Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

WOJSKO KORONNE - PIECHOTA - SPISY 1777-1794

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
*********************AUTOR -
*********************

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - *********************
WYDANIE - *********************
NAKŁAD - ********************* EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
********************* JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM*********************) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
*********************

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - *********************
WYMIARY - ********************* x ********************* x ********************* CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - ********************* KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
*********************


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY)
SPIS TREŚCI LUB/I OPIS
KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ LUB OTWORZYĆ PLIK ZE SPISEM KOMPLETNYM


OFICEROWIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
1777-1794
SPISY
TOM I OFICEROWIE WOJSKA KORONNEGO
CZĘŚĆ 3 PIECHOTAMARIUSZ MACHYNIA, CZESŁAW SRZEDNICKI

Redakcja: Aleksander Korolewicz, Adam Lejczak, Adam Roliński
Projekt okładki: Krzysztof Adamski

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
WYDAWNICTWO NAUKOWE KRAKÓW 1998

W książce wykorzystano ilustracje z niemieckiego starodruku:
Accurtate Yorstelłung der Kóniglich Pohlnischen Armee nach der aufdem im Jahre 1775 gehałtenen Reichstagefestgesetzten
Starkę und Uniform aller sowohł
in der Krone Pohlen ah dem Grosherzogsthum
Litthauen befmdlichen National und ieutschen
Brigaden, Pulks, Regimenter, Corps, Fahnen und Compagnien
Nurnberg, bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1781 ze zbiorów Bibl. Czart, w Krakowie (sygn. Ryc. XV 7471)
Zdjęcia do reprodukcji wykonał: Tadeusz Duda

SPIS TREŚCI

Przedmowa.................................. VII
Wstęp..................................... IX
Stopnie oficerskie piechoty i struktura regimentu............ XI
Droga awansu oficerskiego i „kupczenie rangami". Dymisje...... XV
Skład regimentu piechoty........................ XIII
Oficerowie nadkompletowi....................... XIII
Charakterystyka kadry.......................... XXI
Źódła .................................. XXIII
Metoda przedstawienia.......................... XXV
Wykaz skrótów................................ XXVII
Gwardia Piesza Koronna........................... 1
Regiment Pieszy im. Królowej nr 1..................... 57
Regiment Pieszy im. Królewicza nr 2.................... 85
Regiment Pieszy Czapskich nr3....................... 111
Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej nr 4.............. 131
Regiment Pieszy Fizylierów nr 5....................... 151
Regiment Pieszy Łanowy nr 6........................ 175
Regiment Pieszy P. Potockiego nr 7..................... 201
Regiment Pieszy Buławy Polnej Koronnej nr 8............... 227
Regiment Pieszy gen. F. Raczyńskiego nr 9................. 251
Regiment Pieszy Ordynacji Rydzyńskiej nr 10................ 273
Regiment Pieszy Grenadierów nr 11..................... 303
Regiment Pieszy nr 12............................ 335
Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej nr 13................ 357
Regiment Pieszy im. Potockich nr 14.................... 379
Regiment Pieszy nr 15............................ 395
Bataliony Lekkiej Piechoty.......................... 405
Piechota Węgierska.............................. 413
Garnizon Fortecy Częstochowskiej...................... 419
Bibliografia.................................. 425
Indeks osób i nazw geograficznych...................... 429

PRZEDMOWA

Dr Czesław Srzednicki i mgr Mariusz Machynia - krakowscy badacze wojskowych dziejów ojczystych, podjęli ogromny trud przedstawienia rejestrów oficerów służących w wojsku Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1777-1794, uzupełnionych wykazem przebiegu ich służby oraz innych informacji z życia tych ludzi. Opracowywane tomy, w formie spisów oficerów koronnych i litewskich majądotyczyć wszystkich rodzajów broni (jazdy, artylerii, piechoty, itd.). W przedsięwzięciu swym autorzy nawiązują do spisów urzędników dawnej Rzeczypospolitej do XVIII w. włącznie, publikowanych pod redakcją A. Gąsiorowskiego przez Bibliotekę Kórnicką.
Z zapowiadanych pięciu tomów wydawcy oddają do druku część trzecią tomu pierwszego, poświęconą piechocie koronnej. Właściwy rejestr poprzedza wstęp autorski, w którym autorzy charakteryzująkorpus oficerów piechoty, jego strukturę i skład regimentów, problem stopni oficerskich i oficerów nadkompletowych, drogi awansu oficerskiego i „kupczenie rangami" oraz inne problemy.
Autorzy analizują wszystkie regimenty piechoty koronnej, prezentują źródła wykorzystane do sporządzania spisów imiennych, jak również zastosowane metody ich sporządzania. Baząprzy odtwarzaniu nazwisk oficerów wszystkich 15 pieszych regimentów koronnych z lat 1777-1794 (do wybuchu powstania kościuszkowskiego) były materiały przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych (księgi kanclerskie, księgi sigillat, tzw. Metryka Litewska, Militaria z Jabłonny, Archiwum Królestwa Polskiego), w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Czartoryskich, w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Lanckorońskich we Lwowie (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy). Ponadto autorzy wykorzystali liczne źródła drukowane, jak Akta Powstania Kościuszki, herbarze oraz opracowania.
Na uwagę zasługuje również klarowna, a zarazem prosta metoda zastosowana przez wydawców przy prezentacji interesujących rejestrów. Całość materiału podzielona została według przynależności do regimentów i innych mniejszych samodzielnych jednostek, w których wyodrębniono trzy części.
W ramach każdej jednostki właściwy rejestr poprzedza krótki wstęp omawiający i charakteryzujący jednostkę oraz wykorzystane źródła. Następnie autorzy podają hierarchiczny spis rang oficerskich w jednostkach z nazwiskami oficerów i czasem ich służby; trzecią część stanowią alfabetyczne spisy oficerów z odnośnikami do części wcześniejszej.
Spisy te w postaci krótkich notek biograficznych zawierają przebieg kariery zawodowej. Na końcu każdej notki wydawcy podają najważniejsze źródła dotyczące omawianej postaci.
Prezentowany tom, to niezwykle cenne opracowanie źródłowe do dziejów wojska polskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Sięgnąć po nie musi właściwie każdy badacz wojskowości polskiej tego okresu. Pozwala ono dokładnie poznać stany liczebne regimentów pieszych oraz sylwetki służących w nich oficerów, od lat siedemdziesiątych XVIII w. do powstania kościuszkowskiego. Pozwala zapoznać się z przebiegiem służby dosłownie każdego oficera.
Wydawnictwo Czesława Srzednickiego i Mariusza Machyni jest szczególnie cenne dla szerokiego kręgu historyków i miłośników historii oraz innych humanistów. Będzie ono niezwykle cennym źródłem dla opracowania różnego rodzaju słowników biograficznych, dla genealogów, ale przede wszystkim dla obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń badaczy wojskowości polskiej końca XVIII wieku.

