galicja zachodnia 16 Glinna 205 Gładyszew 110 Gniła Lipa 166,217,229-231 Gołogóry 232, 236, 238 Gorlice 146 Graz 63 Gródek Jagielloński 15. 111, U 2, 121, 129,
142, 148, 152, 155, 157, 158, 165, 170,
176, 178, 180, 181, 191, 197,204,211,
224
Halicz 15, 22, 175, 211, 217, 231, 236, 238
Hodyń 178
horodeński powiat 222
Horodysko 206
Hranice 146
Hrubieszów 214
hrubieszowski powiat 118
Huculszczyzna 17
Hureczek 193
Husiatyń 238,241,242
husiatyński powiat 222
Huścisko Lutowiskie 238
Iwanicze 216
Jabłonna 191 .
Jagielnica 227,230
Janów 157-159, 181, 182, 191, 198
Jaraczów Nowy i iJ
Jaraczów Stary 19
Jarosław 58, 110, 123, 170, 214, 224
jaroslawski powiat 15,16
Jasienica, rz. 182
Jassy 123, 129
Jaworów 136, 152, 157-159, 180, 182
Jazłowiec 228,241
Jekaterynosław 58
Jelechowice 237
Jewja 189
Jeziema 221,238,239
Jezupole 221
Kałusz 175,217
Kamieniec Podolski 45,221,241,242
Kamionka Strumiłowa 85, 88,95,111,149,
155,159,176,194,198,214,217 Karpaty 22, 163, 199, 223, 240 Karpaty wschodnie 20 Kijów 12,13,27,30, 32-34, 39, 50,97,123,
126, 149, 169,186,201,245,249 Kiwerce 217 Kocmań 115 Kołki 216 Kołomyja 58, 63, 95, 103, 150, 155, 162,
188, 198,203,211,219,231 Komańcza 110, 193 Kopczyńce 227 Korczyńce 228 Kosów 111 Koszedary 189 Koszyłowce 222 Kowel 185,214,237
Kowno 190
Kozielniki 19, 87, 89, 133, 156-158, 204,
205
Kozowa 238 krakowska diecezja rzymskokatolicka 15
Kraków 14, 15, 22, 32, 33, 52, 53, 55, 57, 59,63,92,108,113,116, 118, 119,121, 124, 126, 127, 144, 147, 154, 156, 184
Kraków Wolne Miasto 14
Krasiczyn 110
Krasne 22,150,197,214,217,231
Krechów 180
Krosno 110
krośnieński powiat 15
Królestwo Bukowiny 14
Królestwo Galicji i Lodomerii 14
Królestwo Polskie 19, 21, 30, 32, 38, 40, 52,57,58,71, 105, 118, 119, 147
Krukienice 197
Kryłów 160
Krym 169
Krystynopol 22,216
Krzemieniec 243
Krzy wczyce Małe 204
Księstwo Bukowiny 14
Księstwo Oświęcimskie i Zatorskie 14
Kubań 57
Kudrynie 241
Kukizów 19
Kulików 158, 159,216
Kupczyńce 239
Kurowice 135, 149,218
Łaszki 19
Łaszki Murowane 197
Lelechówka 181
Lesienice 19, 135,204
Lesko 122
Leśniczówka 204
Leśniewice 180
Lewandówka 83, 90
Lida 161, 191
Lipnica Górna 231
Litwa 79, 34, 70,123,147,193, 234
Lubaczów 170, 180,224
Lubelskie 157
Lubelszczyzna 53, 122, 127, 161
LubieńMały 158, 171
Lubień Wielki 155,158,159,172,191,204,
205,211 Lublin 89, 118, 119, 124, 154, 184, 214,
215
Lutowiska 112
lwowska diecezja greckokatolicka 15 lwowska diecezja rzymskokatolicka 15,242 lwowski powiat 16, 23, 24, 66 Lwów passim
+ Balonowa, ul. 103
+ Bank Austro-Węgierski 67