Prof. dr hab. Janusz Wojtasik

WSTĘP

Niniejsza publikacja jest początkiem spisów oficerów całego wojska Rzeczypospolitej w latach 1777-1794, tak koronnego, jak litewskiego. W zamierzeniu spisy te mają stanowić bazę materiałowo-źródłową dla badaczy wojskowości polskiej schyłku I Rzeczypospolitej oraz genealogów. Zawierają skład osobowy korpusu oficerskiego z wykazaniem przebiegu indywidualnych karier wojskowych oraz przedstawiają obsadę oficerską poszczególnych jednostek. Przy okazji zamieszczono informacje z biografii oficerów zgromadzone podczas podstawowej kwerendy.
Autorzy są świadomi, że aby zachować hierarchię komputową i autoramentową, należałoby zacząć taką prezentację odjazdy, z Kawalerią Narodową na czele, poprzez artylerię, i skończyć na piechocie - „gorszej" przedstawicielce cudzoziemskiego autoramentu. W tym przypadku hierarchię ważności odwrócono z przyczyn czysto praktycznych. Prace nad spisami oficerów piechoty są bowiem zakończone, ale spisy pozostałych formacji wymagają dalszych kwerend i badań. Poza tym, jak wykazała praktyka wojenna końca XVIII wieku, piechota w boju bynajmniej nie była ostatnią.
Granice chronologiczne spisów wyznaczają lata 1777-1794. Pierwsza z nich stanowi jakby datę graniczną między systemem wojskowym Rzeczypospolitej Ustanowionym na Sejmie Niemym w 1717 r., obowiązującym przez blisko 60 lat i tylko nieznacznie zmienionym, a okresem kiedy usiłowano zorganizować wojsko nowoczesne, które mogłoby być porównywalne z armiami sąsiadów.
Na sejmach w latach 1775-1776 uchwalono szereg reform wojskowych, których wprowadzenie spowodowało przejście przynajmniej części armii ze stanu kompletnej ruiny, czy nawet śmiesznością do przyzwoitego poziomu. Najpoważniejsze z tych reform, to: zniesienie partii jako związków operacyjnych i zastąpienie ich nowoczesnymi dywizjami składającymi się z wielu rodzajów wojsk; powstanie Departamentu Wojskowego, który przejął kompetencje komisji wojskowej; częściowe zmiany niekorzystnej proporcji ilościowej piechoty do kawalerii poprzez spieszenie trzech regimentów dragonii i utworzenie trzech nowych regimentów pieszych; przejęcie w strukturę piechoty Regimentu Ordynacji Ostrogskiej; próby podniesienia liczebnego wojska, zakończone jednak niepowodzeniem na skutek braków finansowych; zniesienie systemu porcji i zastąpienie go systemem żołdu kwotowego; odebranie hetmanom prawa patentowania i dymisjonowania oficerów i przekazanie go królowi, co miało duże znaczenie dla uporządkowania spraw kadrowych .
Wielkie znaczenie dla reform miało powierzenie przez króla szefostwa kancelarii wojskowej gen. Janowi Komarzewskiemu, który okazał się, jak na polskie warunki, prężnie i skutecznie działającym urzędnikiem .
Pierwsze reformy wojskowe usiłowano przeprowadzić jeszcze w latach sześćdziesiątych XVIII w. Należy do nich zaliczyć powstanie Szkoły Rycerskiej w 1765 roku3, jak też rozpoczęcie rozwiązywania spraw oficerów nadkompletowych w 1767 r.
Prezentowane spisy doprowadzone zostały do początku 1794 r. Pokazująformalny stan obsady oficerskiej w dniu wybuchu powstania kościuszkowskiego. Samo powstanie jest tematem tak odrębnym, że powinno być przedmiotem osobnych studiów w tej dziedzinie.
Spisy obejmują oficerów następujących jednostek pieszych4:
Gwardia Piesza Koronna
Regiment Pieszy im. Królowej nr 1
Regiment Pieszy im. Królewicza nr 2
Regiment Pieszy Czapskich nr 3
Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Koronnej nr 4
Regiment Pieszy Fizylierów nr 5
Regiment Pieszy Łanowy nr 6
Regiment Pieszy P. Potockiego nr 7
Regiment Pieszy Buławy Polnej Koronnej nr 8
Regiment Pieszy gen. F. Raczyńskiego nr 9
Regiment Pieszy Ordynacji Rydzyńskiej nr 10
Regiment Pieszy Grenadierów nr 11
Regiment Pieszy nr 12
Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej nr 13
Regiment Pieszy im. Potockich nr 14
Regiment Pieszy nr 15
Batalion Lekkiej Piechoty Sussmilcha nr 1
Batalion Lekkiej Piechoty Rotenburga nr 2
Batalion Strzelców Rymkiewicza5
Chorągiew Węgierska Buławy Wielkiej Koronnej
Chorągiew Węgierska Buławy Polnej Koronnej Garnizon Fortecy Częstochowskiej6.
Formacjami pieszymi w Koronie były również: Milicja Skarbu Koronnego i Chorągiew Węgierska Marszałka Wielkiego Koronnego, jednakże ze względu na ich policyjny charakter i umieszczenie ich w etatach departamentów: skarbowego i marszałkowskiego7, zostaną przedstawione w innym miejscu. Również targowicki Regiment Pieszy Konfederacji Wolnych zostanie przedstawiony wraz z innymi formacjami konfederacji targowickiej.

ZRODŁA DRUKOWANE, OPRACOWANIA

Accurtate Vorstellung der Kóniglich Pohlnischen Armee nach der aufdem im Jahre 1775 ghal-
tenen Reichstage festgesetzten Starkę und Uniform aller sowohl in der Krone Pohlen ah
dem Grosherzogsthum Litthauen befindlichen National und teutschenBrigaden, Pulks, Re-
gimenter, Corps, Fahnen und Compagnien, Ntlrnberg, bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1781
Akty powstania Kościuszki, t. 1-2, Kraków 1918, wyd. S. Askenazy, W. Dzwonkowski;
t. 3, Kraków-Wrocław 1955, wyd. W. Dzwonkowski, E. Kipa, R. Morcinek Bauer K., Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa. 1981 Boniecki A., Herbarz Polski, t. 1-16, Warszawa 1899-1913; t. 17, Warszawa 1987 Chrząszczewski A., Pamiętniki oficjalisty Potockich z Tulczyna, Wrocław... 1976 Czermińska S., WandaMalczewska (1812-1896), „NaszaPrzeszłość" 1972, t. 38 Dunin-Borkowski J. S., Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895 Dworzaczek W., Biblioteka Kórnicka - Kompaktowa wersja Tek W. Dworzaczka
(BK-CD.#1.2) Dworzaczek W., Genealogia. Tablice, Warszawa 1959
Dzwonkowski W., Polacy w armii Katarzyny II, „Biblioteka Warszawska" 1913, t. 1
Encyklopedia wojskowa, pod red. O. Laskowskiego, t. 1-7, Warszawa 1931-1939
F1 ans s R. von, Die aufdeutschenFuss errichteten Regimenter derpolnischen Kronarmee in Westpreussen von 1717 bis 1772, Marienwerder 1894, Yeroffentlichung des historischen Yereins zu Marienwerder
Gembarzewski B., Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925
Górski K., Historya piechoty polskiej, Kraków 1893
H e r b s t S., Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983
Kamiński J. A., Materiały do Historii Rodzin Kamieńskich i Kamińskich, Lwów 1854 -1856
Kieniewicz S.,IgnacyDziafyński, Kórnik 3930
Kitowicz J., Pamiętniki czyli Historia polska, Warszawa 1971
Konarski S., ,JCanoniczki Warszawskie", Paryż 1952
Konarski S., Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1938
K o r z o n T., Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, Lwów 1923
Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), t. 5, Kra-ków-Warszawa 1897
Kossakowski S. K., Monografie Historyczno Genealogiczne niektórych rodzin polskich przez [..,] z przypisami J. Bteszczyńskiego, t. 3, Warszawa 1872
Kukieł M., Zarys historii wojskowości w Polsce, Warszawa 1923
Łodzią Czarniecki K., Herbarz Polski podług Niesieckiego..., t. 1-2, Gniezno 1875 -1882
Łojek J., Dzieje pięknej Bitynki, Szczecin 1988
Łoza S.,KrzyżWojskowy Polski 1792-1819, Warszawa-Kraków 1964 (na prawach rękopisu)
Łoza. S., Kawalerowie Orderu Sw. Stanisława, Warszawa 1925
Łoza S., Order Orla Białego, Warszawa 1939
Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, poprzedzony zarysem historii Wolnomularstwapolskiego i ustroju Wielkiego Wschodu narodowego polskiego, Kraków 1929, Archiwum Komisji Historycznej, t. XIV
Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, red. S. Konarski, t. 1-7/8, Buenos Ai-res-Paryż-Rzym 1963-1985
Mrozowska K., Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794), Wrocław 1961
Neues allgemeines deutsches Adels Lexicon, hrsg. E. H. Kneschke, t. 1-9, Leipzig 1859 -1879 (reprint: 1929-1930)
Niesiecki K., Herbarz polski, t. 1-10, Lipsk 1839-1846 (reprint: Warszawa 1979)
Nowak T., Wimmer J., Dzieje oręża polskiego, t.Idor. 1793, Warszawa 1968
Ochocki J., Pamiętniki, Warszawa 1981
Polskie ustawy i artykuły wojskowe odXVdo XVIII w., wyd. St. Kutrzeba, Kraków 1937
Pachoński J., Oficerowie Legionów Polskich 1796-1807, Kraków 1998
Popiel P., Rodzina Popielów herbu Sulima z przydomkiem Chościak Rys historyczny, Kraków 1936
Polski słownik biograficzny, Kraków 1935-
Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, t. I-Il, Warszawa 1994-1996
Priesdorf K. von, Soldatisches Fuhrertum, t. 1-10, Hamburg [1941]
Przepis musztry dla regimentów pieszych wojska koronnego i W. Ks. Litewskiego przez Ko~ missyją Wojskową Obojga Narodów, Warszawa 1790
Ratajczyk L., Przezwyciężenie kryzysu militarnego Rzeczpospolitej przed reformami Sejmu Czteroletniego 1788-1792, Warszawa 1975
Ratajczyk L., System zaopatrzenia i uzbrojenia wojska Rzeczpospolitej w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792, Warszawa 1972, Materiały i Studia Instytutu Ekonomiki Wojska, nr 32
Ratajczyk L., Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788-1792, Warszawa 1975
Regulamen służby obozowej i garnizonowej dla całego wojska Obojga Narodów, Warszawa 1786
Rostworowski E., Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji przed sejmem czteroletnim, Warszawa 1957
Szyndler B., Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994
Taylor E., Historia rodziny Taylorów w Polsce, Poznań 1933
T a y 1 o r E., Rolicze z Trojanowych Rożyc Rożyccy, Poznań 1936
Tokarz W"., Insurekcja warszawska 17 i 18 kwietnia 1794 r., Lwów 1934
Tokarz W"., Listy kwalifikacyjne oficerskie czasów dawnych, „Bellona" 1924, t. 16
Tokarz W., Rozprawy i szkice, Warszawa 195 9
Tokarz W., Warszawa przedwybuchem powstania 17kwietnia 1794 r., Kraków 1911
Uruski S., Kosiński A. A., Wlodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiei, t. 1-21, Warszawa 1904-1938
Volumina Legurn], Prawa, konstytucje y przywileje Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiegoy wszystkichProwincyjinależących [...] uchwalone, t. 1-8, wyd. J. Ohryz-ko, Petersburg 1860; t. 9, Kraków 1889 (reprint: Warszawa 1980)
Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII~XVIII wieku. Spisy, pod red. A. G ąs i o r o w s k i e g o, Wroctaw-Kórnik 1985-
Wielhorski J., Przyczynki do rodowodów pieszych regimentów koronnych, ich ciągłość oddziałowa, oraz przemiany z zakresu nazewnictwa, szefostw i numeracji 1789-1794, „Dawna Broń i Barwa" (Tarnowskie Góry) 1987, nr 3
Wimmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978
Wimmer i., Piechota polska XV-XVIII, Historia wojskowości, wybrane zagadnienia, Warszawa 1972
Wiśniewski J.„ Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączo wskim, zawierckim i żareckim oraz parafii Olsztyn, Marjówka Opoczyńska 1936
Wiśniewski i., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskim, Marjówka J930
Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie wlosz-czowskim, Marjówka 1932
Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w stopnickiem, Marjówka 1929
Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981
Wolański A., Wojnapolsko-rosyjska 1792, Warszawa 1995
[Zacharewicz Z.], Kartoteka oficerów WP 1815-1931 Zbigniewa Zacharewicza z Krakowa
Żochowski S., Stanisław Fiszer Szef SztabuX. Józefa [...], Brisbane-Londyn 1981
Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 1-31, Poznań 1879-1908

INDEKS OSÓB I NAZW GEOGRAFICZNYCH

A
Abilewicz z domu Agnieszka Józefa
Adamowski Alojzy
Albert Piotr
Alwernia
Alzacja
Ameryka
Andrychów woj krakowskie
Anglia
Ankwicz Henryk
Ankwicz Hieronim (Henryk)
Ankwicz Wawrzyniec
Anna caryca
Annopol
AntonyJan
Arciszewska Helena
Arciszewski Felicjan
Arciszewski Jan Chryzostom Stanisław

Arendt z domu Klara Zofia Aslanowicz z domu Gertruda Assiten Kurlandia Aubust Jan August II
August III XIII Augustynowicz z domu Anna Ausperg Karol Ausperg Marianna Auspitz Franciszek Austerlitz Austria XII
B
Bachman Fryderyk
Bachmińska z domu Karolina
Baciarelli Franciszek
Baciarelli Gertruda
Baciarelli Joanna
Baciarelli Józef
Baciarelli Karol
Baciarelli Marceli
Baciarelli Marceli s Franciszka
Bader
Bagiński Tadeusz
Bagrowo Poznańskie
Ballog
Balia Aleksander XXII
Bandettini Katarzyna
Bandrowska z domu Barbara
Banius z domu Agnieszka
Bańkowska Urszula
Bańkowski Antoni
Bańkowski Ignacy
Bańkowski Jan Nepomucen
Bańkowski Karol
Barankiewicz Agnieszka
Barankiewicz Jan XXIII
Barankiewicz Paweł
Baranowska Marianna
Baranowska z domu Katarzyna
Baranowska z domu Magdalena
Baranowski Antoni
Baranowski Bogusław
Baranowski Józef
Baranów
Bardeleben Fryderyk Jerzy
Bardeleben Henryk Stanisław Teodor
Bardeleben Henryka Elżbieta
Bardeleben Jan Krzysztof
Bardeleben Jan Krzysztof s Jana Krzysztofa
Bardeleben Julianna Elżbieta
Bardeleben Wilhelm Wojciech
Bardeleben Wilhelmina
Bardeleben z domu Eleonora
Bardeleben z domu Henryka Elżbieta Jakubina
Bardeleben z domu Maria Zofia
Bardzińska z domu Anna
Bardzka Marianna
Bardzka z domu Barbara
Bardzka z domu Ludwika
Bardzki Franciszek Ksawery Wojciech Marek Kanty
Bardzki Jan
Barszth z domu Katarzyna
Bartoszewicz Ignacy

Bartoszewska z domu Nepomucena Baszków pow krotoszyński? Batta Józef
Bauer Krzysztof XXIV Bauersdorf Baumann Józef Bazylianie z Ostroga Bąkowska z domu Joanna Bąkowska z domu Magdalena Bątków Bedliński Józef Bedliński Wojciech Piotr Belcour de Thesby Franciszek August (Jan
August)
Belina Franciszek zob Bylina Franciszek Bciina Maciej zob Bylina Maciej (Bazyli) Bełdowska Katarzyna Beldowski Ignacy Bełdowski Teodor bełskie woj Bengitzer Karol Wilhelm Benlkowski Jacek zob Bętkowski Jacek Berdyczów Beresteczko Bergen Berkman Jan Berlin Bernardyni z Alwerni Bernhardi von z domu Fryderyka Zofia Bernhardi von z domu Joanna Elżbieta Beroński Franciszek zob Berowski Franciszek Berowski Franciszek Bertolli
Bertram Teodor Bertrand de Dombelle Anna Katarzyna Bertrand dc Dombelle Antoni Marek Bertrand de Dombelle Franciszek Jan Piotr

Bertrand de Dombelle Ignacy Bertrand de Dombelle Izajasz Melchior
Bertrand de Dombelle Jan Nepomucen Bertrand de Dombelle Joanna Petronella Pru
dencjanna
Bertrand de Dombelle Walerian Józef Bertrand dc Dombelle Wojciech Anicety Beschefer [?] Betti Józef Betti Mikołaj Betty Józef zob Betti Józef
Będziaki pow wiślicki
Bętkowska Eleonora
Bętkowska Salomea
Bętkowski Łukasz
Bętkowski Jacek
Biała
Biała Cerkiew
Białka woj lubelskie
Białołówka k Berdyczowa
Białożyce (?)
Bialobrzeska z domu Baibina
Białoskórska z domu Kunegunda
Białostocki Paweł
Bidzińska Marianna
Bidziński Franciszek
Bidziński Ignacy
Bieczyńska Franciszka
Bieczyńska Marcjanna
Bieczyński Feliks
Bieczyński Józef
Bieczyński Pantaleon
Bieczyński Teofil Lambert Rudolf Wojciech Ignacy
Biegańska z domu Anna
Biegański Łukasz Bielawska Teresa Bielawska z domu Marianna Bielawski Jan Bielawski Józef Bielecka z domu Barbara Biclikowicz Maurycy zob Biellikiewicz Maurycy
Biclina Maciej zob Bylina Maciej (Bazyli) Bielińska Grażyna XXVI Bielińska Julianna Barbara Bielińska Teresa Bielińska z domu Agnieszka Bieliński [?] Bieliński Adam Bieliński Aleksander Ksawery Leopold Bieliński Karol Sarson Bieliny Rawskie Biellikiewicz Maurycy Bielowski Jacenty (Jacek Hiacynt)