* Akademicka, ul. 72, 74
Bema, pl. 90
Bema, ul. 87,90,92
Bernardyński, pl. 68
+ Bilczewskiego, pl. 71, 75-77, 79, 91,
131 ł Boimów, ul. 80
cmentarz Janowski 18, 69
+ cmentarz Łyczakowski 18, 69, 132,
140 + cmentarz Stryjski 90, 102, 103
Cytadela 17, 18, 67, 78, 87, 90, 95,
98,99, 130, 131, 133, 135, 141
Czytelnia Akademicka 71
Dom Techników 62, 65, 77-79, 83,
89,91, 101
Dom Akademicki 65,71,75,78
Dom Inwalidów 102, 103
dworzec Czemiowiecki (towarowy)
66,71,75,81,82,87,95, 185 + Dworzec Główny 22, 62, 67, 69, 74,
81-83,5(5-89,91,93,95,100,129,
131,735, 143, 155, 176 ł dworzec Łyczakowski 132 ł dworzec Persenkówka 62, 88
dworzec Podzamcze 67,102,130,132
Fredry, ul. 71,72
ł Góra Stracenia 17, 87, 88,90,91,100, 101
Góra Św. Jura 90
Góra Jacka 99, 103, 130, 132, 133,
135
Gródecka, ul. 17, 67, 91, 100, 102,
103
+ Grunwaldzka, ul. 73,91 ł Halicki, pl. 68 + Herbutów, ul. 90 ł Hołosko Matę i Wielkie 19 ł Instytut Stauropigijski 83
Inwalidów, ul. 132 + Issakowicza, ul. 77
Jabłonowskich, ul. 63
Jagiellońska, ul. 94
* Janowska, ul. 17,67, 103
* Janowskie przedmieście 80, 91, 101
* Kąjzerwald 132
+ Karola Ludwika, ul. 94 ł Karpińskiego, ul. 91,131 " Katedra Łacińska 17,206 + Katedra Św. Jura 17 4 Kazimierzowska, ul. 68, 94
* Kąpielowa, ul. 94 + Klasztorna, ul. 94
ł Kleparowska, ul. 92, 94
* Kleparów 19, 80, 90, 91, 102, 130
* Komenda Miasta 62
* Komenda Żandarmerii 62
"-Kopernika, ul. 17,18,74,75,90,99,
167
"" Kopiec Unii Lubelskiej 17 ł KortunowsKa, ul. 103
* koszary Ferdynanda 17, 67, 95, 98-
-100, 102, 135, 140
* koszary Jabłonowskich 67
* koszary Św. Piotra i Pawła 67, 148 ł koszary wuleckie (na Wulce) 82
+ kościół Św. Anny 81
* kościół Św. Elżbiety 71, 75, 77
* kościół Św. Marii Magdaleny 78, 81 ł Krakowska, ul. 138
+ Krakowskie przedmieście 80
* Kraszewskiego, ul. 17, 90
* Króla Jana, ul. 132
ł Kulparków 19,77,81,90,101,158 ł Kurkowa, ul. 63,67,90 + Lenartowicza, ul. 91
* Lonszanówka 132
A Lozińskiego, ul. 65,71
+ Łyczakowska, ul, 65, 132
ł Łyczaków 67, 130, 133, 134, 156
w 3 Maja, ul. 100
ł Mariacki, pl. 87
* Marszałkowska, ul. 99
ł Mickiewicza, ul. 17,91,99,100, 131
* Misjonarski, pl. 132
Mochnackiego, ul. 139
Na Błonie, ul. 91,131
ł Namiestnictwo 17,25,62,135 NarodnyDom 18,22,47,51,64,67, 68,83, 135
Nowy Świat, ul. 91
ł Ogród Jezuicki (Park Tadeusza Kościuszki) 17,81,90,99,141
Okręgowa Dyrekcja Kolei 62
Ossolineum 18,90, 102, 140 + pałac Gołuchowskich 100
ł pałac metropolity 17
pałac Potockich 167
+ Panieńska, ul. 94, 103 + Park Stryjski (Park Jana Kilińskiego) 17,88, 102, 103, 141