Bielska z domu Marianna Bielska z domu Rozalia bielska ziemia bielskie księstwo Bielsko
BieniaszewskiAdam Bieniecka z domu Ewa Bieniewska z domu Agnieszka Bieniewski Felicjan
Bieniewski Franciszek Bieńki
Bieńkowska z domu Alojza
Bieńkowska z domu Elżbieta
Bieńkowski Marcin
Bieńkowski Onufry
Bieńkowski Stanisław
Bieńkowski Stefan
Bieńkowski Wawrzyniec
Biernacka z domu Józefa
Biernacki Adam zob Biernawski Adam
Biernacki Franciszek Ksawery zob Biernawski Franciszek Ksawery
Biernawska Katarzyna
Biernawska Weronika
Biernawski Adam
Biernawski Aleksander Alojzy
Biernawski Alojzy s Alojzego
Biernawski Dionizy Wojciech Stanisław
Biernawski Franciszek
Biernawski Franciszek Ksawery
Biernawski Ignacy (Jan)
Biernawski Jan (Józef?)
Biernawski Ludwik Benon
Bierzglin Wielkopolska
Bierzyńska z domu Zofia
Biliński
Biliński Adam zob Bieliński Adam
Bilowski Jacenty zob Bielowski Jacenty (Jacek Hiacynt)
Birnbaum Henryk
Birnbaum Krystian
Birnbaum Ludwik
Bischopswerder Saksonia
Biskupska Anna
Biskupski Antoni
Biskupski Ludwik
Bitner Mateusz zob Bittner Mateusz
Bittner Jan
Bittner Marianna
Bittner Mateusz
Blanowice woj krakowskie
Biiżyn Kaliskie
Blumberg z domu Anna
Błaszkiewicz Bazyli zob Komarnicki Bazyli
Błaszkiewicz Michał zob Komarnicki Michał
Błeszyńska Franciszka
Błeszyńska Konstancja
Bleszyńska z domu Konstancja
Błeszyńska z domu Ludwika
Błeszynski Hipolit Ksawery
Bleszyński Józef
Błędowska Anna
Błędowski Franciszek Felicjan
Błędowski Ignacy Błędowski Wawrzyniec (?)
Błoczkowo (?) woj płockie
błoński pow
Błoński Jan
Bnińska z domu Wirydianna
Bobiatyn
Bobrownicka Józefa
Bobrownicka Salomea
Bobrownicka z domu Brygida
Bobrownicka z domu Konstancja
Bobrownicka z domu Zofia
Bobrownicki Antoni
Bobrownicki Józef
Bobrownicki Wojciech
Bobrowski Tadeusz (Tomasz)
Bobrowski Tomasz
Boćki Podlasie
Bodzechów woj sandomierskie
Bogatko Anna
Bogatko Augustyn Jędrzej
Bogatko Jakub Jan Nepomucen
Bogatko Jan
Bogatko Józef
Bogatko Magdalena
Bogatko Marcin
Bogatko Roch
Bogatko Teresa
Bogatko Wincenty Antoni
Bogatko z domu [?]
Bogatko z domu Tckla Magdalena
Bogdański Jakub
Bogucka Teresa
Bogucki Augustyn
Bogucki Kasper
Bogucki Zygmunt
Bogumilów
Boguski Paweł
Bogusławice
Bogusławski Jan Kanty
Bohlen de Ludwik Ernest
Bohuszowice
Bojanów
Bojanowska Krystyna
Bojanowska Rozalia
Bojanowska z domu Jadwiga
Bojanowska z domu Julia
Bojanowska z domu Krystyna
Bojanowska z domu Urszula
Bojanowska z domu Zofia
Bojanowska Zofia
Bojanowski Aleksander
Bojanowski Aleksander Ignacy
Bojanowski Bogusław
Bojanowski Bogusław (Bohusz)
Bojanowski Józef
Bojanowski Michał
Bojemska z domu Krystyna
Bolesz z domu Franciszka
Bombeki de z domu Marianna Elżbieta
Bonaparte Napoleon
Bonhomme z domu Marianna
Boniecki Adam
Borkowska z domu Elżbieta
Borkowska z domu Małgorzata
BorkówskiDunin Jerzy Sewer
Borkowski Teodor
Bornomissa
Borodziec z domu Magdalena
Borów
Borów Kaliskie
Borowska Helena
Borowska Julianna
Borowska z domu Weronika
BorowskiAdam
Borowski Franciszek zob Berowski Franciszek
Borowski Marcin
Borowski Piotr
Borowski Rafał XV
Borowski Stanisław
Bortniewska Eleonora
Bortniewska Konstancja
Bortniewska z domu Ludwika
Bortniewski Juszkiewicz Józef Jakub
Bortniewski Szymon
Bortnowski Juszkiewicz Józef Jakub zob Bortniewski Juszkiewicz Józef Jakub
Borysławska Felicjanna
Borysławska Zofia
Borysławski Ignacy
Borysławski Jerzy
Borysławski Stefan
Borzejowski Franciszek
Borzejewo
Borzek Franciszek
Borzęcka Ewa
Borzęcka Jadwiga
Borzęcka z domu Ludwika
Borzęcka z domu Maria Konstancja
Borzęcka z domu Salomea
Borzęcki Feliks
Borzęcki Hilary
Borzecki Jan
Borzęcki Konstanty
Borzęcki Nikodem Józef Mateusz
Borzęcki Stanisław
Borzęcki Tomasz
Borzęcki Tomasz Stanisław
Borzęcki Wincenty
Boska Salomea
Boska z domu Karolina
Boska z domu Krystyna
Boska z domu Maria
Boska z domu Teofila
Boska Wola woj sandomierskie
Boski Eustachy
Boski Ignacy
Boski Kazimierz
Bosquet de zob du Laurans
Bousselin Józef
Boyno Stanisław zob Buyno Stanisław
Boznański Józef
Brachman z domu Zofia
Bracławskie
bracławskie woj
Brandenburgia
Branicka Waleria
Branicki Franciszek Ksawery

Branicki Jan Klemens Branicki Piotr Braniewo Brańszczyk Bratkowski Fryderyk Bratkowski Jan Bratkowski Jan Godfryd (Fryderyk)

Briennen Rydygier zob Briinnen Rydygier Brno Morawy Brochocka z domu Barbara Brochocki Jan Brodowska Krystyna Beata Brodowska Marianna Adelkunda Brodowska z domu Anna Brodowski Aleksander Ernest Jerzy Brodowski Jan Bogumił Brodowski Jan Fryderyk Brodowski Jan Henryk Brodowski Karol Fryderyk August Brodowski Ludwik Otto Ferdynand Brodowski Samuel Brody
Brodzka z domu Katarzyna Bronicki Hieronim Broniewska z domu Maria
Bronikowska Anna
Bronikowska Apolonia
Bronikowska Justyna
Bronikowska Karolina Wiktoria
Bronikowska Ludwika
Bronikowska Maria Dorota
Bronikowska Marianna
Bronikowska Rozalia
Bronikowska Teresa
Bronikowska z domu Amelia
Bronikowska z domu Anna Aleksandra
Bronikowska z domu Julia
Bronikowska z domu Kunegunda
Bronikowska z domu Marianna
Bronikowska z domu Marianna Wiktoria
Bronikowska z domu Zofia
Bronikowska z domu Zuzanna
Bronikowski Aleksander
Bronikowski Andrzej Klemens
Bronikowski Bogusław Dobrogost
Bronikowski Dobrogost
Bronikowski Franciszek
Bronikowski Ludwik
Bronikowski Oppeln Mikołaj Deodatus Kajetan
Bronikowski Piotr
Bronikowski Stefan
Bronikowski Wiktor Tomasz
Bronisz z domu Teresa
Broniszew Sieradzkie (?)
Broniszów (?)
Bronowiecka Marcjanna
Bruchental von z domu Konstancja
Brudzewo
Bruhl Alojzy Fryderyk
Bruhl Fryderyk August Wojciech Jan Bogumił
BrOhl Henryk
Bruhl Józefa
Bruhl Maria Anna
Bruhl Marianna
Bruhl Marianna Klementyna
Briinnen Rydygier
Brunoft Michał
Brunswig de ks
Brunswig de ks Ferdynand
Brunszwicki zob Brunswig
Brzeski Józef
Brzeski Szymon
brzeskokujawskie woj
brzeskolitewskie woj
Brześć
Brześć Litewski
Brzezie
Brzeziny Rawskie (?)
Brzezińska Agnieszka
Brzezińska Józefa
Brzezińska Kunegunda
Brzezińska z domu Marianna
Brzeziński Adam
Brzeziński Antoni
Brzeziński Feliks
Brzeziński Franciszek
Brzeziński Franciszek Jan
Brzeziński Ignacy
Brzeziński Józef
Brzeziński Klemens
Brzeziński Stanisław
Brzoza Poznańskie
Brzozowska z domu Marianna
Brzozowski Benedykt
Brzozowski Piotr
Brzozówka pow ksiąski
Brzoza Radomskie
Bubna von Littitz z domu Karolina
Bucholtz Dorota Amelia
Buczkowski Szymon
Budziska ziemia stężycka
Bujno Stanisław zob Buyno Stanisław
Bukar Jędrzej
Bukowiec
Bukowiecka Agata
Bukowiecka Aniela
Bukowiecka Ludwika
Bukowiecka Wiktoria Karolina
Bukowiecka z domu Anna
Bukowiecka z domu Anna Ludwika
Bukowiecka z domu Joanna
Bukowiecka z domu Karolina
Bukowiecki Adolf
Bukowiccki Andrzej Samuel
Bukowiecki Edward
Bukowiecki Henryk
Bukowiecki Jan
Bukowiecki Józef
Bukowiecki Konstanty
Bukowiecki Leon
Bukowiecki Marceli
Bukowiecki Stanisław (Konstanty Ludwik)

Bukowiecki Wojciech (Leon) Bukowina Bukowska z domu Ewa Bukowska z domu Helena Bukowska z domu Jadwiga Bukowski Jan
Burczyńska z domu Wiktoria
Burgraft
Burzyński Tomasz
Biittner Jan zob Bittner Jan
Buttner Mateusz zob Bittner Mateusz
Buyno Aleksander
BuynoAnna
Buyno Stanisław !
Buyno z domu Teresa
Bużenin
Bydgoszcz
Bydlin woj krakowskie
Bydłowski Antoni
Bylina Bazy] i
Bylina Franciszek
Bylina Maciej
Bystram z domu Helena
Bystrzyca
Byszewski Arnold Anastazy
Byszkowski Jerzy
C
Campioni z domu Teresa
Castner Filip
Cebrowska z domu Teresa
Cerenville de Klemens
Cetner z domu Franciszka
Cetys Antoni
Cetys Franciszek
Chamand de Józef zob Chamant de Józef
Chamant de Józef
Charczewska z domu Róża
Charzewska Wiktoria
Charzewska Zuzanna
Charzewski Aleksander
Charzewska Stanisław
Chądzyno Płockie
Chadzyński Antoni
Chądzyński Gabriel
Chadzyński Michał
Chelkowska z domu Marianna
Chełmiec? woj krakowskie
chełmska ziemia
Chencz
Chlebowska Marianna
Chlebowska Zuzanna
Chlebowski Aleksander
Chlebowski Antoni (Bogusław?)
Chlebowski Bogusław
Chlebowski Karol Jerzy
Chlewicki Mikołaj
Chłapowo pow pyzdrski
Chłapowska z domu Krystyna
Chłopicka Katarzyna
Chłopicka Marianna
Chłopicki Eustachy
Chłopicki Franciszek
Chłopicki Józef Grzegorz
Chłopicki Konstanty
Chłopicki Ludwik
Chłopicki Tadeusz
Chmielewo
Chmielewo Łomżyńskie
Chmielnik
Chojnackaz domu Franciszka
Chojnacka z domu Krystyna
Chojnica
Chojnowska [?]
Chojnowski Michał zob Choynowski Michał
Chomentowski Jan
Choynacki zob Choynowski
Choynowska Gabriela
Choynowski [?]
Choynowski Józef
Choynowski Michał
Choynowski Romuald
Chronowska z domu Ludwika
Chronowska z domu Zuzanna
Chronówek pow radomski
Chrościanka
ąstowska z domu Anna
Chrząszczewska z domu Domicella
Chrząszczewski Antoni
Chrzszczonowska z domu Ludwika
Chwalibóg Elżbieta
Chwalibóg Józef
Chwalibóg Karol
Chwalibóg Pelagia
Chwalibóg Wincenty
Chwałkowo Poznańskie
Chyczewska z domu Salomea
Chyliczki woj rawskie
Ciążeń Kaliskie
Ciborska z domu Wiktoria
Cichociński Michał
Cichocka Agnieszka Józefa
Cichocka Eleonora
Cichoccy XXII
Cichocki Alojzy
Cichocki Jan August
Cichocki Jan Józef Cichocki Józef Cichocki Szymon Cichowski Mikołaj zob Ciechomski Mikołaj Ciechalewska z domu Zuzanna ciechanowski pow Ciechomski Mikołaj
Ciecierski Antoni
Ciecierzyńska z domu Frorentyna
Cieciszowska Antonina
Cieciszowski Kazimierz
Cielecka Franciszka
Cielecka Michalina
Cielecka z domu Anna
Cielecka z domu Ludwika
Cielecka z domu Teodora
Cielecki Jan
Cieiecki Maciej
Cielecki Michał
Cielecki Wawrzyniec
Cieleśnica (?) woj brzeskolitewskie
Cieńska z domu Apolonia
CiepHńska z domu [?]
Ciesielska Barbara
Ciesielski Jan
Ciesielski Józef
Ciesielski Tadeusz
Cieszewska Ewa
Cieszewska Maria
Cieszewska Marianna
Cieszewski Antoni
Cieszewski Wiktor
Cieszyn
Ciołkowski Piotr
Ciołkowski Szczepan (Piotr)
Ciski Karol
Coccei Karol Fryderyk Ernest
Coccei Samuel
Collignon z domu Ludwika
Condyn z domu Krystyna Beata
Conradi Fryderyk August zob Konrady Fryderyk August
Conradi Fryderyk Jan zob Konrady Fryderyk Jan
Craczdomu [?]
Cudin zob Condyn
Cudnowska z domu Ewa
Curyło Józef
Curyło Onufry
Curyło Zofia
Cynarski Stanisław
Czachorski Ignacy zob Czachórski Ignacy
Czachórska Barbara !
Czachórska Józefa
Czachórska z domu Marianna
Czachórski Franciszek
Czachórski Ignacy
Czajęczyce pow proszowski
Czajkowski Antoni
Czaplicka Marianna
Czaplicki Józef
Czaplicki Witalis
Czapliński Witalis zob Czaplicki Witalis
Czapscy XXII
Czapska Kandyda
Czapska Maria
Czapska Teofila
Czapska Urszula
Czapska z domu Antonina
Czapska z domu FJeonora
Czapska z domu Katarzyna
Czapska z domu Maria
Czapska z domu Zuzanna
Czapski Antoni Michał
Czapski Franciszek
Czapski Gabriel
Czapski Grzegorz
Czapski Ignacy !
Czapski Jan
Czapski Józef
Czapski Józef s Grzegorza
Czapski Józef Grzegorz Longin
Czapski Mikołaj
Czapski Onufry
Czarnecka [?]
Czarnecka Anna
Czarnecka Joanna
Czarnecka z domu Maria
Czarnecki Adam
Czarnecki Dominik
Czarnecki Grzegorz
Czarnecki Ignacy
Czarnecki Jan
Czarnecki Jan s Dominika
Czarnecki Michał
Czarnecki Mikołaj
Czarnecki Tadeusz
Czarnek Kasper
Czarnek Teresa
Czarnek Walenty
Czarnocki Józef Antoni zob Czarnowski Józef Antoni
Czarnocki Franciszek
Czarnolaski Bonawentura zob Czarnouski Bonawentura (Bernard)
Czarnoleski Ignacy
Czarnoleski Wojciech
Czarnołuski Bonawentura zob Czarnouski Bonawentura (Bernard)
Czarnomska Katarzyna
Czarnomska Wiktoria
Czarnomski Michał
Czarnomski Roman
Czarnomski Tomasz
Czarnouski Bonawentura (Bernard)