Pasieki Łyczakowskie 130 ł Pasieki Miejskie 159,204 ł Pełczyńska, ul. 91
+ Piaskownia 132
+ Poczta Główna 18,62,65,67,68,72, 90,95, 100, 101, 140, 141
Pod Dębem, ul. 94
Podwale, ul. 94
+ Podzamcze 95, 98, 134, 140 Pohulanka 130, 132
Politechnika Lwowska 18,22, 77, 81,
82, 88, 92, 101, 102, 129, 147, 180 + Polna, ul. 62,76,77
Poniatowskiego, ul. 103 ł Potockiego, ul. 91
+ Pułaskiego, ul. 103
+ Ratusz 62, 67, 68, 84, 85, 109, 135
ł Reduta Piłsudskiego -fr seminarium
greckokatolickie + Rogatka Kleparowska 102 ł Rogatka Stryjska 102, 103
Romanowicza, ul. 71,72,74 ł Rynek 17,68,87
+ Sapiehy Leona, ul. 18,91,102,757 %Sejm Krajowy 17,81,95,98,99,100, 101, 102140
* seminariun. greckokatolickie (Reduta
Piłsudskiego) 18,90,100,101,136, 140, 141
* Senatorska, ul. 65,71
* Serbska, ul. 80
* Sieciechów 19
* Słoneczna, ul. 132
ł Słowackiego,ul. 18,99,100
* Sobieskiego, ul. 94 + Stara Synagoga 138
+ Stary Cmentarz Żydowski 90
* Stryjska, ul. 17, 103
* Strzelecki, pl. 135
* Sygniówka 19 Sykstuska,ul. 17,90
* Szkoła Kadetów (Kadecka) 81,87, 88,
90, 99-103, 140, 141
* Szkoła Sienkiewicza 60, 62, 72, 74-
-79,81,82,87,88,91
* Szkoła Konarskiego 18, 75, 77, 81,
82,91,93,131 + szpital Technika 92
* szpital na ul. Kleparowskiej 92 Św. Ducha, pl. 68
Św. Jura,pl. 82, 102
+ Św. Marcina, ul. 102, 103
+ Tatarska, ul. 102
ł Teatr Skarbka 18, 138, 139
ł Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 74
* Uniwersytet Lwowski 18,23-25,27,
45,56,241 - .
+ Wałowa, ul. 80 + Wały Gubernatorskie 17
* Wały Hetmańskie 68, 87
* Weteranów, ul. 94
* Wolności, ul. 90
* Wulka -j koszary na Wulce
+ Wysoki Zamek 17,99,103,130,133,135
* Wzgórza Zniesieńskie 99 ^Zamarstynowska,^. 99,102,103,132 Zamarstynów 19,75,91,99,101,102,
132,133,148
* Zamkowa, ul. 94
+ Zboiska, przedmieście 171
* Zborowskich, ul. 94 ł Zielona, ul. 103
Zniesienie 19
Źródlana, ul. 132
ł Żólkiewska, ul. 103, 132, 134, 135 + Żółkiewskie przedmieście 80
łańcucki powiat 15
Łapszyn 230
Łemkowszczyzna 48,49, 110, 152
Łomnica 166
Łotwa 19, 34, 70,123, 147, 193, 234
Łuck 89, 185,214,217
Łuniniec 237
Łupkowska przełęcz 142,192,211
Magdeburg 59
Magierów 149, 180, 194, 206
Majdan 206
Makeesport 48
Malechów 205
Małopolska 220,221
Małopolska Wschodnia 142
Małopolska wschodnia 249
Małoszkowicze 180
Mamajowce 115
Mariampol 237, 238
Marmaros-Sziget 54, 162
Medyka 171,216
Mikłaszów 19
Mikołajów 176,218
Młynówce 204
Monasterzyska 227, 229
Morawy 15, 16, 19
Moskwa 12,54,200,232
Mosty Wielkie 217
Mościska 128, 171, 178, 180, 192, 211
Mszana 158, 181,204