Czarnowski Alojzy
Czarnowski Józef Antoni
Czarnowski Łukasz
Czarnowski Piotr
Czarnowski Tomasz zob Czarnomski Tomasz
Czartoryska Izabeila
Czartoryska Maria Zofia
Czartoryska z domu Elżbieta
Czartoryska z domu Konstancja
Czartoryski Adam Kazimierz
Czartoryski August Aleksander XXIV I
Czartoryski Kazimierz
Czartoryski Stanisław
Czartoryski Stanisław Kostka
Czaykowski Antoni zob Czajkowski Antoni
Czechy
Czechy woj krakowskie
Czeczel Józef
Czelidze
Czerlejnko Poznańskie
Czerska z domu Anna
czerska ziemia
Czerwiński Michał
Częstochowa
częstochowski pow
Czortki (?) Poznańskie (?)
Czosnowska Henryka
Czosnowska Maria
Czosnowska Teresa
Czosnowska Zofia
Czosnowski Ignacy
Czosnowski Józef Wincenty
Czosnowski Wincenty
Czuryłły pow siedlecki
Czuryło Onufry zob Curyło Onufry
Czyż z domu [?]
Czyżewska Anna
Czyżewski Andrzej
Czyżewski Franciszek Andrzej
Czyżewski Józef
D
Dahlke Aleksander
Dahlke Chrystian
Dahlke Florentyna
Dahlke Jakub XIII
Dahlke Jakub s Jakuba
Dahlke Jan
Dahlke Jan Fryderyk (Friedrich)
Dahlke Józef
Dahlke Ludwik
Dahlke Marianna Elżbieta
Dahlke Michał
Dahlke z domu Konstancja
Dahlkowie XXII
Daleszyński Piotr
Dams Godfryd Dionizy zob Deims Godfryd
Dionizy Daniłłowicz z domu Konstancja
Dasdorf z domu Joanna Regina
Daszkiewicz Feliks
Dąbkowo? Mazowsze
Dąbkowska Eleonora
Dąbkowska Helena
Dąbkowski Jan
Dąbkowski Kasper
Dąbkowski Wincenty Aleksander
Dąbkowski Wojciech
Dąbrowa Sandomierskie
Dąbrowska Deodata
Dąbrowska Dorota
Dąbrowska Krystyna
Dąbrowska Marianna
Dąbrowska z domu [?]
Dąbrowska z domu Franciszka
Dąbrowska z domu Kunegunda
Dąbrowski Andrzej
Dąbrowski Antoni Józef Kasper Mikołaj Tadeusz
Dąbrowski Ignacy
Dąbrowski Jakub
Dąbrowski Jan
Dąbrowski Jan Henryk
Dąbrowski Kazimierz Ernest
Dąbrowski Stefan
Dąbrówka (?) k Olsztyna
Dąbska Michalina
Dąbska z domu Agnieszka
Dąbska z domu Jadwiga
Dąbski M XIII
Dąbski Józef
Deims Godfryd Dionizy
d^lilie z domu Teresa
Delpacy Antoni
Delpacy Szymon Bonawentura
Delpacy Zofia
Dembicki Wawrzyniec zob Dębicki Wawrzyniec
Dembińska Anna
Dembińska Eleonora
Dembińska Krystyna
Dembińska z domu Franciszka
Dembińska z domu Helena
Dembińska z domu Konstancja Dembińska z domu Magdalena Dembińska z domu Rozalia Dembińska z domu Tekla Dembiński Aleksander Dembiński Antoni Dembiński Eustachy Dembiński Franciszek Dembiński Gustaw Dembiński Jan Kanty Dembiński Jan Nepomucen Dembiński Konstanty Dembowska Ewa Dembowska Ludwika Dembowska z domu [?] Dembowski Antoni Sebastian Dembowski Ignacy Dembowski Stanisław Dembowski Stefan Demszyn k Tulczyna Denhoff Maria Zofia Denisko Joachim Deszert Aleksander Deszert Ludwik Dewicz Ignacy Dębe
Dębicka Zuzanna Dębicki Adam
Dębicki Wawrzyniec
Dębicki Wit Modest
Dębno nad Wartą
Dębowa Góra? woj łęczyckie
Dębska z domu Julianna
Dębska z domu Katarzyna
Dietrych Jakub
Dietrych Michał
Dini z domu Gertruda
Długa Goślina Poznańskie
Długie woj poznańskie (?)
Dtużniewska z domu Teresa
Dłużniewski
Dobczyńska z domu Barbara
Dobek Paweł
Dobieck
Dobiecka Antonila
Dobiecka Gertruda
Dobiecka z domu Józefa
Dobiecki Andrzej
Dobiecki Eustachy
Dobiecki Franciszek
Dobiesławice woj krakowskie
Dobrakowski Kasper
Dobre Pole
Dobrska Marianna
Dobrski Stanisław
Dobrski Tadeusz
Dobrski Teodor (Tadeusz)
Dobrski Tomasz
Dobrzyca
Dobrzyniecka z domu Marianna
dobrzyńska ziemia
Doerbeck
Dolne Łużyce
Dolsk Poznańskie
Dołęga Anna
Dolega Jacenty
Dolega Jan Paweł
Dołęga Marcin
Dołohubów
Domaniewicze woj rawskie
Domaniewski Franciszek Ksawery
Domaniewski Józef
Domaniewski Karol
Domaniewski Oskar
Dominikanie
Dorohusk
Dorpowska z domu Barbara
Dorpowska z domu Jadwiga Marianna
Dowiakowski Paweł
Dowiakowski Piotr
Drachowska z domu Franciszka
Drążewski
Drewicz
Drewnowska Marianna
Drewnowska z domu Katarzyna
Drewnowski Jan
Drewnowski Jan Antoni
Drewnowski Kazimierz
Drezno XIII XIV
drohicki pow
Drohojowska Barbara
Drohojowska Teofila
Drohojowski Mikołaj
Drohojowski Piotr
Droszew
Drozdno pow dubieński
Drozdowska Teresa
Drozdowski Adam
Drozdowski Jacek
Drozdowski Józef
Dubienka
dubieński pow
Dubno
Duffryn Franciszek
Dulfuss Jan Andrzej
Dulfuss Jan Feliks
Dulfuss Jan Jędrzej Feliks
Dulfuss Joanna
Dulfuss Marianna
Dulfuss Stanisław
Dulfuss z domu Eleonora
Dulfuss z domu Karolina
Dulska Magdalena
Dulska z domu Maria
Dulski Antoni
Dulski Iwo (Józef)
Dumaniewski Franciszek Ksawery zob Domaniewski Franciszek Ksawery
Dunikowska Ewa
Dunikowska Róża
Dunikowska Wiktoria
Dunikowska z domu Antonina
Dunikowska z domu Justyna
Dunikowska z domu Lucylla
Dunikowska z domu Oksyta
Dunikowski Antoni
Dunikowski Kazimierz
Dunin Anna
Dunin Tan
Dunin Jan s Jana :
Dunin Walery
Dunin z domu Antonina
Dunin z domu Gertruda
DuninWąsowicz zob Wąsowicz
Duszyński Kasper
Dutkowski Józef
Dworzaczek Włodzimierz
Dytrych Jakub zob Dietrych Jakub
Dytrych Jakub
Dzbów (?)
Dzialoszyce Wiślickie
Dzialyńska Anna
Dzialyńska Henryka
Dzialyńska Józefa
Dzialyńska Szczęsna
Działyńska z domu Marianna
Działyńska z domu Teresa
Dzialyński Augustyn
Działyński Ignacy
Dzialyński Zygmunt Dzieduszyccy Dzieduszycka Antonilla Dzieduszycka Barbara Dzieduszycka z domu Antonina Dzieduszycki Dominik Dzieduszycki Jędrzej Seweryn Dzieduszycki Kazimierz Dziembowska Joanna Dziembowski Aleksander Zygmunt zob Dziembowski Zygmunt Aleksander
Dziembowski Konstanty
Dziembowski Stefan (Jan Stefan)

Dziembowski Zygmunt Dziembowski Zygmunt Aleksander (Aleksander Zygmunt) Dzierążna (?)
Dziergowski Ignacy zob Dzierzkowski Ignacy Dzierzbicka Helena Dzierzbicka Joanna Dzierzbicka Józefa Dzierzbicka Klara Dzierzbicka Magdalena Dzierzbicka z domu Gabriela Dzierzbicka z domu Józefa Krystyna Dzierzbicka z domu Ludwika Adela Dzierzbicka z domu Marianna Dzierzbicka z domu Natalia Dzierzbicka z domu Zefiryna Dzierzbicki Alfred Dzierzbicki Antoni Dzierzbicki Feliks Stanisław Dzierzbicki Franciszek XVI Dzierzbicki Franciszek Ksawery Dzierzbicki Ignacy Dzierzbicki Józef Dzierzbicki Józef s Ludwika Dzierzbicki Ludwik Dzierzbicki Marcin Dzierzbicki Szymon Dzierzbicki Tadeusz Eustachy Dzierzgowski Ignacy zob Dzierzgowski Ignacy
Dzierzkowski Ignacy Dzierzkowski Kazimierz Dzierzkowski Michał Dzierznica Poznańskie Dzierzyński Kasper zob Duszyński Kasper Dzierżanowski Józef Kalasanty zob Dzierżań
ski Józef Kalasanty
Dzierżanowski Rajmund Dzierżanowski Walenty

Dzierżańska Małgorzata Dzierżańskazdomu Amelia Dzierżański Walenty zob Dzierżanowski Walenty
Dzierżański Antoni Dzierżański Jan Dzierżański Józef Dzierżański Józef Kalasanty Dzierżański Melchior Dzierżański Michał Dzierżański Stanisław
Dzicrżawska Salomea
Dzierżawska Teresa
Dzierżawski Antoni
Dzierżawski Ludwik
Dzierżek Anna
Dzierżek Antoni
Dzierżek Helena
Dzierżek Wojciech
Dzierżek Wojciech s Antoniego
Dzierżek z domu Balbina
Dzierżek z domu Barbara
Dzierżek z domu Bazylina
Dzierżek z domu Brygida
Dzierżek z domu Justyna
Dzierżek z domu Salomea
Dzierzkowski Ignacy zob Dzierzkowski Ignacy
Dzieszkowski Ignacy zob Dzierzkowski Ignacy
DziewiałtowskiGintowt Franciszek
Dziewoklucz Piotrkowskie
Dzieżbicki Ludwik zob Dzierzbicki Ludwik
Dziębowski Zygmunt Aleksander zob Dziembowski Zygmunt Aleksander (Aleksander Zygmunt)
Dzieciołowska z domu Helena
Dzwonkowski Włodzimierz
Dzwonowska z domu Helena
E
Ebingen Wirtembergia
Ebszelewicz z domu Elżbieta
Eder Józef
Efelginen Krystian zob Óvełgiinnen Krystian
(Krzysztof) Egiersdorf Rozalia Egiersdorf Stanisław Egiersdorf Stanisław Aleksander Eegiersdorf Wacław Egipt Elbląg
Elektor Saski Elektor Trewirski XIII Ellert z domu Anna Elsner Krystian Ernest
F
Fabrycy z domu Elżbieta Falkenhayn Karol zob Falkenheyn Karol Falkenheyn Karol Fcldheim z domu Anna Katarzyna Ferentzy Karol Ferman Jan Krystian Ferrary August Fettery Jan (ojciec)
Fettery Jan (syn)
Fiede Karol
Figetti Anna
Figetti Antoni
Figetti Jakub
Figetti Wojciech Antoni
Figetti z domu Joanna
Fiszer Joanna Luiza Elżbieta
Fiszer Julianna
Fiszer Justyn Józef
Fiszer Karol Jan Leonard
Fiszer Karol Ludwik
Fiszer Ludwik
Fiszer Magdalena
Fiszer Stanisław
Fiszer Wilhelm Ludwik Sebastian
Fiszer Wiridianna
Fiszer z domu Joanna
Fiszerowie XXII
Flanss R von
Flanss Jan Karol zob Pflantz von Jan Karol
Flantz Jan Karol zob Pflantz von Jan Karol
Flechere de la Ludwik Marceli Samuel (Marek Emanuel)
Fleming Jakub Henryk
Fogt zob Froth
Fokkelman Jan XII
Fontana Agnieszka
Fontana Aleksander
Fontana Henryka
Fontana Jan Kanty
Fontana Jan Nepomucen
Fontana z domu Agnieszka
Fontana z domu Marianna
Fontana z domu Tekla
Fontanna Jan Nepomucen zob Fontana Jan Nepomucen
Forestier Michał
Forsett z domu Elżbieta
Forseyth Barbara
Forseyth Jan Kanty
Forseyth Józef
Forseyth z domu Antonina
Forsyth Józef zob Forseyth Józef
Fort le August zob Leffort August
Fotinie de z domu Marianna
Francja
Francuzi
Frankfurt
Freicher Jan Zachariasz
Freicher Teodor
Freycher Teodor zob Freicher Teodor
Frilie Ludwik Froth Jan Fryderycy Jan Fryderycy Jan s Jana Fryderycy Rozalia Fryderycy Teresa Frydland
G
Gacz woj poznańskie Gadomska Marianna Gadomska z domu Aleksandra Gadomski Antoni Gadomski Franciszek Gadomski Franciszek Wincenty Gadomski Jan Nepomucen Galicja
Galicja Zachodnia Gali Franciszek Gali Katarzyna Barbara Galii Franciszek zob Gali Franciszek Gallik Józef Gałecka zob Gałeczko Gałeczko z domu Domicella Garbowiecka Helena Garbowiecki Antoni Garbowiecki Józef Garbowiecki Tomasz Garbowiecki Wincenty Garbowska z domu Barbara Garczyńska Urszula Garczyńska Weronika Garczyńska z domu Eleonora Garczyński Fryderyk Garczyński Jan Nepomucen

Garczyński Józef
Garczyński Stefan
Gardliński Wiktor
Gardziński Wiktor zob Gardliński Wiktor
Gartatowice woj sandomierskie
Gaspari de z domu Karoliną
Gaszyńska Elżbieta
Gaszyński Antoni
Gaszyński Michał
Gąsiorowska Teresa
Gąsiorowska z domu Krystyna
Gąsiorowski Aleksander
Gąsiorowski Antoni VII
Gąsiorowski Teodor
Gdańsk
Geiger Marcin
Geitz z domu Eleonora
Gembarzewska Rozalia
Gembarzewski Bronisław X
Gembarzewski Józef
Gembarzewski Roch Hipolit
Gerault de z domu Franciszka
Gerber Jan (Dawid)

Getynga
Gębska z domu Helena Giec z domu Eleonora Giecz k Środy Wlkp Gierlachowo Poznańskie Giesler Marcin Bogusław zob Giessler Marcin
Bogusław
Giesler Stanisław zob Giessler Stanisław Giessler Marcin Bogusław Giessler Róża
Giessler Stanisław Giętko Dominik XIII Giewartowo
GintowtDziewiałtowski zob Dziewiałtowski Giżycka Katarzyna Giżycka z domu Anna Giżycki Adam Giżycki Kajetan GIavani z domu Zofia Glinik Glinka z domu Marianna Glinojccka z domu Wiktoria Gliński Franciszek Gliszczyńska Elżbieta Gliszczyńska Franciszka Gliszczyńska Maria Gliszczyńska z domu Karolina Gliszczyńska z domu Walentyna Gliszczyński Antoni Gliszczyński Józef Gladyszewski Józef Głębocka Honorata Głębocka z domu Kunegunda Rafaela Głębocka z domu Marianna Balbina Głębocka z domu Rozalia Głębocki Felicjan Kazimierz Głębocki Franciszek Głębocki Ignacy Głębocki Wawrzyniec Głobice woj sandomierskie Głogów
Głoskowski Wincenty Gniezno Gnieźnieńskie gnieźnieńskie woj
Góbell Jan Zygmunt zob Goebell Jan Zygmunt
Goczałkowska Franciszka Goczałkowska Julianna Goczalkowski Franciszek Ksawery Goczałkowski Jędrzej Goczałkowski Józef Goczałkowski Stanisław Godlewski Franciszek Goebel) Jan Zygmunt Goebert Piotr Goetze zob Geitz Gogolewska Marianna Gogolewski Felicjan Gogolewski Marceli Łukasz Gogolewski Michał Gogolewski Walenty Wiktor Golcz Franciszek zob Goltz Franciszek Golcz Stanisław August zob Goltz Stanisław
August (August Stanisław) Goliszewski Kasper Sariusz Golkowski Grzegorz zob Golkowski Grzegorz Golski Józef Goltz August Ernest Goltz August Stanisław zob Goltz Stanisław
August
Goltz Dorota Amelia Goltz Franciszek Goltz Franciszek Joachim Goltz Henryk Goltz Jadwiga Małgorzata Goltz Jan Goltz Krystyna Fryderyka Goitz Stanisław Goltz Stanisław August (August Stanisław)
Goltz z domu Henrietta Elżbieta Goltz z domu Henryka Elżbieta Gołanice Poznańskie Gołaszyn Poznańskie Gołcza woj krakowskie Gołkowski Grzegorz Gołkowski Józef Gołoń? woj poznańskie Gołuchowska Ewa Elżbieta Gołuchowska Honorata Eufemia Gołuchowska z domu Elżbieta Gołuchowska z domu Marianna Gołuchowska z domu Rozalia Gołuchowski Ferdynand Gołuchowski Jan Nepomucen Kajetan Gwal
bert Gołuchowski Józef Gołuchowski Leopold Gołuchowski Piotr Gołuchowski Samuel
Gołuchowski Seweryn
Gołuchowski Walenty
Gomolińska zob Gomulińska
Gomolińska Józefa
Gomolińska Marianna
Gomoliński Konstanty
Gomoliński Piotr
Gomoliszewski Konstanty zob Gomoliński Konstanty
Gomulińska z domu Marianna
Gomuliński Konstanty zob Gomoliński Konstanty
Gordon de Huntley Karol XV
Gordon de Huntley Rozalia
Gorzdowski Jan zob Gozdowski Jan
Gorzeńska Aleksandra
Gorzeńska Barbara
Gorzeńska Ludwika
Gorzeńska z domu Maria Dorota
Gorzeński Antoni
Gorzeński Augustyn XVI
Gorzeński Leon
Gorzeński Tomasz
Gorzewska z domu Marcjanna
Gorzkowska z domu Katarzyna
Gorzków Krakowskie
Gosław woj sieradzkie
Gostkowska Apolonia
Gostkowska Franciszka
Gostkowska Jadwiga
Gostkowska Katarzyna
Gostkowska Konstancja
Goslkowska Wiktoria
Gostkowska z domu Marcjanna
Gostkowska z domu Marianna
Gostkowska Zuzanna
Gostkowski Antoni
Gostkowski Bazyli
Gostkowski Franciszek
Gostkowski Józef
Gostkowski Konstanty
Gostkowski Makary
Gostkowski Samuel
Gostkowski Stanisław
Gostkowski Stanisław s Konstantego
Gostomski Franciszek Bartłomiej
Gostomski Walenty
Gostyczyna
Gostyń
gostyński pow
Gościmin?
Gotkowski Józef zob Gołkowski Józef
Gowarczewski Franciszek zob Gowarzewski Franciszek
Gowarzewski Franciszek
Gowarzewski Ignacy
Gozdowski Antoni
Gozdowski Jan
Gozimirska Anna
Gozimirski Onufry
Gozimirski Wojciech
Góra
Góra Poznańskie
Górecka Kunegunda
Górecka Marianna
Górecka z domu Aleksandra Zofia
Górecka z domu Wiktoria
Górecki Franciszek
Górecki Józef
Górecki Walenty
Górki woj krakowskie Górki woj sandomierskie
Górski Konstanty Ul
Górski Wojciech Grabińska Jadwiga Grabińska Marianna Grabiński Franciszek Grabiński Franciszek Dionizy Grabiński Jan Grabiński Seweryn Grabiński Wincenty Grabonóg
Grabowo pow Wirsitz (?) Grabowska Dorota Grabowska Teresa Grabowska z domu Agnieszka Grabowska z domu Katarzyna Grabowska z domu Marcjanna Grabowski Franciszek Grabowski Hieronim Grabowski Jan Grabowski Michał Grabowski Piotr Grabowski Stefan Grabowski Tomasz Grabowski Wojciech Grabska Tekla
Grabski Franciszek Grabski Wawrzyniec Grabski Wincenty Graetz Jan Krystian zob Grecz Jan Krystian Grambkow Ernest Fryderyk Wilhelm
Grammlich Franciszka
Grammlich Jan Jakub
Grammlich Jan Jakub Dawid
Grammlich Jan Karol XXI
Grammlich Julianna Katarzyna
Grandę Jan
Grann de Franciszek Antoni
GranndeJan
Granowska Kunegunda
Granowska z domu Stefania
Granowska z domu Teodozja
Granowski Kazimierz
Granowski Stefan
Granowski Teodor
Granowski Walenty
Grąblewo Poznańskie
Grądzki Marcin
Grecz Gottlieb Ernest
Grecz Jan Krystian
Grecz Ludwika
Grecz Teresa
Grecz z domu Agnieszka
Grecz z domu Anna
Greffen August
Greffen Beniamin
Greffen Maksymilian
Greffen Wojciech Godfryd
Greifeld Elżbieta
Greifeld Jan
Greifeld Krzysztof
Greifeld Michał
Greifeld Wiktoria
Grekowicz Antoni
Grekowicz Helena
GrellenPrell Franciszek Michał zob Grodlen
prell Franciszek Michał GrellenPrell z domu Anna Barbara Greyfeld Jan zob Greifeld Jan Grochowaiski Ignacy zob Grochowski Ignacy Grochowi ska Grochowski Ignacy Grochowski Jan Grodlenprell Anna Grodlenprell Anna Katarzyna Grodlenprell Franciszek Michał Grodlenprell Jan Ernest Grodlenprell Teodora Katarzyna Grodlenprell z domu Anna Elżbieta Karolina