Mukacev 163
Naddnieprze 22, 32
Nadworna 217, 219
Nagórzany 205
Narajówka, rz. 231
Narodny Dom, Przemyśl 106
Nawaria 19,151,155,205
Niemcy 28, 29, 39-41, 45, 45, 49, 69, 97,
/tfd, 201, 209, 236, 248, 250 Niemirów 180 Niżankowice 216 Niżniów 229, 238 Norwegia 33 Nowe Miasto 192 Nowy Targ 125 Nowy Sącz 110 Nowogródek 161 Nuszcze 238
Obroszyn 155,204,205
Odessa 62,122,123,186,200,211
Olechowiec 227
Olita 189
Orawa 15, 125
Ostrów Mazowiecka 191
Ostróg 243
Ottynia 219
Państwo Ukraińskie 39, 49, 50, 51, 62, 68--70, 81, 84, 85, 97, 104, 105, 110, 112, 114
Parkany 229
Paryż 7, 115, 124, 164, 174, 179, 181,202, 207- 209, 218, 220, 221, 234-236
Pasieka 155
Persenkówka 67, 87, 88,102,156,159, 162
Petersburg 190
Piemont 40
Pińsk 161
Płotycz 230
Podborce 19, 135
Podhajce 238
Podhale 20
Podhorce 237
Podiebrady 55,187
Podkamień 238, 239
Podlasie 37
Podwolczyska 22, 82, 122, 200, 242
Pokucie 188,219,240,241
Polesie 152,237,249
Polska passim
Połówce 241
Pomorzany 238
Poryck 185,216
Posucho w 230
Poznań 116, 177, 179,246
Poznańskie 21
Praga 12, 36, 151, 171,185, 199, 218, 220
Preszowo 115
Prusy Wschodnie 210
pruski zabór 36
Prut 115
Przełbice 180
przemyska diecezja greckokatolicka 15
przemyska diecezja rzymskokatolicka 15
przemyski powiat 16, 55, 127
Przemyśl 7, 15,19, 22, 47, 54, 55, 58, 59, 63, 92, 104, 106, 107-110, 116, 118--122, 124-128, 136, 142, 143, 145, 147, 152-155, 157, 158, 170-172, 178-182, 192,193,197,202,211,214,216,224,247
Przemyślany 82,166,218,231,236
przeworski powiat 15
Przychody 227
Przyluski 193
Pustomyty 19, 155,205
Rachovo 162 Radenicze 193 Radymno 193 Radziechów 111, 112 Radziwiłłów 45. 58, 122, 217, 218 Rarańcza 38
Rawa Ruska 15, 22,63,95, 103, 118, 119, 127, 136, 142, 145, 147, 149, 151-155,
157-161, 163, 164, 170, 172, 180, 182,
185, 190, 194,203,211,226,247 Rodatycze 178 Rohatyn 112, 166,231 Rosja 6, 5,20,22-28, 32-34,36,38,40,41,
49,50,115,116,125,126,186,187,199,
201, 212, 221, 229, 232, 234-237, 240,
242, 245, 249, 250 Rosja Radziecka 32,45,169,170,186,201.
209,214,237 Rosyjska Republika Radziecka 19, 34, 70,
123, 147, 193,234 rosyjski zabór 29, 36, 127, 157 Rozdół 217
Równe 33, 187, 208, 214, 215, 237 Rudki 85, 88, 95, 111, 112, 178, 180, 197 Rudno 19
Ruda Żurawiecka 160 Rumunia 114, 115,162,169,770,757, 188,
200, 201, 210-213, 215, 219, 229, 235,
240, 250 Ruś 115,126 Ruś Zakarpacka 47, 48, 49, 98, 115, 162,
163,200
Rynek Główny, Kraków 38 Rzeczpospolita II 27, 43, 52, 108, 187,244,
247, 249, 250 Rzepinka 240 Rzesza Niemiecka 39 rzeszowski powiat 15 Rzeszów 110 - .