Grodno Grodzicka Anna Grodzicka z domu Józefa Grodzicki Józef Grodzicki Stefan Grodzicki Wojciech
Grodzieńszczyzna
Grodziszczko Poznańskie
Groeben de Teodor
Groetsch Gottlieb Ernest zob Grecz Gottlieb Ernest
Groetsch Jan Krystian zob Grecz Jan Krystian
Grollen Franciszek Michaf zob Grodlenprell Franciszek Micha!
Gromadzka z domu Helena
Gromadzki Karol
Gromkow Ernest Fryderyk Wilhelm zob Grambkow Ernest Fryderyk Wilhelm
Gromnicka z domu Antonina
Groników? Kaliskie
Gross Jagersdorf
Groszkowski Piotr
Grot z domu Tekla
Grotowska Zofia
Grotowski Antoni Kazimierz Onufry
Grotowski Franciszek Wincenty
Grotowski Kasper
Grotowski Maciej
Grotowski Tomasz
Grudziądz
Grudzielska z domu Estera
Gryniewicz Sylwester
Grzebowilk Poznańskie
Grzegorzewice
Grzegorzewska Ewa
Grzegorzewska Franciszka
Grzegorzewski Jan
Grzegorzewski Józef
Grzegorzewski Michał
Grzegorzewski Stanisław
Grzmisław k Śremu
Grzymała [?]
Grzymała Andrzej
Grzymała Joachim
Grzymała Karol Jan
Grzymała Łukasz
Giilich? Niderlandy
Gumiński Wincenty
Gumowski Kazimierz
Gumowski Marcin
Gurski Jan Józef
Gutów Mały Wielkopolska
Gutów Wielki Wielkpolska
Gwiazdowo pow średzki
Gzowska Agnieszka
Gzowska Ewa
Gzowska Teofila
Gzowski Antoni
Gzowski Jan
II
Hackel zob Haeckel
Hackel Jerzy Henryk zob Haeckel Jerzy Henryk
Haddick z domu Anna Maria
Haeckel Jan
Haeckel Jerzy Henryk
halicki pow
Hamburg
Hanff Fryderyk zob Hanft Fryderyk
Hanft Fryderyk
Hanicka Justyna
Hanicka z domu Anna
Hanicka z domu Tekia
Hanicki Józef
Hanicki Maciej
Hanicki Marcin XIIXIV
Hanicki Wincenty
Hanower
Hartzburg
Hatowski Paweł
Hauft Fryderyk zob Hanft Fryderyk
Hauman Antoni
Hauman Edward
Hauman Elżbieta
Hauman Filip Wacław
Hauman Konstancja
Hauman z domu Filipina
Hauman z domu Józefa
Hayes de z domu Teresa
Hebdowski Kajetan
Hedenck Jan Fryderyk
Hedrich Jan Fryderyk zob Hedrych Jan Fryderyk
Hedrych Jan Fryderyk
Hekkel Jerzy Henryk zob Haeckel Jerzy Henryk
Helicz Marcin
Helitsch Marcin zob Helicz Marcin
Helitz Marcin zob Helicz Marcin
Helwich zob Helwig
Helwig Jerzy
Hemling de Stemenfeld Jan Piotr
Henih
Heppe Adam August zob Heppen Adam August
Heppen Adam
Heppen Adam August
Heppen Antonina
Heppen Józef
Heppen Karol Ludwik Wilhelm
Heppen Ludwik Krystian
Heppen Ludwika Katarzyna Herbst Stanisław XXIV Hermanowski Antoni Hermanowski Józef Hermsen zob Hermson Hermson Jan HessenHomburg ks Heyn de Leopold Hildebrand Jakub Hildebrand Jan Hildebrant zob Hildebrand Hiszpania
Hizdeff Kazimierz zob Hiżdeft Kazimierz Hizdeft Kazimierz zob Hiżdeft Kazimierz Hiż Adelgunda Hiż Aleksander Józef Hiż Felicjanna Hiż Franciszek XXIII Hiż Franciszek s Franciszka Hiż Franciszek s Jana Wilhelma Hiż Franciszka Hiż Jan August Hiż Jan Feliks Hiż Jan Wilhelm Hiż Józef Hiż Karol Hiż Katarzyna Hiż Ksawery Hiż Ludwik Hiż Wilhelm Hiż Wilhelm s Wilhelma Hiż z domu Elżbieta Hiżdeft Kazimierz Hoevelginen Krystian zob Óvelgiinnen Krystian (Krzysztof)
Hoffman Henryk Hoffman Ignacy Hoffman Zofia Hoffmeister Eleonora Teresa Hoffmeister Karol Antoni Hoffmeister z domu Eleonora Teresa Hofson Antoni Hofson August Józef Kalasanty Hofson Jan Rudolf Hofson Maksymilian Waciaw Hofson Maria Barbara Hofson Rudolf Hofson Rudolf Stanisław Hofson z domu Barbara Julianna Hofson z domu Kunegunda Magdalena Hofson z domu Ludwika Katarzyna Hofson z domu Maria Józefa Hogendorf Antoni Hohendorf Antoni zob Hogendorf Antoni
Holendry Nakielskie
Holstein de
HolsteinBeck ks
Hondorff z domu Teofila
Hornowska Józefa Honorata
Horoch z domu Anna
...

22A.JPG22B.JPG22C.JPG22D.JPG22E.JPG22F.JPG22G.JPG22H.JPG22I.JPG22J.JPG22K.JPG22L.JPG22M.JPG22N.JPG22O.JPG22P.JPG22Q.JPG22R.JPG

22A.JPG22B.JPG22C.JPG22D.JPG22E.JPG22F.JPG22G.JPG22H.JPG22I.JPG22J.JPG22K.JPG22L.JPG22M.JPG22N.JPG22O.JPG22P.JPG22Q.JPG22R.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.