Rzęsna Polska 19,56,77, 78, 81, 90,91, 93,
100, 191
Rzęsna Ruska 19, 182 Rzym 36
Saloniki 166, 174
Sambor 19, 22, fj, 112, 136, 142,149-151,
153, 162, 164, 182, 197, 198. 209, 217 San, rz. 10, 14, 49, 63, 104, 109, 110, 120,
128, 144, 152, 155, 166, 170, 175, 188,
215,245
sanocki powiat 15, 16
Sanok 110, 111, 142, 153
Sarny 161,214,217,237,243
Sasów 237
Satanów 242
Sądowa Wisznia 128, 155, 170, 171, 178,
180, 197,216 Scranton 115 Serbia 27 Seret 228
Sichów 19,87, 133, 156,205 Siedliska 180 Siedmiogród 19 Skała 241,242 Skałat 112,234 skałacki powiat 16,113 Skniłów 19,55,94, 155, 191 Skniłówek 19 Słonim 189 Słonka Mała, gmina 93 Słonka Wielka, gmina 93 Słowacja 19,22,69, 142 Smotrycz 241 Snopków 132
Soka! 22, 111, 136, 154, 157, 164, 175,217 Sokolniki 19,82,727, 158,204,205,211 SołonkaMała 19 Sołonka Wielka 19, 155 Spisz 125 Stanisławów 15, 22, 58, 59, 63, 86, 98,
111,112,124, 148, 155, 162,181,198-
-201, 207, 211, 213, 217, 219, 221,
231,246
stanisławowska diecezja greckokatolicka 15 stanisławowski powiat 113 Stany Zjednoczone -1 USA Stare Sioło 88 Stary Sambor 216 Stawczany 155,198,204,205 Stochód 185 Stodolniki 178 Stodułki 191
Stradacz 181 Strutyń Wyżni 217
Stryj 22, 63, 111, 122, 124, 142, 150, 154. 174, 176, 197, 198, 209, 214, 217, 218 stryjski powiat 113 Strypa,rz. 239 Strzałki 216 strzyżowski powiat 15 Styr 29, 166,208,214,216,221 Syberia 26 Symferopol 186,200 Szczawno 193 Szczyrzec 19,95, 111, 197 Szumlany 237 Szwajcaria 28, 36 Szwecja 33
Śląsk 53
Śląsk Cieszyński 15.25,107,117,125,147.
195
Śniatyń 86,95, 111 śniatyński powiat 112 Świca 165, 166,217
Tarnobrzeg 116
Tarnopol 19, 22, 58, 59, 63, 95, 98, 111--113,122, 134,148, 151,222,228-230, 232,234,238,240,241,246
tarnopolski powiat 16
Tarnów 110, 127
tarnowska diecezja rzymskokatolicka 15
Tłuste 241
Torczyn 185,216
trembowelski powiat 16,113
Trembowla 112,228,229,238
Trybuchowce 227, 228
Turcja 14,45
Tyśmiennica 231
Uhnów 136, 149, 154, 157, 158, 160, 161,
170,172,194 Uhrynów 157, 158,216
Ukraina passim
Ukraina Naddnieprzańska 20,30,32, 37,39, 44, 46, 49
Ukraina Radziecka 30, 187, 199-201,212, 229,233,239,249,250
Ukraińska Republika Ludowa -> URL
Ukraińska Republika Radziecka 199
Ukraińska SRR 34
Ukraina zachodnia 149
Ułaszowce 222
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 147
Uniwersytet Warszawski 25
URL 28,31-33,38,41,49,50,64,97, 115, 116, 125, 126, 149, 152, 153, 157, 162, 163, 168-171, 174, 176, 185-188, 195, 197, 198, 200-203, 208, 212-217, 221, 223, 226,228,229, 232-236, 238,240--243. 245, 246, 249, 250
USA 10,32,40,45,45,48, 115, 163, 174
Ustrzyki 192
Ustrzyki Dolne 122, 142
Użhorod 49, 115, 162, 163
Warszawa 28, 53, 54, 76, 84, 92, 116, 124, 126,127, 146, 165, 166, 169, 173,181, 184, 187,191,196, 215, 216, 233, 238, 243,246, 249
Weimar 236
Wereszyca, rz. 152
Wersal 231
Węgierska Republika Rad 201,219,229
Węgry 19, 22, 29, 31, 40, 45, 48, 69, 114. 115, 124, 142, 150, 162, 166, 167, 198, 199,201,229,232,234,235
Wągry północno-wschodnie 49
Wiedeń 24, 25, 28, 29, 31-37, 39, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 59, 61, 64, 69, 89, 96, 151, 170, 184,188,189, 215, 244, 245
Wielka Brytania 41, 144, 174,2/4,220
Wielka Ukraina 22, 23, 26, 32-35, 41, 44, 45, 56, 58, 63, 69, 70, 89, 99, 114, 120, 151, 163, 187, 198,245
Wielkie Cesarstwo (napoleońskie) 40 Wielkim Księstwo Krakowskie 14,53 Wielkie Księstwo Litewskie 210 Wielkie Księstwo Poznańskie 21 Wielkopolska 161, 162, 177, 179,204,210 Wileńszczyzna lii, 162,184,188-190,195,
196,210 Wilkomierz 189
Wilno 5, 161, 189, 190, 195,206,246,247 Winnica 186 Winniki 19,57,111,132-134,149,155,194,
203-205 Wisłoka 14 Wiszenka 180, 191 Wiszenka Wielka 206 Włochy 174
Włodzimierz Wołyński 22, 70,157,185,215 Wola Dobrostańska 180 Wołcza 216
Wołczuchy 171, 180, 192 Wołczyska 200,201,243 Wołyń 33-35, 103, 118, 119, 152, 169, 170,
185, 190, 2Cf, 213-217, 221, 231, 237,
243, 249, 250 Wołyń zachodni 249 Wybranówka 176 Wygnanka 227
Zabłotka 216
Zachodnia Galicja -i Galicja Zachodnia
Zachodnia Ukraina 49, 126
Zachodni Okręg Ukraińskiej Republiki Ludowej 245
Zachodnio Ukraińska Republika Ludowa -4 ZURL
zagłębie naftowe 38, 112,116,122,125,142, 153, 158, 165, 168, 176, 182, 187, 190,
194, 197, 203, 208, 214, 216-218, 220, 221,231,234
Zagłębie Dąbrowskie 125
Zagórz 122
Zakarpacie 115, 163, 219
Zalesię 181
Zaleszczyki 213,222,228,240,241
Załośce 221,239
Zamość 40, 103,191,214
Zasanie, Przemyśl 108,109,110
Zawado w 205
Zbaraż 141
zbarażański powiat 113
Zborów 238
Zbrucz,rz. 22,29, 104, 175, 194, 199-201, 203, 213-215, 218, 222, 223, 226, 229, 232-235, 238, 240-243, 246, 248, 249
Zimna Woda 19, 100, 155
Zjednoczone Królestwo -^ Wielka Brytania
Złoczów 63,82,95, 111, 112,132,134,154, 198, 217, 224, 234, 236, 237, 239
Złota Lipa 208,218,221,229,230,238
Zośle 189
ZSRR 34
ZURL 12, 13, 28, 31, 32, 36, 42, 62, 98, 104, 105, 115, 131, 134, 149-154, 162, 163, 165, 168-170, 174-176, 182, 185, 187, 188, 195, /97-203, 206, 208, 209, 211-215,217-226, 225, 232-235,237--242, 245, 246, 248
Żelazna Woda 132
Żółkiew 22, 111, 142, 154. 157-160, 180,
190, 198,203,205,216,217 Żurawica 106, 119, 120 Żydaczów 59

124A.JPG124B.JPG124C.JPG124D.JPG124E.JPG124F.JPG124G.JPG124H.JPG124I.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.